Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ

Được đăng lên bởi ngahp_dhl
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 35992 lần   |   Lượt tải: 97 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ
Câu 1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và nhiệm vụ của Luật hình sự Việt Nam?
TRẢ LỜI:
a. Khái niệm:
Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật
do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội
phạm và hình phạt đối với những tội phạm ấy; những vấn đề liên quan đến việc quyết định hình phạt, miễn
trách nhiệm hình sự và hình phạt.
b. đối tượng điều chỉnh của luật hình sự:
Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự Việt nam là các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người
phạm tội do có việc thực hiện tội phạm, tức là thực hiện hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội và gây ra
hoặc có thể gây ra thiệt hại cho các quan hệ đó.
Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình sự bao gồm: Nhà nước và người phạm tội. Hai chủ thể này có các
quyền và nghĩa vụ pháp lý khác nhau, đó là:
- Nhà nước: tham gia các quan hệ này thông qua các cơ quan chuyên trách của mình là cơ quan điều tra, Viện
kiểm sát và Toà án.
Nhà nước có quyền: điều tra, truy tố và xét xử người phạm tội, buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm
hình sự về tội phạm mà họ thực hiện theo trật tự được pháp luật quy định. Nhà nước có nghĩa vụ: bảo đảm sự
tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội, quyết định những biện pháp xử lý tương xứng
với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm đã thực hiện và nhân thhân người phạm tội.
- Người phạm tội: có nghĩa vụ chấp hành những biện pháp cưỡng chế được quy định trong chế tài của quy
phạm pháp luật hình sự mà nhà nước áp dụng đối với họ, đồng thời người đó có quyền yêu cầu nhà nước tôn
trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Sự kiện pháp lý phát sinh: khi người phạm tội thực hiện tội phạm.
c. Phương pháp điều chỉnh:
Phương pháp điều chỉnh pháp luật là phương thức, cách thức tác động của pháp luật đến các quan hệ xã hội.
Phương pháp điều chỉnh của mỗi ngành luật được xác định bởi đặc trưng của đối tượng điều chỉnh của ngành
luật đó.
Do đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự có đặc trưng thể hiện ở chỗ đó là quan hệ phát sinh giữa Nhà nước
và người phạm tội do có việc thực hiện tội phạm, nên phương pháp điều chỉnh của nó cũng có đặc trưng, đó
là phương pháp quyền uy.
Phương pháp quyền uy là phương pháp sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh quan hệ pháp luật hình sự
- quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội.
Nội dung của phương pháp quyền uy là: Nhà nước có quyền áp dụng các biện ph...
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ
Câu 1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và nhiệm vụ của Luật hình sự Việt Nam?
TRẢ LỜI:
a. Khái niệm:
Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật
do quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành quy định những nh vi nguy hiểm cho hội nào tội
phạm hình phạt đối với những tội phạm y; những vấn đ liên quan đến việc quyết định hình phạt, miễn
trách nhiệm hình sự và hình phạt.
b. đối tượng điều chỉnh của luật hình sự:
Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự Việt nam các quan hệ hội phát sinh giữa Nhà nước người
phạm tội do việc thực hiện tội phạm, tức thực hiện hành vi m hại đến các quan hệ hội và gây ra
hoặc có thể gây ra thiệt hại cho các quan hệ đó.
Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình sự bao gồm: Nhà nước và người phạm tội. Hai chủ thể này các
quyền và nghĩa vụ pháp lý khác nhau, đó là:
- Nhà nước: tham gia các quan hệ này thông qua các cơ quan chuyên trách của mình là cơ quan điều tra, Viện
kiểm sát và Toà án.
Nhà nước có quyền: điều tra, truy tố t x người phạm tội, buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm
hình sự về tội phạmhọ thực hiện theo trật tự được pháp luật quy định. Nhà nước có nghĩa vụ: bảo đảm sự
tôn trọng các quyền lợi ích hợp pháp của người phạm tội, quyết định những biện pháp xử lý tương xứng
với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm đã thực hiện và nhân thhân người phạm tội.
- Người phạm tội: nghĩa v chấp hành những biện pháp cưỡng chế được quy định trong chế tài của quy
phạm pháp luật hình sự nhà nước áp dụng đối với họ, đồng thời người đó quyền yêu cầu nhà nước tôn
trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Sự kiện pháp lý phát sinh: khi người phạm tội thực hiện tội phạm.
c. Phương pháp điều chỉnh:
Phương pháp điều chỉnh pháp luật là phương thức, cách thức tác động của pháp luật đến các quan hệ xã hội.
Phương pháp điều chỉnh của mỗi ngành luật được xác định bởi đặc trưng của đối tượng điều chỉnh của ngành
luật đó.
Do đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự đặc trưng thể hiện ở chỗ đó quan hệ phát sinh giữa Nhà nước
người phạm tội do việc thực hiện tội phạm, nên phương pháp điều chỉnh của cũng đặc trưng, đó
là phương pháp quyền uy.
Phương pháp quyền uy là phương pháp sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh quan hệ pháp luật hình sự
- quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội.
Nội dung của phương pháp quyền uy là: Nhà nước có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế được luật hình
sự quy định theo một trật tự nhất định đối với người phạm tội mà không bị cản trở hay phụ thuộc vào ý chí và
hành động của nhhân hay tổ chức nào. Người phạm tội phải chấp hành đầy đủ những biện pháp Nhà
nước đã áp dụng đối với họ, trách nhiệm của ngươì phạm tội về tội phạm mà họ thực hiện trách nhiệm
trước nhà nước. Trách nhiệm đó trách nhiệm cá nhân, do chính người phạm tội gánh chịu một cách trực
tiếp, chứ không thể chuyển hay uỷ thác cho một người nào khác.
d. Nhiệm vụ của Luật hình sự:
Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình
đẳng giữa đồng bào c dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ
chức, bảo vệ trật tự pháp luật hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý
thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
Câu 2. Khái niệm, nội dung ý nghĩa của các nguyên tắc Luật hình s Việt Nam. Hệ thống các
nguyên tắc của pháp luật hình sự.
TRẢ LỜI:
a. Khái niệm các nguyên tắc Luật hình sự:
Các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam là những tư tưởng, nguyên lý cơ bản được ghi nhận, thể hiện trong
các quy phạm pháp luật hình sự, thực tiển áp dụng pháp luụât hình sự phản ánh những quy luật kinh tế, chính
trị, văn hoá, xã hộinhững quan niệm về đạo đức và pháp luật của nhân dân đối với việc quy định tội phạm
và hình phạt và nhũng vấn đề khác liên quan đến tội phạm và hình phạt.
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ - Người đăng: ngahp_dhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÌNH SỰ 9 10 760