Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Luật Hành chính

Được đăng lên bởi vanthu366
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu1: Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy chứng minh rằng: quan hệ pháp luật hành chính là những
quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
* Khái niệm quan hệ pháp luật hành chính:
Là những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động QLHCNN, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật
hành chính giữa các chủ thể mang quyền và nghĩa vụ với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.
* Quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được
thể hiện qua đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính.
- Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật hành chính bao gồm các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước (đặc trưng là hoạt động chấp hành và điều hành)
Các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hành chính được chia thành 3 nhóm:
Nhóm 01: Các quan hệ hình thành trong hoạt động quản lý HCNN của các cơ quan hành chính nhà nước.
Đây là nhóm quan hệ cơ bản nhất, lớn nhất và quan trọng nhất. Nhóm này bao gồm các quan hệ cụ thể sau đây:
+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính cấp trên - cơ quan hành chính cấp dưới (theo hệ thống dọc)
+ Quan hệ giữa cơ cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung với cơ quan hành chính thẩm quyền riêng
(cơ quan chuyên môn) cùng cấp
+ Quan hệ giữa cơ cơ quan HC thẩm quyền riêng cùng cấp với nhau về những vấn đề mà mỗi cơ quan được
giao quyền quản lý
+ Quan hệ giữa các cơ quan thẩm quyền riêng cấp trên với cơ quan thẩm quyền chung cấp dưới
+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị cơ sở trực thuộc
+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị kinh tế
+ Quan hệ giữa Cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan trung ương đóng tại địa phương
+ Cơ quan hành chính nhà nước với các TCXH
+ Cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, công dân
Nhóm 2: Các quan hệ trong quản lý hành chính nội bộ của các cơ quan nhà nước (cơ quan quyền lực, xét xử
và cơ quan ks - mang tính chất chấp hành và điều hành)
VD: Như tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, lên lương, khen thưởng, kỷ luật…cán bộ, công chức nội bộ.
Nhóm 3: Các quan hệ mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước khác và của các TCXH được nhà nước trao quyền quản lý
VD: Hoạt động xử phạt hành chính của chủ tọa phiên tòa đối với người có hành vi gây rối trật tự phiên tòa.
- Về đặc điểm quan hệ pháp luật hành chính đã thể hiện là những quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý
hành chính nhà nư...
Câu1: Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy chứng minh rằng: quan hệ pháp luật hành chínhnhững
quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
* Khái niệm quan hệ pháp luật hành chính:
những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động QLHCNN, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật
hành chính giữa các chủ thể mang quyền và nghĩa vụ với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.
* Quan hệ pháp luật hành chínhnhững quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được
thể hiện qua đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính.
- Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật nh chính bao gồm các quan hệ hội phát sinh trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước (đặc trưng là hoạt động chấp hành và điều hành)
Các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hành chính được chia thành 3 nhóm:
Nhóm 01: Các quan hệ nh thành trong hoạt động quản lý HCNN của các cơ quan hành chính nhà nước.
Đây là nhóm quan hệ cơ bản nhất, lớn nhất và quan trọng nhất. Nhóm này bao gồm các quan hệ cụ thể sau đây:
+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính cấp trên - cơ quan hành chính cấp dưới (theo hệ thống dọc)
+ Quan hệ giữa cơ cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung với cơ quan hành chính thẩm quyền riêng
(cơ quan chuyên môn) cùng cấp
+ Quan hệ giữacơ quan HC thẩm quyền riêng cùng cấp với nhau về những vấn đmà mỗi cơ quan được
giao quyền quản lý
+ Quan hệ giữa các cơ quan thẩm quyền riêng cấp trên với cơ quan thẩm quyền chung cấp dưới
+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị cơ sở trực thuộc
+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị kinh tế
+ Quan hệ giữa Cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan trung ương đóng tại địa phương
+ Cơ quan hành chính nhà nước với các TCXH
+ Cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, công dân
Nhóm 2: c quan hệ trong quản lý hành chính nội bộ của các cơ quan nhà nước (cơ quan quyền lực, t xử
và cơ quan ks - mang tính chất chấp hành và điều hành)
VD: Như tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, lên lương, khen thưởng, kỷ luật…cán bộ, công chức nội bộ.
Nhóm 3: c quan hệ mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước khác và của các TCXH được nhà nước trao quyền quản lý
VD: Hoạt động xử phạt hành chính của chủ tọa phiên tòa đối với người có hành vi gây rối trật tự phiên tòa.
- Vđặc điểm quan hệ pháp luật nh chính đã thể hiện những quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý
hành chính nhà nước. Các đặc điểm đó là:
+ Quyền - Nghĩa vụ các bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính, gắn với hoạt động chấp hành, điều hành.
+ Một bên trong quan hệ pháp luật hành chính phải là chủ thể sử dụng quyền lực nhà nước.
+ Các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính phải được giải quyết trước hết theo trình tự
thủ tục hành chính - Ngoài ra: thủ tục tố tụng hành chính.
+ Vi phạm pháp luật hành cnh do lỗi một bên tham gia quan hệ sẽ dẫn đến trách nhiệm hành chính trước
nhà nước, chứ không phải trách nhiệm trước bên kia như trong quan hệ pháp luật hành chính.
Câu2: Hãy nêu và phân tích các yêu cầu cơ bản của quyết định hành chính nhà nước.
* Khái nim: Quyết định QLHCNN là sự biểu hiện ý chí của nhà nước, của các chủ thể được thực hiện quyền
lực nhà ớc trong hoạt độngQLHCNN, và được tiến hành theo một trình tự, thủ tục, thể hiện ới những hình thức
do pháp luật quy định nhằm tổ chức và điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người.
* Các yêu cầu:
- Bảo đảm tính chất chính trị
- Bảo đảm tính hợp pháp
- Bảo đảm tính hợp lý
- Quyết định quản lý hành cnh nhà nước phải được ban hành đúng hình thức th tục do pháp luật quy
định
- Đảm bảo kỹ thuật ban hành quyết định quản lý hành chính nhà nước:
* Phân tích:
+ Bảo đảm tính chất chính trị
1
Đề cương môn Luật Hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Luật Hành chính - Người đăng: vanthu366
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương môn Luật Hành chính 9 10 287