Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi nieco-cvk13
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trả lời
Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người
Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất
cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào
không phải một cách tự phát
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan đỉêm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể của
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn
hoá nhân loại
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ được:
- Một là bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý
luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng VN; tư tưởng HCM cùng với chủ nghĩa
Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của đảng và dân tộc VN
- Hai là nguồn gốc tư tưởng lý luận của tư tưởng HCM: chủ nghĩa Mác-Lênin, giá trị văn hoá dân
tộc,tinh hoa văn hoá nhân loại
- Ba là nội dung cơ bản nhất của tư tưởng HCM bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách
mạng VN
- Bốn là giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng HCM: soi đường thắng lợi cho cách
mạng VN; tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc
Câu 2: Phân tích bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM?
Trả lời
HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động
- Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
+ Phong kiến đang trên đà suy thoái, triều đình nhà Nguyễn thi hành chính sách đối nội đối ngoại bảo
thủ, phản động, thực hiện bế quan toả cảng. Làm cho đất nước ta đã suy yếu càng trở lên suy yếu hơn
không tạo đủ tiềm lực để có thể chống đỡ các thế lực xâm lăng nước ngoài
+ Vào năm 1858 thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta. Các cuộc khai thác của thực dân Pháp khiến
cho xã hội nước ta có sự biến chuyển và phân hoá, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt
đầu xuất hiện, tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước giả phóng dân tộc VN đầu thế kỷ
XX
+ Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, các sĩ phu nho học tiến bộ, thức thời, tiêu biểu như Phan
Bội Châu, Phan Chu Trinh đã cố gắng tổ chức và vận động cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp theo
mục tiêu và phương pháp mới. Song chủ trương cầu ngoại viện, dùng bạo lực để khôi phục độc...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trả lời
Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người
Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất
cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào
không phải một cách tự phát
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan đỉêm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể của
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn
hoá nhân loại
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ được:
- Một là bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý
luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng VN; tư tưởng HCM cùng với chủ nghĩa
Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của đảng và dân tộc VN
- Hai là nguồn gốc tư tưởng lý luận của tư tưởng HCM: chủ nghĩa Mác-Lênin, giá trị văn hoá dân
tộc,tinh hoa văn hoá nhân loại
- Ba là nội dung cơ bản nhất của tư tưởng HCM bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách
mạng VN
- Bốn là giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng HCM: soi đường thắng lợi cho cách
mạng VN; tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc
Câu 2: Phân tích bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM?
Trả lời
HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động
- Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
+ Phong kiến đang trên đà suy thoái, triều đình nhà Nguyễn thi hành chính sách đối nội đối ngoại bảo
thủ, phản động, thực hiện bế quan toả cảng. Làm cho đất nước ta đã suy yếu càng trở lên suy yếu hơn
không tạo đủ tiềm lực để có thể chống đỡ các thế lực xâm lăng nước ngoài
+ Vào năm 1858 thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta. Các cuộc khai thác của thực dân Pháp khiến
cho xã hội nước ta có sự biến chuyển và phân hoá, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt
đầu xuất hiện, tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước giả phóng dân tộc VN đầu thế kỷ
XX
+ Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, các sĩ phu nho học tiến bộ, thức thời, tiêu biểu như Phan
Bội Châu, Phan Chu Trinh đã cố gắng tổ chức và vận động cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp theo
mục tiêu và phương pháp mới. Song chủ trương cầu ngoại viện, dùng bạo lực để khôi phục độc lập của
Phan Bội Châu đã thất bại. Chủ trương "Ỷ Pháp cầu tiến bộ", khai thông dân trí,nâng cao dân khí trên cơ
sở đó mà lần lần tính chuyện giải phóng...của Phan Chu Trinh cũng không thành công
- Bối cảnh quốc tế
Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền đã xác lập quyền thống
trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa tư bản đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc
thuộc địa
Năm 1917 cách mạng T10 Nga thành công cuộc cách mạng vĩ đại này đã làm "thức tỉnh các dân tộc
châu Á". Cách mạng T10 Nga đã lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập chính quyền xô viết, mở ra một thời
kỳ mới trong lịch sử loài người
Từ sau cách mạng t10 Nga, với sự ra đời của quốc tế cộng sản (3-1919), phong trào công nhân trong các
nước tư bản phương tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phương đông càng có
quan hệ mật thiết với nhau hơn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc
Câu 3
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: nieco-cvk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 323