Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi Dung Nguyễn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ
Câu 1: Hoàn cảnh ra đời chủ nghĩa trọng thương
Chủ nghĩa trọng thg là tư tưởng kt đầu tiên của giai cấp tư sản trong giai đoạn
phương thức sản xuất phong kiến tan rã và chủ nghĩa tư bản ra đời, kéo dài từ giữa thế
kỷ 15-17.
- Về lịch sử: bao gồm thời kỳ tích lũy nguyên thủy của CNTB
- Về mặt kt: thế kỷ 15, phân công LĐXH ở Tây Âu phát triển, sx và trao đổi diễn
ra trên phạm vi rộng, kt thị trường ra đời dẫn đến nhu cầu về tiền ngày càng cấp bách
→ đặt ra 2 vấn đề là nguồn tích lũy và thị trường tiêu thụ sản phẩm. từ đây thám hiểm
được thúc đẩy phát triển mạnh (VD: Colombo tìm ra châu Mỹ, Ma-ghen-lan đi vòng
quanh TG)
Chính sự giàu lên 1 cách nhanh chóng của các thương gia và sự tích lũy tiền ngày
càng nhiều, vì cậy vị trí tư bản tư nhân cực kỳ cao.
- Về tư tưởng: diễn ra các cuộc đấu tranh của tư tưởng tiến bộ chống lại tư tưởng
pk lạc hậu
→ Hệ thống tư tưởng của giai cấp tư sản mới đã ra đời nhằm bảo vệ các nhà tư sản
thương nghiệp
Câu 2: Hoàn cảnh ra đời chủ nghĩa trọng nông
- Thứ nhất, quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy đã kết thúc, xã hội bắt đầu bước
vào quá trình sản xuất TBCN. CNTB bản sinh ra trong lòng CNPK, tuy chưa làm
được cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến, nhưng sức mạnh kinh tế của nó rất to
lớn, đặc biệt là nó muốn cách tân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp… đòi hỏi phải
có lý luận và cương lĩnh kinh tế mở đường cho lực lượng sx phát triển.
- Thứ hai, sự thống trị của giai cấp phong kiến ngày càng tỏ ra lỗi thời mà mâu
thuẫn sâu sắc với xu thế đang lên của chủ nghĩa tư bản, đòi hỏi phải có lý luận giải
quyết những mâu thuẫn đó.
- Thứ ba, nguồn gốc của cải là $, nguồn gốc sự giàu có của 1 QG, dt duy nhất là
dựa vào đi buôn (CNTT) đã tỏ ra lỗi thời, bế tắc, cản trở TB sinh lời từ sx đòi hỏi phải
đánh giá lại những quan điểm đó
- Thứ tư, ở Pháp lúc này có một tình hình đặc biệt, là lẽ ra đấu tranh chống CNTT
sẽ mở đường cho công trường thủ công phát triển thì lại khuyến khích chủ nghĩa trọng
nông ra đời. Sự phát triển nông nghiệp Pháp theo hướng kinh tế chủ trại, kinh doanh
nông nghiệp theo lối tư bản chứ không bó hẹp kiểu phát canh thu tô theo lối địa chủ
như trước. Đúng như Mác đánh giá: xã hội Pháp lúc bấy giờ là chế độ phong kiến
nhưng lại có tính chất tư bản, còn xã hội tư bản lại mang cái vỏ bề ngoài của phong
kiến.

1

Câu 3: Hoàn cảnh ra đời trường phái kinh tế chính trị cổ điển Anh
- Về kinh tế: Hệ thống công trường thủ công phát triển, đặc biệt là ngành dệt,
trọng tâm kt chuyển sang lĩ...
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ
Câu 1: Hoàn cảnh ra đời chủ nghĩa trọng thương
Chủ nghĩa trọng thg tư tưởng kt đầu tiên của giai cấp sản trong giai đoạn
phương thức sản xuất phong kiến tan rã và chủ nghĩa tư bản ra đời, kéo dài từ giữa thế
kỷ 15-17.
- Về lịch sử: bao gồm thời kỳ tích lũy nguyên thủy của CNTB
- Về mặt kt: thế kỷ 15, phân công LĐXH Tây Âu phát triển, sx trao đổi diễn
ra trên phạm vi rộng, kt thị trường ra đời dẫn đến nhu cầu về tiền ngày càng cấp bách
đặt ra 2 vấn đề nguồn tích lũy và thị trường tiêu thụ sản phẩm. từ đây thám hiểm
được thúc đẩy phát triển mạnh (VD: Colombo tìm ra châu Mỹ, Ma-ghen-lan đi vòng
quanh TG)
Chính s giàu lên 1 cách nhanh chóng của các thương gia sự tích lũy tiền ngày
càng nhiều, vì cậy vị trí tư bản tư nhân cực kỳ cao.
- Về tưởng: diễn ra c cuộc đấu tranh của tưởng tiến bộ chống lại tưởng
pk lạc hậu
Hệ thống tưởng của giai cấp sản mới đã ra đời nhằm bảo vệ các nhà sản
thương nghiệp
Câu 2: Hoàn cảnh ra đời chủ nghĩa trọng nông
- Thứ nhất, quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy đã kết thúc, xã hội bắt đầu bước
vào quá trình sản xuất TBCN. CNTB bản sinh ra trong lòng CNPK, tuy chưa làm
được cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến, nhưng sức mạnh kinh tế của nó rất to
lớn, đặc biệt muốn cách tân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp… đòi hỏi phải
có lý luận và cương lĩnh kinh tế mở đường cho lực lượng sx phát triển.
- Thứ hai, sự thống trị của giai cấp phong kiến ngày càng tỏ ra lỗi thời mâu
thuẫn sâu sắc với xu thế đang lên của chủ nghĩa tư bản, đòi hỏi phải luận giải
quyết những mâu thuẫn đó.
- Thứ ba, nguồn gốc của cải $, nguồn gốc sự giàu của 1 QG, dt duy nhất
dựa vào đi buôn (CNTT) đã tỏ ra lỗi thời, bế tắc, cản trở TB sinh lời từ sx đòi hỏi phải
đánh giá lại những quan điểm đó
- Thứ tư, ở Pháp lúc này có một tình hình đặc biệt, là lẽ ra đấu tranh chống CNTT
sẽ mở đường cho công trường thủ công phát triển thì lại khuyến khích chủ nghĩa trọng
nông ra đời. Sự phát triển nông nghiệp Pháp theo hướng kinh tế chủ trại, kinh doanh
nông nghiệp theo lối tư bản chứ không hẹp kiểu phát canh thu tô theo lối địa chủ
như trước. Đúng như c đánh giá: hội Pháp lúc bấy giờ chế độ phong kiến
nhưng lại tính chất bản, còn hội bản lại mang cái v bề ngoài của phong
kiến.
1
Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử học thuyết kinh tế - Người đăng: Dung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử học thuyết kinh tế 9 10 1