Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Triết học Mác Lênin

Được đăng lên bởi ninhthuy02
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
(PHẦN TRIẾT HỌC)

Bài 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng
Câu 1: Phân tích ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ
biện chứng giữa vật chất và ý thức? Liên hệ vận dụng vào công tác thực tiễn? Phê
phán một số biểu hiện chủ quan, duy ý chí, vi phạm nguyên tắc khách quan trong tư
duy lãnh đạo, quản lý hiện nay?
* Phân tích:
Vật chất là nguồn gốc sinh ra ý thức. Không có vật chất
thì không có thể sinh ra ý thức. Do đó vật chất có trước ý
thức.
* Liên hệ:
Không có bộ óc con người thì không thể có ý thức. Vật
chất quyết định ý thức. Ý thức tác động trở lại vật chất
thông qua thực tiễn, có thể định hướng mọi hoạt động của
con người, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm thế giới phát
triển.
* Thí dụ:
- Có thực mới vực được đạo.
- Phú qúy sinh lễ nghĩa.
* Ý nghĩa phương pháp luận:
- Xem xét sự vật hiện tượng phải xuất phát từ sự vật hiện
tượng vốn có (đúng bản chất). Không lấy ý muốn chủ
quan phản ánh không đúng sự vật hiện tượng. Phải trung
thực trong đánh giá sự vật hiện tượng.
Thí dụ: Chống bệnh chủ quan, duy ý chí, áp đặt sự vật
hiện tượng.
- Khi xây dựng kế hoạch, chủ trương chính sách biện
pháp phải tôn trọng quy luật khách quan để làm căn cứ.
Không lấy ý chí cá nhân áp đặt thực tế. Đồng thời cũng
chống bệnh khách quan: trông chờ, thụ động, ỷ lại, không

cố gắng tích cực.
- Trong hoạt động phải tôn trọng quy luật và hoạt động
theo quy luật mới đạt hiệu quả cao
Thí dụ: Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã
từng mắc sai lầm vào trước năm 1986 do bệnh chủ quan,
duy ý chí trong xây dựng mục tiêu và bước đi. Trong đổi
mới Đảng ta đã xuất phát từ thực tiễn, vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đề ra
đường lối phù hợp.
- Phát huy tính năng động sáng tạo trong ý thức (nâng cao
trình độ, bồi dưỡng tình cảm, xây dựng lý tưởng, củng cố
niềm tin)
Thí dụ: Nhiệt tình + Thiếu hiểu biết = Phá hoại.
Câu 2: Liên hệ vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên
cứu hai nguyên lý và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật vào công tác
thực tiễn?
* Phân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ
việc nghiên cứu hai nguyên lý cơ bản: liên hệ và phát
triển
a. Sự liên hệ: là khái niệm chỉ sự phụ thuộc lẫn nhau, sự
ảnh hưởng, sự tương tác và chuyển hóa lẫn nhau giữa các
sự vật, hiện tượng trong thế giới hay giữa các mặt, các yếu
tố các thuộc tính của sự vật, hiện tượng, một quá trình có
tính khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng.
...
ĐỀ CƯƠNG
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
(PHẦN TRIẾT HỌC)
Bài 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng
Câu 1: Phân tích ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ
biện chứng giữa vật chất ý thức? Liên hệ vận dụng vào công tác thực tiễn? Phê
phán một số biểu hiện chủ quan, duy ý chí, vi phạm nguyên tắc khách quan trong tư
duy lãnh đạo, quản lý hiện nay?
* Phân tích:
Vật chất nguồn gốc sinh ra ý thức. Không vật chất
thì không thể sinh ra ý thức. Do đó vật chất trước ý
thức.
* Liên hệ:
Không bộ óc con người thì không thể ý thức. Vật
chất quyết định ý thức. Ý thức c động trở lại vật chất
thông qua thực tiễn, thể định hướng mọi hoạt động của
con người, thể thúc đẩy hoặc kìm hãm thế giới phát
triển.
* Thí dụ:
- Có thực mới vực được đạo.
- Phú qúy sinh lễ nghĩa.
* Ý nghĩa phương pháp luận:
- Xem xét sự vật hiện tượng phải xuất phát từ sự vật hiện
tượng vốn (đúng bản chất). Không lấy ý muốn chủ
quan phản ánh không đúng sự vật hiện tượng. Phải trung
thực trong đánh giá sự vật hiện tượng.
Thí dụ: Chống bệnh chủ quan, duy ý chí, áp đặt sự vật
hiện tượng.
- Khi xây dựng kế hoạch, chủ trương chính sách biện
pháp phải tôn trọng quy luật khách quan để làm căn cứ.
Không lấy ý chí nhân áp đặt thực tế. Đồng thời cũng
chống bệnh khách quan: trông chờ, thụ động, lại, không
Đề cương môn Triết học Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Triết học Mác Lênin - Người đăng: ninhthuy02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương môn Triết học Mác Lênin 9 10 722