Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng

Được đăng lên bởi bui minh tuan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2262 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Họ và tên : Bùi Đăng Châu
Lớp H368
Tổ : 1
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 3
MÔN : LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG

A.
B.
1.
2.
C.

Câu 7. Tình hình đội ngũ cán bộ ở đơn vị anh (chị) như thế nào? Làm thế nào
để đội ngũ cán bộ ở đơn vị anh (chị) xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân
dân?
Chủ đề: Công Tác Cán Bộ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nghiệp Vụ Công Tác
Cán Bộ
Trọng tâm:
Tình hình đội ngũ cán bộ ở đơn vị
Để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân
Dàn ý:

1.
a.

Tình hình đội ngũ cán bộ ở đơn vị :
Khái niệm cán bộ:
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh Cán bộ là những người đem chính sách của
Đảng, của Chính phủ giải thích cho nhân dân hiểu và thi hành. Đồng thời đem tình
hình của dân chúng báo cáo cho đảng , cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho
đúng.
Công tác cán bộ của Đảng thực chất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bao
gồm việc đề ra tiêu chuẩn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá bổ nhiệm, đề bạc luân
chuyển, điều động quản lý, khen thưởng chính sách đãi ngộ cán bộ…..nhằm phục vụ
chính trị của Đảng trong từng thời gian nhất định.
b. Tình hình đội ngũ cán bộ ở đơn vị :
Cán bộ tại đơn vị phần lớn được phân công công việc hợp lý, phù hợp với
năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
Các cán bộ còn yếu về nghiệp vụ được tạo điều kiện đi học để nâng cao
trình độ nghiệp vụ.
Hơn 65% cán bộ tại đơn vị có trình độ Đại học, 5% trình độ Thạc sĩ.
Luân chuyển các cán bộ theo quy định, như các chức danh: Cán bộ địa
chính, cán bộ kế toán…
Có chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý theo năng lực, mức độ hoàn
thành công việc.
2.

Để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành
nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp
luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân
công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác,
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ
nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu

1

cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng
viên không được làm.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân;
tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên
truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đ...
Họ và tên : Bùi Đăng Châu
Lớp H368
Tổ : 1
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 3
MÔN : LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
Câu 7. Tình hình đội ngũ cán bộ đơn vị anh (chị) như thế nào? Làm thế nào
để đội ngũ cán bộ đơn vị anh (chị) xứng đáng với niềm tin của Đảng nhân
dân?
A. Chủ đề: Công Tác Cán Bộ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nghiệp Vụ Công Tác
Cán Bộ
B. Trọng tâm:
1. Tình hình đội ngũ cán bộ ở đơn vị
2. Để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân
C. Dàn ý:
1. Tình hình đội ngũ cán bộ ở đơn vị :
a. Khái niệm cán bộ:
- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh n b những người đem chính ch của
Đảng, của Chính phủ giải thích cho nhân dân hiểu và thi hành. Đồng thời đem tình
hình của dân chúng báo cáo cho đảng , cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho
đúng.
- Công tác cán bộ của Đảng thực chất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bao
gồm việc đề ra tiêu chuẩn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá bổ nhiệm, đề bạc luân
chuyển, điều động quản lý, khen thưởng chính sách đãi ngộ cán bộ…..nhằm phục vụ
chính trị của Đảng trong từng thời gian nhất định.
b. Tình hình đội ngũ cán bộ ở đơn vị :
- Cán b tại đơn vị phần lớn được phân công công việc hợp lý, phù hợp với
năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
- Các cán bộ còn yếu v nghiệp vụ được tạo điều kiện đi học để nâng cao
trình độ nghiệp vụ.
- Hơn 65% cán bộ tại đơn vị có trình độ Đại học, 5% trình độ Thạc sĩ.
- Luân chuyển các cán bộ theo quy định, như c chức danh: Cán bộ địa
chính, cán bộ kế toán…
- Có chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp theo năng lực, mức độ hoàn
thành công việc.
2. Để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành
nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp
luật của Nhàớc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân
công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác,
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ
nghĩa nhân, hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí các biểu hiện tiêu
1
Đề cương môn lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Trang 2
Đề cương môn lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Người đăng: bui minh tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng 9 10 497