Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi Thảo Lumia
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Câu 1: Hàng hóa là gi? Pt thuộc tính của hàng hóa, tại sao hàng hóa lại có 2
thuộc tính? Vận dụng những vấn đề đó vào thực tiiooioio
Trả lời
1.

Khái niệm
_ Hàng hóa là sản phẩm của lđ nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người
thông qua trao đổi và mua bán.

+ hàng hóa phải là sản phẩm của lđ, nếu ko do lđ tạo ra dù nó có ích tới đâu
như: nc, không khí,.. cũng ko phải là hàng hóa.
+thông qua trao đổi, buôn bán, nếu sản xuất để tự tiêu dung thì nó không
phải là hàng hóa
+hàng hóa bao gồm cả vật hữu hình và vô hình(sản xuất vật chất và phi vật
chất)
2.

2 thuộc tính của hàng hóa
a) Giá trị sử dụng
_ Giá trị sử dụng là công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu
nào đó của con người,
ví dụ: cơm để ăn, xe đạp để đi, máy móc, nguyên, nhiên vật liệu để
sản
xuất...
_ một vật phẩm có nhiều công dụng. Công dụng của vật phẩm do
thuộc tính tự nhiên của vật chất quyết định. Khoa học kỹ thuật càng
phát triển, người ta càng phát hiện thêm những thuộc tính mới của sản
phẩm và lợi dụng chúng để tạo ra những giá trị sử dụng mới. Giá trị
sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng. Nó là nội dung vật
chất của của cải. _ _ Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn.
_ Giá trị sử dụng nói ở đây với tư cách là thuộc tính của hàng hoá, nó
không phải là giá trị sử dụng cho bản thân người sản xuất hàng hoá,

mà là giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi mua bán. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là vật mang giá trị
trao đổi.

b) Giá trị hàng hoá:
_Muốn hiểu được giá trị phải đi từ giá trị trao đổi giữa hàng hóa với
nhau.
_Giá trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về lượng mà giá trị sử dụng này trao
đổi với giá trị sử dụng khác.
Ví dụ: 1 m vải = 10 kg thóc. Vải và thóc là hai hàng hoá có giá trị sử
dụng khác nhau về chất, tại sao chúng lại có thể trao đổi được với
nhau và trao đổi theo tỷ lệ nàođó.
Khi hai sản phẩm khác nhau (vải và thóc) có thể trao đổi được với
nhau thì giữa chúng phải có một cơ sở chung nào đó. Cái chung ấy
không phải là giá trị sử dụng, tuy nhiên, sự khác nhau về giá trị sử
dụng của chúng là điều kiện cần thiết của sự trao đổi.
Nhưng cái chung đó phải nằm ngay ở trong cả hai hàng hoá. Nếu gạt
giá trị sử dụng của sản phẩm sang một bên, thì giữa chúng chỉ còn
một cái chung làm cơ sở cho quan hệ trao đổi. Đó là chúng đều là sản
phẩm của lao động. chính lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hóa
là cơ sở của việc trao đổi, nó tạo ra giá trị của hàng hóa. Chính hao
phí lao động ẩn giấu trong hàng
hoá làm cho chúng có thể so sánh được với nhau khi...
Câu 1: Hàng hóa là gi? Pt thuộc tính của hàng hóa, tại sao hàng hóa lại có 2
thuộc tính? Vận dụng những vấn đề đó vào thực tiiooioio
Trả lời
1. Khái niệm
_ Hàng hóa là sản phẩm của lđ nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người
thông qua trao đổi và mua bán.
+ hàng hóa phải là sản phẩm của lđ, nếu ko do lđ tạo ra dù nó có ích tới đâu
như: nc, không khí,.. cũng ko phải là hàng hóa.
+thông qua trao đổi, buôn bán, nếu sản xuất để tự tiêu dung thì nó không
phải là hàng hóa
+hàng hóa bao gồm cả vật hữu hình và vô hình(sản xuất vật chất và phi vật
chất)
2. 2 thuộc tính của hàng hóa
a) Giá trị sử dụng
_ Giá trị sử dụng là công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu
nào đó của con người,
ví dụ: cơm để ăn, xe đạp để đi, máy móc, nguyên, nhiên vật liệu để
sản
xuất...
_ một vật phẩm có nhiều công dụng. Công dụng của vật phẩm do
thuộc tính tự nhiên của vật chất quyết định. Khoa học kỹ thuật càng
phát triển, người ta càng phát hiện thêm những thuộc tính mới của sản
phẩm và lợi dụng chúng để tạo ra những giá trị sử dụng mới. Giá trị
sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng. Nó là nội dung vật
chất của của cải. _ _ Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn.
_ Giá trị sử dụng nói ở đây với tư cách là thuộc tính của hàng hoá, nó
không phải là giá trị sử dụng cho bản thân người sản xuất hàng hoá,
đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị - Người đăng: Thảo Lumia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 9 10 183