Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi giangdungqtkdclc1k9
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
MỤC LỤC
Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng HCM?.........................................................
3
Câu 2: Trình bày bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động đến
quá trình hình thành tư tưởng HCM?.........................................................................................3
Câu 3: Trình bày sự ảnh hưởng của truyền thống dân tộc đến quá trình hình thành tưởng
HCM?...........................................................................................................................................3,4
Câu 4: Trình bày những ảnh hưởng các giá trị phương Đông dẫn đến việc hình thành tư
tưởng HCM?...................................................................................................................................4
Câu 5: Trình bày những ảnh hưởng các giá trị văn hóa phương Tây dẫn đến việc hình
thành tư tưởng HCM?...................................................................................................................4
Câu 6: Trình bày giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của
HCM(1890-1911)?..........................................................................................................................5
Câu 7:Trình bày giai đoạn tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc của HCM
(1911-1920)?
Câu 8: Trình bày giá trị tư tưởng HCM đối với dân tộc VN?...............................................5,6
Câu 9: Trình bày quan điểm HCM về thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa?...........................6
Câu 10: Trình bày quan điểm HCM về tính chất, nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân
tộc?...............................................................................................................................................6,7
Câu 11: Trình bày quan điểm HCM về mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc?...........7
Câu 12: Tại sao lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc phải là toàn dân?........................7,8
Câu 13: Tư tưởng HCM về bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa
bình?................................................................................................................................................8
Câu 14: Tư tưởng HCM về Hình thái bạo lực cách mạng?.......................................................8
Câu 15: Quan điểm HCM về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở VN?...........8
Câu 16: Quan điểm HCM về mục tiêu cụ thể của chủ nghĩa xã hội ở Vn?.........
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
MỤC LỤC
Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng HCM?.........................................................
3
Câu 2: Trình bày bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động đến
quá trình hình thành tư tưởng HCM?.........................................................................................3
Câu 3: Trình bày sự ảnh hưởng của truyền thống dân tộc đến quá trình hình thành tưởng
HCM?...........................................................................................................................................3,4
Câu 4: Trình bày những ảnh hưởng các giá trị phương Đông dẫn đến việc hình thành tư
tưởng HCM?...................................................................................................................................4
Câu 5: Trình bày những ảnh hưởng các giá trị văn hóa phương Tây dẫn đến việc hình
thành tư tưởng HCM?...................................................................................................................4
Câu 6: Trình bày giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của
HCM(1890-1911)?..........................................................................................................................5
Câu 7:Trình bày giai đoạn tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc của HCM
(1911-1920)?
Câu 8: Trình bày giá trị tư tưởng HCM đối với dân tộc VN?...............................................5,6
Câu 9: Trình bày quan điểm HCM về thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa?...........................6
Câu 10: Trình bày quan điểm HCM về tính chất, nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân
tộc?...............................................................................................................................................6,7
Câu 11: Trình bày quan điểm HCM về mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc?...........7
Câu 12: Tại sao lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc phải là toàn dân?........................7,8
Câu 13: Tư tưởng HCM về bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa
bình?................................................................................................................................................8
Câu 14: Tư tưởng HCM về Hình thái bạo lực cách mạng?.......................................................8
Câu 15: Quan điểm HCM về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở VN?...........8
Câu 16: Quan điểm HCM về mục tiêu cụ thể của chủ nghĩa xã hội ở Vn?..............................9
Câu 17: Quan điểm HCM về động lực của chủ nghĩa xã hội ở VN?.........................................9
Câu 18: Quan điểm HCM về biện pháp quá độ lên chủ nghĩ xã hội ở VN?.............................9
[Type text] 1
Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: giangdungqtkdclc1k9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 946