Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương những nguyên lý cơ bản CNML

Được đăng lên bởi Nguyễn Lê Tùng Lâm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Lý luận Chính trị
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I
Mã học phần: 45020
Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng
Giảng dạy cho ngành: Tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
Cho sinh viên năm thứ: Nhất
Học phần tiên quyết: Không
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: Không
- Thảo luận: 10
- Thực hành, thực tập: Không
- Tự nghiên cứu: 60 tiết.
2. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin, thế giới quan và phương pháp luận
triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin: về chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và
chủ nghĩa duy vật lịch sử.
3. Nội dung chi tiết học phần
3.1. Danh mục vấn đề của học phần
Vấn đề 1: Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương
pháp học tập, nghiên cứu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Vấn đề 2: Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa VC và YT.
Vấn đề 3: Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Vấn đề 4: Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật.
Vấn đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
Vấn đề 6: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
Vấn đề 7: Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất.
Vấn đề 8: Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
Vấn đề 9: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.
Vấn đề 10: Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình
thái kinh tế - xã hội.
Vấn đề 11: Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển
của xã hội có đối kháng giai cấp.
Vấn đề 12: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử
của quần chúng nhân dân.

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần
Vấn đề 1: Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về
phương pháp học tập, nghiên cứu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Nội dung
Kiến thức
1. Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin.
2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Lý luận Chính trị
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I
Mã học phần: 45020
Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng
Giảng dạy cho ngành: Tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
Cho sinh viên năm thứ: Nhất
Học phần tiên quyết: Không
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: Không
- Thảo luận: 10
- Thực hành, thực tập: Không
- Tự nghiên cứu: 60 tiết.
2. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin, thế giới quan và phương pháp luận
triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin: về chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật
chủ nghĩa duy vật lịch sử.
3. Nội dung chi tiết học phần
3.1. Danh mục vấn đề của học phần
Vấn đề 1: Khái lược về chủ nghĩa Mác Lênin. Đối tượng, mục đích yêu cầu về phương
pháp học tập, nghiên cứu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Vấn đề 2: Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa VC và YT.
Vấn đề 3: Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Vấn đề 4: Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật.
Vấn đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
Vấn đề 6: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
Vấn đề 7: Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất.
Vấn đề 8: Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
Vấn đề 9: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.
Vấn đề 10: Hình thái kinh tế - hội quá trình lịch sử-tự nhiên của s phát triển các hình
thái kinh tế - xã hội.
Vấn đề 11: Vai trò của đấu tranh giai cấp cách mạng hội đối với sự vận động, phát triển
của xã hội có đối kháng giai cấp.
Vấn đề 12: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người vai trò sáng tạo lịch sử
của quần chúng nhân dân.
Đề cương những nguyên lý cơ bản CNML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương những nguyên lý cơ bản CNML - Người đăng: Nguyễn Lê Tùng Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương những nguyên lý cơ bản CNML 9 10 4