Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Được đăng lên bởi Gjang Lemin
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2520 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
***
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

1. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Kinh tế chính trị Mác -Lênin
- Mã môn học:KCT1102
- Số đơn vị học trình: 5 ĐVHT
- Giờ đối với các hoạt động học tập: 75 giờ
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 60 giờ
+ Làm bài tập trên lớp và thảo luận: 15 giờ
+ Thực tập thực tế ngoài trường:0 giờ
- Đơn vị phụ trách môn học
+ Bộ môn: Kinh tế
+ Khoa: Chính trị học
- Môn học tiên quyết: Triết học Mác-Lênin
2. Mục tiêu của môn học:
Mục tiêu về kiến thức:
- Sinh viên trang bị được một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc những
kiến thức cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin.
- Sinh viên trình bày được các quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối, chính
sách kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo sự nhất trí
và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của chủ nghĩa xã
hội.
- Sinh viên phân tích được các quy luật kinh tế cơ bản, hiểu rõ được các khái
niệm, phạm trù liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

1

- Sinh viên xây dựng được thế giới quan, phương pháp luận và tư duy kinh tế
cho bản thân để vận dụng các kiến thức kinh tế - chính trị vào việc phân tích các
vấn đề kinh tế, xã hội và thực tiễn của đất nước
Mục tiêu về kĩ năng
- Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề
liên quan đến kinh tế.
- Sinh viên nhận biết được những hành vi không đúng với chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
- Sinh viên có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá những vấn đề thời sự
về kinh tế và có khả năng phán đoán vấn đề.
Về thái độ:
-Sinh viên có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học những
vấn đề kinh tế.
-Nhận thức rõ vai trò, vị trí của môn học trong hệ thống kiến thức các
môn học về kinh tế.
-Tích cực đấu tranh bảo vệ những quan điểm chủ trương đúng đắn của
Đảng và Nhà nước về vấn đề kinh tế
- Tuyên truyền, giải thích chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trên
cơ sở khách quan và khoa học.
- Sinh viên có ý thức rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mình đối với
sự phát triển của đất nước.
Mục tiêu khác
- Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nhạy bén trước các hiện
tượng kinh tế diễn ra trong thực tiễn.
- Hình thành tính chủ động, tự tin, bản lĩnh cho người học.
3. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Nhập môn kinh tế chính trị đề cập những vấn đề chung của
kinh tế chính trị, gồm 3 chương:
Chương 1: Đối tượng, phương pháp, chức năng c...
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
***
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
1. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Kinh tế chính trị Mác -Lênin
- Mã môn học:KCT1102
- Số đơn vị học trình: 5 ĐVHT
- Giờ đối với các hoạt động học tập: 75 giờ
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 60 giờ
+ Làm bài tập trên lớp và thảo luận: 15 giờ
+ Thực tập thực tế ngoài trường:0 giờ
- Đơn vị phụ trách môn học
+ Bộ môn: Kinh tế
+ Khoa: Chính trị học
- Môn học tiên quyết: Triết học Mác-Lênin
2. Mục tiêu của môn học:
Mục tiêu về kiến thức:
- Sinh viên trang bị được một ch tương đối hệ thống, chọn lọc những
kiến thức cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin.
- Sinh viên trình bày được các quan điểm bản của Đảng vđường lối, chính
sách kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nước ta, tạo sự nhất trí
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của chủ nghĩa
hội.
- Sinh viên phân tích được các quy luật kinh tế bản, hiểu được các khái
niệm, phạm trù liên quan đến lĩnh vực kinh tế.
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN - Người đăng: Gjang Lemin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 9 10 975