Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi Kim Raccoon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1. Phân tích những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân. Liên hệ thực
trạng của giai cấp công nhân VN hiện nay.
Câu 2. Phân tích những điều kiện cơ bản quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân. Liên hệ với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Câu 3. Chứng minh rằng, Đảng cộng sản là nhân tố chủ yếu, quyết định thực hiện
thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ vai trò của Đảng cộng
sản VN.
Câu 4. Phân tích những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản
lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN.
Câu 5. Phân tích những đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với
thực tiễn cách mạng VN
Câu 6. Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên
hệ với thực tiễn ở VN
Câu 7. Trình bày những nội dung cơ bản của nền văn hóa XHCN. Nêu phương
hướng, giải pháp trong chiến lược xây dựng nền văn hóa XHCN ở VN hiện nay.
Câu 8. Trình bày những quan điểm cơ bản của quá trình xây dựng và phát huy
nhân tố con người ở VN hiện nay.
Câu 9. Trình bày nội dung cương lĩnh dân tộc của CNXHKH. Liên hệ sự vận dụng
cương lĩnh đó ở VN.
Câu 10. Trình bày những nguyên tắc cơ bản của CNXHKH trong việc giải quyết
các vấn đề tôn giáo. Liên hệ với tình hình tôn giáo ở VN hiện nay.
Câu 11. Trình bày quan điểm cơ bản và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước
VN trong giai đoạn hiện nay.
Câu 12. Phân tích các chức năng cơ bản của gia đình. Liên hệ với bản thân về việc
thực hiện các chức năng đó trong gia đình.

...
ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1. Phân tích những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân. Liên hệ thực
trạng của giai cấp công nhân VN hiện nay.
Câu 2. Phân tích những điều kiện cơ bản quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân. Liên hệ với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Câu 3. Chứng minh rằng, Đảng cộng sản là nhân tố chủ yếu, quyết định thực hiện
thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ vai trò của Đảng cộng
sản VN.
Câu 4. Phân tích những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản
lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN.
Câu 5. Phân tích những đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với
thực tiễn cách mạng VN
Câu 6. Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên
hệ với thực tiễn ở VN
Câu 7. Trình bày những nội dung cơ bản của nền văn hóa XHCN. Nêu phương
hướng, giải pháp trong chiến lược xây dựng nền văn hóa XHCN ở VN hiện nay.
Câu 8. Trình bày những quan điểm cơ bản của quá trình xây dựng và phát huy
nhân tố con người ở VN hiện nay.
Câu 9. Trình bày nội dung cương lĩnh dân tộc của CNXHKH. Liên hệ sự vận dụng
cương lĩnh đó ở VN.
Câu 10. Trình bày những nguyên tắc cơ bản của CNXHKH trong việc giải quyết
các vấn đề tôn giáo. Liên hệ với tình hình tôn giáo ở VN hiện nay.
Câu 11. Trình bày quan điểm cơ bản và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước
VN trong giai đoạn hiện nay.
Câu 12. Phân tích các chức năng cơ bản của gia đình. Liên hệ với bản thân về việc
thực hiện các chức năng đó trong gia đình.
Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: Kim Raccoon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 801