Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn tâm lý học

Được đăng lên bởi Chung Béo Bự
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4 yếu tố chính tác
động đến tâm lý
nười bệnh:
- Nhận thức của
người bệnh về căn
bệnh của mình. Tuy
nhiên, tùy thuộc vào
nhận thức và đời
sống tâm lý mà
người bệnh có thái
độ, trạng thái tâm lý,
hành vi ứng xử.
- Nhân cách người
bệnh là hệ thống các
phẩm chất của họ
reong quá trình hoạt
động xã hội và được
phản ảnh tích hoặc
tiêu cực lên sự phát
sinh, phát triển của
bệnh.
-Nhân cách của cán
bộ y tế là hệ thống
các phẩm chất của
họ, biểu hiện ở bản
sắc và giá trị xã hội
của người bệnh
- Môi trường xung
quanh bao gồm môi
trường tự nhiên và
môi trường xã hội có
mối quan hệ mật
thiết với nhau và có
tác động mạnh mẽ
đến tâm lý người
bệnh.

4 biện pháp cơ bản
để giao tiếp tốt với
người bệnh:
- Nhận thức được
những diễn biến tâm
lý người bệnh khi:
đến khám bệnh và
nằm điều trị trong
bệnh viện.
- Gây long tin đối
với người bệnh về cơ
sở vật chất được bố
trị thuận lợi, thoáng
mát, khoa học, yen
tĩnh và đội ngũ cán
bộ y tế có trình độ,
phẩm chất, kỹ năng
tốt có thái độ niềm
nở , thông cảm.
- Sử dụng liệu pháp
điều trị (giải thích về
tác dụng thuốc và
hướng dẫn người
bệnh cách sử dụng
và chế độ ăn uống)
và tâm lý tác động
đến người bệnh (tác
động đến tâm lý bi
quan và thông qua
người thân của người
bệnh).
- phối hợp các
phương thức điều trị,
chăm sóc hợp lý,
khoa học.

5 bước trong quá
trình thay đổi hành
vi là:
- bước 1: chưa quan
tâm đến sự thay đổi
hành vi {từ chưa
hiểu biết đến hiểu
biết nhưng chưa chấp
nhận}. Biện pháp tốt
nhất lác này là cung
cấp thông tin về
nguy cơ của bệnh tật
và thực hành lối sống
cá nhân.
- bước 2 :đã có quan
tâm để thay đổi hành
vi {từ chưa chấp
nhận đến chấp nhận
thay đổi} thông
thường ở giai đoạn
này đối tượng đã
quan tâm và hiểu biết
phần nào đến vấn đè
sức khoẻ của mình.
cần tiếp tục đưa
thông tin, hỗ trợ về
tinh thần, vật chất
các tổ chức đoàn thể,
bè bạn .để tạo nên
môi trường thuận lợi
giúp họ thay đổi
hành vi.
- bước 3 :chuẩn bị
thay đổi hành vi {từ
chưa có ý định đến
có ý định thực hiện}
đối tượng đã nhận
thấy sự bất lợi khi
duy trì hành vi cũ, đã
nhận thấy lợi ích của
hành vi mới. Cần sự
giúp đỡ về kiến thức,
kỹ năng ,gia đình,
bạn bè, xã hội.
- bước 4: hành động
{thực hiện hành vi
mới} cần sự giúp đỡ
của gia đình, bạn bè,
cộng đồng thay đổi
hành vi sức khoẻ.
- bước 5 :duy trì
hành vi mới, cần môi
trường thuận lợi bền
vững, đồng thời đối
tượng còn có thể phổ
biến vận động người
khác làm theo.

5 điều kiện cần thiết
để thay đổi hành vi
sức khỏe:
- Thay đổi hành vi
do đối tượng phải tự
nguyện. hành vi phải
nổi bật, điển hình,
gây h...
4 yếu tố chính tác
động đến tâm lý
nười bệnh:
- Nhận thức của
người bệnh về căn
bệnh của mình. Tuy
nhiên, tùy thuộc vào
nhận thức và đời
sống tâm lý mà
người bệnh có thái
độ, trạng thái tâm lý,
hành vi ứng xử.
- Nhân cách người
bệnh là hệ thống các
phẩm chất của họ
reong quá trình hoạt
động xã hội và được
phản ảnh tích hoặc
tiêu cực lên sự phát
sinh, phát triển của
bệnh.
-Nhân cách của cán
bộ y tế là hệ thống
các phẩm chất của
họ, biểu hiện ở bản
sắc và giá trị xã hội
của người bệnh
- Môi trường xung
quanh bao gồm môi
trường tự nhiên và
môi trường xã hội có
mối quan hệ mật
thiết với nhau và có
tác động mạnh mẽ
đến tâm lý người
bệnh.
4 biện pháp cơ bản
để giao tiếp tốt với
người bệnh:
- Nhận thức được
những diễn biến tâm
lý người bệnh khi:
đến khám bệnh và
nằm điều trị trong
bệnh viện.
- Gây long tin đối
với người bệnh về cơ
sở vật chất được bố
trị thuận lợi, thoáng
mát, khoa học, yen
tĩnh và đội ngũ cán
bộ y tế có trình độ,
phẩm chất, kỹ năng
tốt có thái độ niềm
nở , thông cảm.
- Sử dụng liệu pháp
điều trị (giải thích về
tác dụng thuốc và
hướng dẫn người
bệnh cách sử dụng
và chế độ ăn uống)
và tâm lý tác động
đến người bệnh (tác
động đến tâm lý bi
quan và thông qua
người thân của người
bệnh).
- phối hợp các
phương thức điều trị,
chăm sóc hợp lý,
khoa học.
5 bước trong quá
trình thay đổi hành
vi là:
- bước 1: chưa quan
tâm đến sự thay đổi
hành vi {từ chưa
hiểu biết đến hiểu
biết nhưng chưa chấp
nhận}. Biện pháp tốt
nhất lác này là cung
cấp thông tin về
nguy cơ của bệnh tật
và thực hành lối sống
cá nhân.
- bước 2 :đã có quan
tâm để thay đổi hành
vi {từ chưa chấp
nhận đến chấp nhận
thay đổi} thông
thường ở giai đoạn
này đối tượng đã
quan tâm và hiểu biết
phần nào đến vấn đè
sức khoẻ của mình.
cần tiếp tục đưa
thông tin, hỗ trợ về
tinh thần, vật chất
các tổ chức đoàn thể,
bè bạn .để tạo nên
môi trường thuận lợi
giúp họ thay đổi
hành vi.
- bước 3 :chuẩn bị
thay đổi hành vi {từ
chưa có ý định đến
có ý định thực hiện}
đối tượng đã nhận
thấy sự bất lợi khi
duy trì hành vi cũ, đã
nhận thấy lợi ích của
hành vi mới. Cần sự
giúp đỡ về kiến thức,
kỹ năng ,gia đình,
bạn bè, xã hội.
- bước 4: hành động
{thực hiện hành vi
mới} cần sự giúp đỡ
của gia đình, bạn bè,
cộng đồng thay đổi
hành vi sức khoẻ.
- bước 5 :duy trì
hành vi mới, cần môi
trường thuận lợi bền
vững, đồng thời đối
tượng còn có thể phổ
biến vận động người
khác làm theo.
5 điều kiện cần thiết
để thay đổi hành vi
sức khỏe:
- Thay đổi hành vi
do đối tượng phải tự
nguyện. hành vi phải
nổi bật, điển hình,
gây hậu quả nhiều
tới sức khỏe. Các
hành vi thay đổi phải
được duy trì qua thời
gian. Việc thay đổi
hành vi không quá
khó cho đối tượng.
Phải có sự hỗ trợ
giúp của xã hội.
6 nguyên tắc trong
tư vấn sức khoẻ
Chọn thời điểm và
địa điểm thích hợp
Tư vấn có thể thực
hiện bất kỳ ở đâu,
vào bất kỳ thời gian
nào, phù hợp với đối
tượng và công việc
của người tư vấn. các
địa điểm tư vấn sức
khoẻ thường được
đặt tại trung tâm y tế
dự phòng, phòng
khám đa khoa của
các bệnh viện…
xác định rõ mục
tiêu cần tư vấn để
giúp đối tượng lựa
chọn được giải pháp
đúng cho vấn đề sức
khoẻ của họ thì
người tư vấn phải
xác định được nhu
cầu cần tư vấn của
đối tượng, vì vậy
người tư vấn phải có
kiến thức, kỹ năng
giao tiếp và sự nhạy
cảm để đánh giá
đúng nhu cầu của đối
tượng. cần quan sát
nét mặt, trạng thái,
cảm xúc của đối
tượng cũng giúp cho
người tư vấn đánh
giá được một phần
nhu cầu của đối
tượng.
cung cấp đủ thông
tin cần thiết giúp đối
tượng hiểu rõ vấn đề
của họ
Ngoài việc giải thích
để đối tượng hiểu rõ
tình trạng sức khoẻ
của mình thì cũng
cần cung cấp thêm
một số tranh ảnh, tờ
rơi có liên quan đến
vấn đề sức khoẻ của
họ.
thảo luận các biện
pháp giải quyết vấn
đề sức khoẻ thích
hợp đối với các đối
đối tượng cần tư vấn
thảo luận với đối
tượng để chọn các
biện pháp giải quyêt
hữu hiệu nhất cho
bản thân họ. cần
thông tin tới đối
tượng về tất cả các
cơ sở sẵn có, để họ
tự tìm đến hỗ trợ cần
thiết khi co vấn đề
khó khăn vê mặt
kinh tế, xã hội văn
hoá, để tránh ảnh
hưởng tới sức khỏe.
giữ bí mật và tôn
trọng điều riêng tư
của đối tượng người
tư vấn phải biết chấp
nhận tất cả các điều
kiện mà đối tượng
yêu cầu trong phạm
vi liên quan đến vấn
đề sức khoẻ. mặt
khác, người tư vấn
phải hiểu được trình
độ và khả năng nhận
thức của họ, và cần
phải cảm thông và
tạo niềm tin cho họ,
để họ tin tưởng vào
người tư vấn trong
mọi lĩnh vực.
không phán xét đối
tượng tư vấn
người tư vấn cần tôn
trọng đối tượng tư
vấn. không phân biệt
tình trạng kinh tế,
văn hoá của họ trong
quá trình tư vấn. đặc
biệt người tư vấn
không nên phán xét
kiến thức thái độ và
hành vi của đối
tượng tư vấn. người
điều dưỡng viên ở vị
trí người tư vấn sẽ là
người giúp đối tượng
tư vấn đưa ra được
các giải pháp tốt nhất
cho vấn đề sức khoẻ
của hị, tôn trọng các
quyêt định của họ
chứ không phải là
quan toà phán xét
hành động của đối
tượng tư vấn đúng
hay sai, nên hay
không nên và buộc
họ phải thay đổi
hành vi.
5 bước của tư vấn:
- Tạo quan hệ tốt với
đối tượng.
- Xác định nhu cầu
của người được tư
vấn thường dùng câu
hỏi mở để đối tượng
có nhiều cách trả lời
và khích lệ hộ nói ra
những vấn đề sức
khỏe mà họ đang
gặp.
- Giúp đối tượng xác
định các lựa chọn
bằng cách phân tích
các vấn đề vừa được
xác định và cung cấp
thông tin hỗ trợ, các
tình huống liên quan
hợp lý để tạo điều
kiện thuận lợi cho
đối tượng lựa chọn.-
Giúp đối tượng chọn
và thực hiện giải
pháp thích hợp nhất
và xác định thời
gian, ngồn lực hỗ
trợ, những khó khăn
gặp phải và ghi sổ
heo dõi hằng ngày để
đánh giá hành vi thay
đổi để đối tượng lập
kế hoạch thực hiện
một cách rõ ràng.
Các yếu tố chính
trong giao tiếp .
A: thông điệp có thể
tồn tại nhiều hình
dạng lời, hình ảnh,
âm thanh chữ viết,
tất cả mọi thông điệp
đều có chất lượng
đảm bảo tốt như sau:
- Chính xác: về ngữ
pháp, không mắc lỗi
chính tả nội dung, tất
cả các phạm trù về
văn hoá tín ngưỡng.
- Rõ ràng: thông điệp
cần được sắp xếp
mạch lạc. có thể
minh hoạ để làm rõ
nghĩa sử dụng, sự hỗ
trợ thích hợp âm
thanh màu sắc, hình
ảnh, giọng điệu.
- Ngắn gọn, xúc tích:
thông điệp cần được
chọn lọc và diễn đạt
ngắn nhất, cơ bản
nhất, dễ hiểu nhất.
- Đơn giản: ngôn
ngữ, sử dụng phải
quan thuộc với người
nghe, cần tránh sử
dụng từ hay cụm từ
dài không sử dụng
điệp khúc như: theo
tôi thì, rằng …thì …
là, đúng không ….
- Người truyền tin:
+ Về điệu bộ cử chỉ:
chính là ngôn ngữ
không lời trong
truyền đạt thông tin,
điệu bộ cử chỉ có thể
tạo ra hứng thú hay
gây ra căng thẳng,
buồn chán cho người
nghe. Đồng thời nó
cũng thể hiện thái độ
của người bệnh nói
đối với người nghe.
+ Giọng điệu: phải rõ
ràng, mạch lạc và có
ngữ điệu được thay
đổi theo ngữ cảnh và
nội dung nhằm tránh
sự buồn chán cho
người nghe.
+ Từ ngữ: diễn đạt
cần chính xác, rõ
ràng và phù hợp với
trình độ với người
nghe. tuỳ vào đặc
điểm của từng dạng
ngôn ngữ, nội dung
cần truyền đạt và tuỳ
vào đối tượng nhận
tin mà người truyền
tin có những điều
chỉnh cho phù hợp.
C: người nhận tin:
các đặc điểm của
người nhận tin như:
giới tuổi, nghề
nghiệp tầng lớp XH,
chủng tộc trình độ
văn hoá, nơi cư ngụ,
nhu cầu thị hiếu đối
với vấn đề giao tiếp
có ảnh hưởng trực
tiếp đến qúa trình thu
nhận, phân tích và
đánh giá thông tin.
D:kênh truyền thông
được truyền bằng
một kênh nối người
truyền tin với người
nhận tin.
+ Phản hồi quá trình
trao đổi thông tin là
quá trình tương tác 2
chiều, giao tiếp hiệu
quả, thông tin truyền
đạt chính xác và
thường xuyên.
G:nhiễu thông tin:
giao tiếp thường bị
ảnh hưởng của các
yếu tố gây nhiễu từ
người truyền tin hay
người nhận tin hoặc
do kênh truyền thông
5 kỹ năng chính
trong giao tiếp của
cán bộ y tế đối với
bệnh nhân
A:kỹ năng hỏi
chuyện {hay phỏng
vấn}. phỏng vấn
nhằm thu thập thông
tin cần thiết để lập kế
hoạch chăm sóc. Đặt
câu hỏi từ câu
chuyện mà người
bệnh thuật lại. Có 2
loại câu hỏi: câu hỏi
đóng và mở. Câu hỏi
đóng thì bênh nhân
chỉ cần nói co hoặc
không. câu hỏi mở
thì bệnh nhân thường
mô tả, diễn giải điều
ta cần biết.
B:lắng nghe tích cực:
Đóng vai trò cực kỳ
quan trọng giao tiếp
của
điều dưỡng. Vì chỉ
có lắng nghe tích cực
điều dưỡng mới giải
mã hiểu được những
điều ẩn chứa phía sau
các lời nói cử chỉ hay
biểu hiện của người
bệnh.
lắng nghe tích cực
đòi hỏi người nghe
không những phải
nghe, mà còn phải
quan tâm đến điều
bộ, các thay đổi âm
điệu trong lời nói và
hiẻu cho được những
điều mà người bệnh
không thể nói ra.
C:thông cảm: là các
hành động của điều
dưỡng trong việc
hiểu biết các ý nghĩ
và sẵn sàng chia sẻ
với bệnh nhân:
+ Thông cảm bằng
lời: chứa đựng cảm
xúc, cùng câu hỏi
mở, giọng nói ấm áp.
+ Thông cảm không
lời: nhìn vào mắt, gặt
đầu hơi mỉm cười,
điệu bộ nhẹ nhàng,
nghiêng về trước,
thoải mái.
+ Không thông cảm
bằng lời: không cảm
xúc, chứa câu hỏi
đóng, thái độ phán
đề cương môn tâm lý học - Trang 2
đề cương môn tâm lý học - Người đăng: Chung Béo Bự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn tâm lý học 9 10 573