Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi khac_tuan92
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 13591 lần   |   Lượt tải: 19 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

ĐỀ CƯƠNG
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

HÀ NỘI, 2009

Đề cương môn học: Pháp luật đại cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

ĐỀ CƯƠNG
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
(Thời gian thực giảng trên lớp: 30 tiết)

HÀ NỘI, 2009

Trang 2

Đề cương môn học: Pháp luật đại cương

CHƯƠNG I
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

I. BẢN CHẤT VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Bản chất
Nhà nước CHXHCN Việt Nam là một nhà nước kiểu mới, nhà nước XHCN có
bản chất khác với bản chất của kiểu nhà nước bóc lột. Nhà nước CHXHCN Việt
Nam còn là một trong những mô hình đã được tìm tòi, sáng tạo dựa trên cơ sở lý
luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Do vậy, bên cạnh những “cái chung”
thì bản chất nhà nước Việt Nam còn thể hiện những nét riêng của mình. Lênin đã
từng viết: “Tất cả các dân tộc sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội một cách không hoàn
toàn giống nhau, mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay
hình thức khác của nền chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này, nhịp độ khác của
việc cải tạo XHCN đối với các mặt khác nhau của đời sống xã hội” (V.I.Lênin,
Toàn tập, Tập 33, Nxb. Tiến bộ, M. 1981, tr. 160.)
Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định
trong điều 2 Hiến pháp năm 1992 là “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,
do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân mà
nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí
thức”.
Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được biểu hiện cụ
thể ở những đặc trưng chủ yếu sau:
2. Những đặc trưng chủ yếu của Nhà nước CHXNCNVN
2.1 Nhân dân là chủ thể tối cao nhất của quyền lực nhà nước.
Nhà nước ta ngày nay là nhà nước do nhân dân mà nòng cốt là liên minh
công nông với trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Chủ thể có quyền
cao nhất để định đoạt quyền lực nhà nước là nhân dân. Không một cá nhân
Trang 3

Đề cương môn học: Pháp luật đại cương

hoặc một nhóm người nào có quyền quyết định quyền lực nhà nước. Hình
thức cơ bản nhất là nhân dân thông qua bầu cử để lập ra các cơ quan đại diện
của mình. Điều 6 Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận: “Nhân dân sử dụng quyền
lực nhà nước thông qua Quốc Hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại
diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách
nhiệm trước nhân dân”. Nhân dân còn thực hiện quyền lực nhà nước thông
qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tham gia
...
TRƯỜNG ĐẠI HC QUC T BC
ĐỀ CƯƠNG
MÔN HC: PHÁP LUT ĐẠI CƯƠNG
NI, 2009
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: khac_tuan92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 9 10 345