Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Kuro
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
BÀI 2: TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN
TỘC  BÀI 3: TTHCM VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH 
BÀI 4: TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC & KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN
TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 
BÀI 5: TTHCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO
DÂN VÀ VÌ DÂN 
BÀI 6: TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH 
BÀI 7: VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
HIỆN NAY

1/79

BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1. Đặt vấn đề
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối
chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt
Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư
tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động. Đến Đại
hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của
tư tưởng HCM.
Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và
là một quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng
của toàn Đảng, toàn Dân ta.
2. Khái niệm
Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định:
“TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN,
là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta,
đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp và giải phóng con người, bao gồm:
•

Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.

•

Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

•

Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.

•

Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc.

•

Tư tưởng HCM về Quân sự.

•

Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

•

Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.

•

Tư tưởng đạo đức HCM.

•

Tư tưởng nhân văn HCM.

•

Tư Tưởng văn hóa HCM.
2/79

TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to
lớn của Đảng và dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt
Nam hòa bình, thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh.
3. Nguồn gốc
1. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN TTHCM:
1.1. Tình hình thế giới:
Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tran...
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
BÀI 2: TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN
TỘC BÀI 3: TTHCM VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH
BÀI 4: TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC & KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN
TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI
BÀI 5: TTHCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO
DÂN VÀ VÌ DÂN
BÀI 6: TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH
BÀI 7: VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
HIỆN NAY
1/79
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Kuro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 255