Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn mỹ học

Được đăng lên bởi thuhangbaby92
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 7481 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 1
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC
I. MỸ HỌC LÀ GÌ?
1. Quá trình xác định đối tượng của mỹ học trong lịch sử
Mỹ học với tính cách là một hình thái ý thức xã hội đã xuất hiện từ thời kỳ thượng
cổ. Thời kỳ, mà lịch sử tư tưởng của nhân loại về cơ bản là những ý niệm sơ khai về
chuẩn mực đạo đức và tín ngưỡng. Đó cũng là những quan niệm của chúng ta ngày nay
về “Nghệ thuật hang động”[1].
Mỹ học là một bộ phận lý luận của triết học gắn liền với quá trình hình thành và
phát triển của triết học từ thời kỳ cổ đại. Đến thế kỷ XVIII, mỹ học tách khỏi triết học
trở thành một khoa học độc lập.
Thuật ngữ “Mỹ học” đã có nguồn gốc trong ngôn ngữ Hy Lạp, xuất phát từ
chữaisthetikos – có nghĩa là “cảm giác”, là “tính nhậy cảm”; hoặc: “có quan hệ với
cảm thụ cảm tính”. Thực ra aisthetikos có hai nghĩa: thứ nhất, thường được giải thích là
nhận thức cảm tính, thứ hai cũng được giải thích là nhận thức cảm tính, nhưng là nhận
thức cảm tính của sự xúc động (rung động cảm xúc).
Tư tưởng mỹ học Hy Lạp ra đời nhằm tìm hiểu thực tiễn nghệ thuật thời đại của
mình về mặt lý luận. Cho đến khi xuất hiện những quan điểm thẩm mỹ đầu tiên, nghệ
thuật Hy Lạp cổ đại đã đạt đến trình độ cao. Hầu như tất cả các kiểu thế giới quan mỹ
học sau này đều ra đời từ lý thuyết triết học – mỹ học Hy Lạp cổ đại.
Đến thời trung cổ, thời kỳ thần quyền tôn giáo là sự thống trị tuyệt đối của thần
học, nghệ thuật chính thống chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tôn giáo. Trong nghệ thuật,
người ta đã tìm cách cố gắng biện luận cho thế giới đồ vật có quyền được làm khách thể,
thể hiện trực tiếp quyền lực của Đức Chúa Trời. Đó là tư tưởng của Tômát Đacanh, khi
ông khẳng định: “Mọi sinh vật được sinh ra đều làm Chúa vui sướng, bởi vì mọi thứ
đang tồn tại đều theo ý Chúa”.
Thời kỳ phục hưng, - thời kỳ mà Ph. Ăngghen đã gọi là thời kỳ của “một cuộc đảo
lộn tiến bộ lớn nhất”. Nền văn hoá phục hưng ra đời trên cơ sở thời kỳ tiền tư bản, còn
nhu cầu khai thác kho tàng các quan niệm cổ đại là do những nhu cầu thực tế của sự
phát triển xã hội, chứ không phải chỉ là khôi phục giản đơn nền văn hoá nghệ thuật cổ
đại Hy Lạp.
Đặc điểm cơ bản của sự phát triển mỹ học thời kỳ phục hưng là tìm cách tách mỹ
học ra khỏi triết học. Bởi vì, mỹ học đã phát triển thành một phương diện cơ bản của
nghệ thuật, do chính những văn nghệ sỹ đề xuất để giải quyết vấn đề cái đẹp, giải quyết
phương hướng sáng tác, coi đó như một công cụ quan trọng để đấu tranh giải phóng con
người, vì sự tiến bộ của xã hội.
Những quan niệm cơ bản của thế giới qu...
Chương 1
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC
I. MỸ HỌC LÀ GÌ?
1. Quá trình xác định đối tượng của mỹ học trong lịch sử
Mỹ học với tính cách là một hình thái ý thức xã hội đã xuất hiện từ thời kỳ thượng
cổ. Thời kỳ, lịch sử tưởng của nhân loại về bản những ý niệm khai về
chuẩn mực đạo đức tín ngưỡng. Đó cũng những quan niệm của chúng ta ngày nay
về “Nghệ thuật hang động”
[1]
.
Mỹ học một bộ phận luận của triết học gắn liền với quá trình hình thành
phát triển của triết học từ thời kỳ cổ đại. Đến thế kỷ XVIII, mỹ học tách khỏi triết học
trở thành một khoa học độc lập.
Thuật ngữ “Mỹ học” đã nguồn gốc trong ngôn ngữ Hy Lạp, xuất phát t
chữaisthetikos nghĩa là “cảm giác”, “tính nhậy cảm”; hoặc: “có quan hệ với
cảm thụ cảm tính”. Thực ra aisthetikos hai nghĩa: thứ nhất, thường được giải thích
nhận thức cảm tính, thứ hai cũng được giải thích nhận thức cảm tính, nhưng nhận
thức cảm tính của sự xúc động (rung động cảm xúc).
ởng mỹ học Hy Lạp ra đời nhằm tìm hiểu thực tiễn nghệ thuật thời đại của
mình về mặt luận. Cho đến khi xuất hiện những quan điểm thẩm mỹ đầu tiên, nghệ
thuật Hy Lạp cổ đại đã đạt đến trình độ cao. Hầu như tất cả các kiểu thế giới quan mỹ
học sau này đều ra đời từ lý thuyết triết học – mỹ học Hy Lạp cổ đại.
Đến thời trung cổ, thời kỳ thần quyền tôn giáo sự thống trị tuyệt đối của thần
học, nghệ thuật chính thống chịu ảnh hưởng mạnh m của tôn giáo. Trong nghệ thuật,
người ta đã tìm cách cố gắng biện luận cho thế giới đồ vật có quyền được làm khách thể,
thể hiện trực tiếp quyền lực của Đức Chúa Trời. Đó tưởng của Tômát Đacanh, khi
ông khẳng định: “Mọi sinh vật được sinh ra đều làm Chúa vui sướng, bởi mọi thứ
đang tồn tại đều theo ý Chúa”.
Thời kỳ phục hưng, - thời kỳ mà Ph. Ăngghen đã gọi là thời kỳ của “một cuộc đảo
lộn tiến bộ lớn nhất”. Nền văn hoá phục hưng ra đời trên sở thời kỳ tiền bản, còn
nhu cầu khai thác kho tàng các quan niệm cổ đại do những nhu cầu thực tế của s
phát triển hội, chứ không phải chỉ khôi phục giản đơn nền văn hoá nghệ thuật cổ
đại Hy Lạp.
Đặc điểm bản của sự phát triển mỹ học thời kỳ phục hưng tìm cách tách mỹ
học ra khỏi triết học. Bởi vì, mỹ học đã phát triển thành một phương diện bản của
nghệ thuật, do chính những văn nghệ sỹ đề xuất đgiải quyết vấn đề cái đẹp, giải quyết
phương hướng sáng tác, coi đó như một công cụ quan trọng để đấu tranh giải phóng con
người, vì sự tiến bộ của xã hội.
Những quan niệm bản của thế giới quan nhân văn thời kỳ y, thực chất ca
ngợi con người, tán dương cuộc sống trần thế, minh oan cho nhục cảm, niềm tin vào
tiềm năng sáng tạo biên của nhân, quan tâm đến tự nhiên. tưởng của các nhà
nhân văn chủ nghĩa một nhân hoàn toàn tự do, phát triển hài hòa, nhạy cảm chủ
động, với tầm vóc khổng lồ những hứng thú lớn lao. Đó các nhà tưởng
Lêônađờvanhxi, Raphaen, Mikenlănggiơ. Điều đó, chứng tỏ rằng nghề thủ công đã tách
ra khỏi nghệ thuật, và phương diện lý thuyết của nghệ thuật đã được đặc biệt đề cao.
Đề cương môn mỹ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn mỹ học - Người đăng: thuhangbaby92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đề cương môn mỹ học 9 10 221