Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi khac_tuan92
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 13753 lần   |   Lượt tải: 19 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

ĐỀ CƯƠNG
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

HÀ NỘI, 2009

Đề cương môn học: Pháp luật đại cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

ĐỀ CƯƠNG
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
(Thời gian thực giảng trên lớp: 30 tiết)

HÀ NỘI, 2009

Trang 2

Đề cương môn học: Pháp luật đại cương

CHƯƠNG I
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

I. BẢN CHẤT VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Bản chất
Nhà nước CHXHCN Việt Nam là một nhà nước kiểu mới, nhà nước XHCN có
bản chất khác với bản chất của kiểu nhà nước bóc lột. Nhà nước CHXHCN Việt
Nam còn là một trong những mô hình đã được tìm tòi, sáng tạo dựa trên cơ sở lý
luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Do vậy, bên cạnh những “cái chung”
thì bản chất nhà nước Việt Nam còn thể hiện những nét riêng của mình. Lênin đã
từng viết: “Tất cả các dân tộc sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội một cách không hoàn
toàn giống nhau, mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay
hình thức khác của nền chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này, nhịp độ khác của
việc cải tạo XHCN đối với các mặt khác nhau của đời sống xã hội” (V.I.Lênin,
Toàn tập, Tập 33, Nxb. Tiến bộ, M. 1981, tr. 160.)
Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định
trong điều 2 Hiến pháp năm 1992 là “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,
do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân mà
nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí
thức”.
Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được biểu hiện cụ
thể ở những đặc trưng chủ yếu sau:
2. Những đặc trưng chủ yếu của Nhà nước CHXNCNVN
2.1 Nhân dân là chủ thể tối cao nhất của quyền lực nhà nước.
Nhà nước ta ngày nay là nhà nước do nhân dân mà nòng cốt là liên minh
công nông với trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Chủ thể có quyền
cao nhất để định đoạt quyền lực nhà nước là nhân dân. Không một cá nhân
Trang 3

Đề cương môn học: Pháp luật đại cương

hoặc một nhóm người nào có quyền quyết định quyền lực nhà nước. Hình
thức cơ bản nhất là nhân dân thông qua bầu cử để lập ra các cơ quan đại diện
của mình. Điều 6 Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận: “Nhân dân sử dụng quyền
lực nhà nước thông qua Quốc Hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại
diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách
nhiệm trước nhân dân”. Nhân dân còn thực hiện quyền lực nhà nước thông
qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tham gia
...
Đề cương môn hc: Pháp lut đại cương
Trang 5
Bn cht dân ch ca Nhà nước ta th hin mt ch toàn din trên các lĩnh
vc kinh t, chính tr, tư tưởng, văn hóa và xã hi.
- Trong lĩnh vc kinh tế, nhà nước thc hin ch trương t do, bình đẳng
v kinh tế, to ra nhng điu kin làm cho nn kinh tế đất nước nh
năng động, xây dng quan h sn xut trình độ phát trin ca lc
lượng sn xut.
Ch trương phát trin nn kinh tế nhiu thành phn vi nhiu dng s
hu và hình thc t chc sn xut, kinh doanh cho phép mi đơn v kinh
tế đều th hot động theo cơ chế t ch trong sn xut, kinh doanh,
hp tác và cnh tranh vi nhan và đều bình đẳng trước pháp lut.
Để thc hin ch trương dân ch hóa trong lĩnh vc kinh tế, Nhà nước
ta đã chú trng gii quyết vn đề căn bn mang tính nguyên tc là bo
đảm li ích kinh tế ca người lao động, coi đó là động lc, đồng thi là
mc tiêu ca dân ch hóa. Tuy nhiên li ích vt cht (kinh tế) luôn phi
đặt trong mi quan h bin chng vi các li ích chính tr, tư tưởng, văn
hóa, xã hi. Đồng thi, li ích nhân phi hài hòa vi li ích tp th và
xã hi.
- Trong lĩnh vc chính tr, Nhà nước ta đã to ra cơ s pháp lý vng chc,
trong đó qui định tt c nhng quyn t do, dân ch trong sinh hot
chính tr, bo đảm cho người dân được làm ch v mt chính tr.
Bên cnh vic xác lp và thc hin cơ chế dân ch đại din thông qua
chế độ bu c và bãi min đại biu nhân n vào các cơ quan dân c,
Nhà nước ta luôn chú trng thiết lp và bo đảm thc hin đầy đủ chế
độ n ch trc tiếp, to điu kin cho nhân dân tham gia thc s vào
công vic qun nhà nước, qun xã hi; tham gia đóng góp ý kiến,
kiến ngh, tho lun mt ch dân ch, bình đẳng vào các vn đề thuc
đường li, ch trương, chính sách, các d tho văn bn pháp lut quan
trng làm cho nhân dân thc s là ch th ca nhng ch trương, chính
sách, pháp lut đó ch không phi ch là nhng người phc tùng mt
chiu.
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Trang 6
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: khac_tuan92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 9 10 634