Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Cơ Sở Bảo Tàng Học

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Câu 1: Định nghĩa bảo tàng hiệp hội Anh và CHXHCNVN:
* Hiệp hội bảo tàng Anh định nghĩa:
+ Bảo tàng là cơ quan thu nhận, lập hồ sơ (tư liệu), bảo tồn, trưng bày và giới thiệu
những bằng chứng vật chất và những thông tin đi kèm với nó vì lợi ích xã hội.
- Cơ quan: là nơi làm việc thường xuyên của bộ máy nhà nước và dùng để chỉ tính
chất tổ chức lâu dài, hợp thức.
- Thu nhận: thu thập hiện vật về bảo tàng từ nhiều nguồn khác nhau .
- Lập hồ sơ: lập tư liệu (hồ sơ) chi tiết về hiện vật mà bảo tàng đã nhận được.
- Bảo tồn: bao gồm bảo quản và vấn đề an ninh trong bảo tàng về hiện vật. Giữ gìn
hiện vật trong thời gian dài bằng cách thường xuyên kiểm tra và lau chùi hiện vật.
- Trưng bày: lựa chọn những hiện vật đặt trong bảo tàng để mọi người thưởng thức.
- Giới thiệu: bao gồm trưng bày, giáo dục, nghiên cứu, xuất bản.
- Vật chất: chỉ cái gì đó hiển nhiên, rõ ràng. Tồn tại bên ngoài ý thức của con người
và độc lập với ý thức đó.
* CHXHCNVN định nghĩa:
+ Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội
(gọi tắt là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng
thụ văn hóa của nhân dân.
- Nơi bảo quản: là nơi lưu giữ hiện vật sau khi tìm kiếm được, giữ gìn để cho hiện vật
không bị hư hỏng, hao hụt thêm.
- Trưng bày: lựa chọn những hiện vật đặt trong bảo tàng để mọi người thưởng thức.
- Sưu tập: tìm kiếm, tập hợp và gom góp những hiện vật lại.
- Lịch sử: những gì diễn ra trong quá khứ.
- Tự nhiên: những hiện vật xuất hiện và tồn tại không phải do con người tạo ra.
- Xã hội: những hiện vật đã từng có niên đại lâu đại lâu đời cùng tồn tại với con
người.
- Nhu cầu: những đòi hỏi của con người nhằm muốn tìm tòi, nghiên cứu để có thêm
hiểu biết về hiện vật.
- Văn hóa của nhân dân: những hiện vật do nhân dân tạo ra có tính nhân văn.

Câu 2: Đặc trưng, chức năng của bảo tàng.
1. Đặc trưng của bảo tàng:
+ Sưu tầm, giữ gìn hiện vật gốc, sưu tập những hiện vật gốc về những sự kiện, hiện
tượng tiêu biểu của lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội.
+ Tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu các hiện vật gốc, sưu tập hiện vật gốc về
những sự kiện, hiện tượng của lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội nhằm phục vụ thỏa mãn
nhu cầu hiểu biết, khám phá của công chúng.
+ Chỉ có bảo tàng mới có thể tạo ra các điều kiện thuận lợi để công chúng cảm
nhận “mục sở thị” đích thực những hiện vật gốc, sưu tập hiện vật gốc ít có, hoặc hoàn
toàn không có ngoài bảo tàng trong cùng một thời gian của một sự kiện, hiện tượng
tự nhiên hoặc xã hội nào đó....
Câu 1: Định nghĩa bảo tàng hiệp hội Anh và CHXHCNVN:
* Hiệp hội bảo tàng Anh định nghĩa:

 !"# $%&'()*+,-./0
1(2-34/(567%89,
#:";6+"0
1<=<&50
1><(%.%+0
1(#%<<0? *
26!52-3&8(70
1@A %B%8(A2C"0
1(56D3"-#0
 195*%)83E0FG3H"42
%/H"%)0
* CHXHCNVN định nghĩa:
5<IJ@3-./
AK!(DDL3"56D(C
DM)4;6;0
!1 &*(&>(%+ *%8
&$IND3(0
1@A %B%8(A2C"0
"1*(&>(+() G0
#$1 *6O5&"0
%&' -#G&$62G0
()*1 %.=)3%G;%G;%27G
20
!+1 %PN42!((Q*(P3"%8)3(
8><0
,-./0/1 6;6;G),;M0
Đề cương ôn tập môn Cơ Sở Bảo Tàng Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Cơ Sở Bảo Tàng Học - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Cơ Sở Bảo Tàng Học 9 10 973