Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Môn triết

Được đăng lên bởi sang-dohoang
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI TRIEÁT HOÏC
Vaán ñeà 1: Chuû nghóa duy vaät vaø nhöõng hình thöùc toàn taïi cuûa noù trong lòch söû trieát hoïc?
Ñeå toàn taïi loaøi ngöôøi phaûi thích nghi vôùi giôùi töï nhieân. Nhöng con ngöôøi khoâng thích nghi vôùi Th ế giôùi beân ngoaøi moät caùch
thuï ñoäng maø luoân tìm caùch bieán ñoåi theá giôùi ñoù theo nhöõng nhu caàu cuoäc soáng cuûa mình. Muoán vaäy con ngöôøi caàn hieåu bieát veà theá giôùi
xung quanh cuõng nhö chính baûn thaân mình. Theá giôùi quanh ta laø gì? Noù baét ñaàu töø ñaâu ? Söùc maïnh naøo chi phoái söï vaän ñoäng vaø bieán
ñoåi ñoù… Ñaây chính laø nhöõng caâu hoûi baét ñaàu hình thaønh cho moät moân khoa hoïc ra ñôøi. Ñoù chính laø trieát hoïc. Trieát hoïc laø moân khoa hoïc
nghieân cöùu nhöõng quy luaät chung nhaát cuûa töï nhieân xaõ hoäi, baûn chaát cuûa con ngöôøi, vai troø cuûa con ngöôøi trong ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi.
Do ñoù noù coù theå nghieân cöùu taát caû moïi lónh vöïc trong theá giôùi khaùch quan, tìm ra nhöõng phaïm truø chung nhaát cuûa trieát hoïc. Vaán ñeà
trieát hoïc bao goàm hai maët :
 Giöõa vaät chaát vaø yù thöùc, caùi naøo coù tröôùc caùi naøo coù sau vaø caùi naøo quyeát ñònh caùi naøo ?
 YÙ thöùc chuùng ta coù theå phaûn aùnh trung thöïc theá giôùi khaùch quan khoâng ? Noùi caùch khaùc, con ngöøoi coù khaû naêng
nhaän thöùc theá giôùi hay khoâng ?
Vieäc giaûi quyeát vaán ñeà thöù nhaát ñaõ chia caùc nhaø trieát hoïc thaønh hai tröôøng phaùi lôùn. Nhöõng ngöôøi cho raèng vaät chaát giôùi töï
nhieân laø caùi coù tröôùc vaø quyeát ñònh yù thöùc con ngöôøi, ñöôïc goïi laø caùc nhaø duy vaät.
Quan ñieåm duy vaät khaúng ñònh raèng, baûn chaát theá giôùi laø vaät chaát, ngoaøi theá gi ới vaâït chaát ra khoâng coù theá giôùi naøo khaùc. Caùc
söï vaät hieän töôïng chæ laø bieåu hieän nhöõng daïng cuï theå cuûa theá giôùi vaät chaát maø thoâi. Trong moái quan heä vôùi yù thöùc thì vaät chaát laø caùi coù
tröôùc, yù thöùc laø caùi coù sau ; vật chaát quyeát ñònh yù thöùc, coøn yù thöùc chæ laø söï phaûn anùh theá giôùi vaät chaát vaøo trong ñaàu oùc con ngöôøi maø
thoâi. Chuû nghóa duy vaät ñaõ ra ñôøi töø thôøi kì coå ñaïi, khi trieát hoïc môùi ñöôïc hình thaønh. Töø ñoù ñeán nay, lòch söû phaùt trieån cuûa chuû nghóa
duy vaät luoân gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån caû khoa hoïc thöïc tieãn. Noù ñaõ traûi qua nheàu hình thöùc khaùc nhau, nhöng ñeàu thoáng nhaát nhau
ôû choã coi vaät chaát laø caùi coù tröôùc vaø quyeát ñònh yù thöùc, ñeàu xuaát phaùt töø baûn thaân theá giôùi ñeå giaûi...
ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI TRIEÁT HOÏC
Vaán ñeà 1: Chuû nghóa duy vaät vaø nhöõng hình thöùc toàn taïi cuûa noù trong lòch söû trieát hoïc?
Ñeå toàn taïi loaøi ngöôøi phaûi thích nghi vôùi giôùi töï nhieân. Nhöng con ngöôøi khoâng thích nghi vôùi Th ế giôùi beân ngoaøi moät caùch
thuï ñoäng maø luoân tìm caùch bieán ñoåi theá giôùi ñoù theo nhöõng nhu caàu cuoäc soáng cuûa mình. Muoán vaäy con ngöôøi caàn hieåu bieát veà theá giôùi
xung quanh cuõng nhö chính baûn thaân mình. Theá giôùi quanh ta laø gì? Noù baét ñaàu töø ñaâu ? Söùc maïnh naøo chi phoái söï vaän ñoäng vaø bieán
ñoåi ñoù… Ñaây chính laø nhöõng caâu hoûi baét ñaàu hình thaønh cho moät moân khoa hoïc ra ñôøi. Ñoù chính laø trieát hoïc. Trieát hoïc laø moân khoa hoïc
nghieân cöùu nhöõng quy luaät chung nhaát cuûa töï nhieân xaõ hoäi, baûn chaát cuûa con ngöôøi, vai troø cuûa con ngöôøi trong ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi.
Do ñoù noù coù theå nghieân cöùu taát caû moïi lónh vöïc trong theá giôùi khaùch quan, tìm ra nhöõng phaïm truø chung nhaát cuûa trieát hoïc. Vaán ñeà
trieát hoïc bao goàm hai maët :
Giöõa vaät chaát vaø yù thöùc, caùi naøo coù tröôùc caùi naøo coù sau vaø caùi naøo quyeát ñònh caùi naøo ?
thöùc chuùng ta coù theå phaûn aùnh trung thöïc theá giôùi khaùch quan khoâng ? Noùi caùch khaùc, con ngöøoi coù khaû naêng
nhaän thöùc theá giôùi hay khoâng ?
Vieäc giaûi quyeát vaán ñeà thöù nhaát ñaõ chia caùc nhaø trieát hoïc thaønh hai tröôøng phaùi lôùn. Nhöõng ngöôøi cho raèng vaät chaát giôùi töï
nhieân laø caùi coù tröôùc vaø quyeát ñònh yù thöùc con ngöôøi, ñöôïc goïi laø caùc nhaø duy vaät.
Quan ñieåm duy vaät khaúng ñònh raèng, baûn chaát theá giôùi laø vaät chaát, ngoaøi theá gii vaâït chaát ra khoâng coù theá giôùi naøo khaùc. Caùc
söï vaät hieän töôïng chæ laø bieåu hieän nhöõng daïng cuï theå cuûa theá giôùi vaät chaát maø thoâi. Trong moái quan heä vôùi yù thöùc thì vaät chaát laø caùi coù
tröôùc, yù thöùc laø caùi coù sau ; vt chaát quyeát ñònh thöùc, coønthöùc chæ laø söï phaûn anùh theá giôùi vaät chaát vaøo trong ñaàu oùc con ngöôøi maø
thoâi. Chuû nghóa duy vaät ñra ñôøi töø thôøi coå ñaïi, khi trieát hoïc môùi ñöôïc hình thaønh. Töø ñoù ñeán nay, lòch söû phaùt trieån cuûa chuû nghóa
duy vaät luoân gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån caû khoa hoïc thöïc tieãn. Noù ñaõ traûi qua nheàu hình thöùc khaùc nhau, nhöng ñeàu thoáng nhaát nhau
ôû choã coi vaät chaát laø caùi coù tröôùc vaø quyeát ñònh yù thöùc, ñeàu xuaát phaùt töø baûn thaân theá giôùi ñeå giaûi thích theá giôùi.
§ .Hình thöùc ñaàu tieân cuûa chuû nghóa duy vaät laø chuû nghóa duy vaät coå ñaïi hay coøn goïi laø duy vaät chaát phaùc ngaây thô. Xuaát hieän
ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi nhö Aán Ñoä, Trung Quoác vaø Hi Laïp. Quan ñieåm cuûa chuû nghóa duy vaät thôøi naøy noùi chung laø ñuùng ñaén
nhöng mang tính ngaây thô, chaát phaùc chuû yeáu döïa vaøo giaùc quan, quan saùt moät caùch tröïc tieáp, chöa döïa vaøo thaønh töïu cuûa caùc boä
phaän khoa hoïc chuyeân ngaønh, vì chuùng chöa phaùt trieån vaøo thôøi kì ñoù.
Ngöôøi ñaàu tieân chính laø Taleùt ( 624- 547 TCN) . Theo oâng, moïi caùi ñang toàn ïtaïi ñeàu xuaát phaùt töø chaát aåm öôùt ban ñaàu laø
nuôùc. Tt caû moïi thöù ñeàu laø söï bieán daïng cuûa nöôùc. Ta leùt cho raèng : Traùi ñaát nhö moät chieác deït troâi boàng beành treân nư ôùc, ñöôïc bao
quanh bôûi nöôùc. Theo Aritstot, Talet ñeán vôùi tö töôûng naøy coù leõ do oâng nhìn thaáy moïi ñoà aên ñeàu ôû daïng aåm. Caùi gì maø töø ñoù, moät caùi gì
khaùc laø khôûi nguoàn cuûa taát caû. Caây coái khoâng coù nöùôc thì uùa taøn, con ngöøoi khoâng coù nöôùc thì cheát, maët trôøi vaø caùc vì sao caàn coù söï boác
hôi cuûa nöôùc… Do ñoù nöôùc bao truøm taát caû, ñaûm baûo söï sinh thaønh, bieán hoaù laøm cho vaät phì nhieâu. Nöôùc, baûn chaát ñôn giaûn cuûa söï
soáng ñoàng thôøi laø coäi nguoàn cuûa söï soáng.
Ngöôøi thöù hai laø Heâralic ( 544- 483 TCN) Oâng cho raèng vaät chaát ñaàu tieân laø löûa, töø löûa sinh ra moïi vaät. Moïi thöù keå caû linh
hoàn ñeàu laø söï bieán daïng cuûa löûa. Oângvieát : «Baát cöù söï vaät naøo cuõng coù theå bieán thaønh löûa vaø löûa cuõng coù theå bieán thaønh moïi vaät khaùc
cuõng nhö haøng hoaù naøo cuõng coù theå bieán thaønh vaøng vaø vaøng bieán thaønh baát cöù haøng hoaù naøo. »
Löûa coâ thaønh nöôùc, nöôùc ñoâng cöùng thaønh ñaát, ñoù laø con ñöôøng ñi xuoáng. Ñaát sau ñoù moät laàn nöõa tan ra loûng chaûy thaønh chaát
aåm öôùt, thaønh ñaïi döông, söï boác hôi khieán moïi thöù daàn daàn phôi baøy ra, ñoù laø con ñöôøng ñi leân. Vuõ truï khoâng do ai saùng taïo ra maø laø
ngoïn löûa vænh cöûu buøng chaùy vaø taét ñi theo quy luaät cuûa mình.
Ngöøoi thö ba laø Anaximen. ( 588- 525 TCN) Ngöôøi cho raèng khôûi thuyû cuûa vuõ truï naøy laø khoâng khí. Khoâng khí laø baûn nguyeân
cuûa theá giôùi, khoâng khí laø nguoàn goác cuûa söï soáng vaø caùc hieän töôïng taâm lí. Ñænh cao cuûa trieát hoïc duy vaät coå ñaïi laø OLip hoïc troø cuûa
Ñeâmoâcrit, ñaõ xaây döïng quan ñieåm baûn laø maø theo ñoùù taát caû caùc söï vaät ñöôïc hình thaønh töø lôùn, beù khoâng theå phaân chia goïi laø
Nguyeân töû vaø khoaûng khoâng. Sau naøy ñeâmocrit ñaõ phaùt trieån hoïc thuyeát aáy thaønh ñænh cao cuûa duy vaät coå ñaïi Hi Laïp. Nguyeân töû luaän
ñöôïc xaây döïng treân cô sôû thöøa nhaän nhöõng nguyeân töû vaø khoaûng khoâng laø nhöõng baûn nguyeân cuûa theá giôùi. Theo oâng coù nhöõng bieán ñoåi
ta khoâng nhìn thaáy ngay ñöôïc, khoâng töùc thôøi maø töø nhö hieän töôïng aên moøn. Boác hôi hay phaân huyû. Theo quan ñieåm naøy thì caùc
nguyeân töû taïo neân vuõ truï. Trong quan nieäm veà con ngöôøi, oâng cho raèng, con ngöôøi hôn nhöõng con vaät khaùc laø chöùa tích nhieàu löûa hôn,
coù nhöõng nguyeân töû khaùc thöôøng, hình caàu trôn tröôït naêng ñoäng. So vôùi con vaät, con ngöôøi sôõ höõu nguoàn vaät chaát tinh khieátn, haáp
thuï nhieàu hôn nguoàn söùc maïnh beân ngoaøi. Ngay caû linh hoàn cuõng laø söï lieân keát caùc nguyeân töû hình caàu naêng ñoäng vaø deã phaùt taùn.
Trieát hoc phöông Ñoâng coù thuyeát Aâm Döông, nguõ Haønh. Aán Ñoä coù tröôøng phaùi trieát hoïc Lokayata thì cho raèng vaät chaát caáu
taïo neân theá giôùi coù 4 yeáu toá : nöôùc, löûa , khí, ñaát.
§§: Trieát hoïc duy vaät sieâu hình maùy moùc keùo daøi töø theá kæ XV ñeán theá kyû XIX nhöng ñænh cao cuûa noù keùo daøi töø theá kæ XVII-
XVIII. Goïi laø duy vaät sieâu hình maùy moùc phöông phaùp maø caùc nhaø duy vaät thôøi kì naøy söû duïng ñ xem xeùt söï vaät, hieän töôïng laø
phöông phaùp sieâu hình : Ñoù laø nhìn nhaän söï vaät trong traïng thaùi tænh, coâ laäp, taùch rôøi, söï vaät laø noù khoâng heà coù quan heä vôùi caùc söï vaät
khaùc. Do aûnh höôûng töø vaät hoïc cuûa Niuton hoï cho raèng theá giôùi naøy nhö moät coå maùy khoång loà khi moät boä phaän vaän ñoäng thì caùc boä
phaän khaùc vaän ñoäng theo, nhìn söï lieân keát giöõa caù boä phaän chæ laø hình thöùc beân ngoaøi neân theá giôùi cuõng chæ laø moät coå maùy vaø vaän ñoäng
ñöôïc laø do « cuù hích cuûa thöôïng ñeá» töø söï aûnh höôûng cuûa Niuton, chuû nghóa duy vaät sieâu hình tieáp tuïc phaùt trieån töùc (Theá giôùi coù chaát
khôûi ñaàu laø vaät chaát), ñaëc bieät moät laàn nöõa quan ñieåm cuûa Loxip, Ñemocrit ñöôïc tieáp tuïc phaùt trieån.
Chính töø caùch hieåu nhö vaäy neân caùc nhaø duy vaät sieâu hình vaãn laø nhöõng ngöôøi ñoàng nhaát vaät chaát vaø vaät theå laø moät. Chính töø
caùch hieåu sai laàm daãn ñeán söï sai laàm trong vieäc nhaän thöùc moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc.
§§: Treân sôû kthöøa nhöõng thaønh töïu cuûa Phoibach, Mac ñaõ phaùt trieån keát hôïp pheùp bieän chöùng cuûa Heghen oâng ñaõ xaây
döïng neân moät heä thoáng lí luaän veà pheùp bieän chöùng.
1
Đề cương Môn triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Môn triết - Người đăng: sang-dohoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề cương Môn triết 9 10 887