Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Hành chính Nhà nước

Được đăng lên bởi bovary
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2368 lần   |   Lượt tải: 23 lần
C©u 1: Anh ( chị)
hãy nêu vai trò
dẹp loạn cát cứ
của Đinh Bộ
Lĩnh? Anh ( chị)
hãy trình bày
những nét chủ
yếu về HCNN ta
dưới thời Đinh?
1. DiÔn biÕn lÞch
sö 12 sö qu©n
Cuéc
c¶i
c¸ch cña Khóc
H¹o mang mét ý
nghÜa quan träng
trong viÖc h×nh
thµnh mét nÒn
hµnh chÝnh thèng
nhÊt, tËp quyÒn,
më ra mét thêi kú
ph¸t triÓn míi cña
x· héi ViÖt Nam
mµ c¸c triÒu đại
sau ®ã sÏ h×nh
thµnh.
Nam H¸n ®·
kh«ng chèng næi,
bÞ ®Þch b¾t sèng.
§Þch thõa th¾ng
tiÕn s©u vµo ¸i
Ch©u (Thanh Ho¸)
ch©u Hoan (NghÖ
TÜnh) chiÕm nhiÒu
b¸u vËt, ®ãng
qu©n ë §¹i La vµ
kiÓm so¸t 1 phÇn
miÒn ®ång b»ng
s«ng Hång.
MÆc dï qu©n
Nam H¸n ®¸nh b¹i

Khóc Thõa Mü
nhng kh«ng thÓ
nµo cai qu¶n ®îc
c¸c Ch©u, quËn,
nh©n d©n ta ë c¸c
®Þa ph¬ng díi sù
l·nh ®¹o cña c¸c
hµo trëng næi dËy
chèng qu©n Nam
H¸n.
Tiªu biÓu, D¬ng §×nh NghÖ từ
1 hµo trëng ë
TriÖu Ho¸ (Thanh
Ho¸) vµo 931 tiÕn
qu©n ra Giao
Ch©u, ®¸nh thµnh
§¹i La. §îc tin
vua Nam H¸n véi
v· ®a qu©n sang
cøu viÖn. ViÖn
binh cña ®Þch cha
®Õn n¬i th× thµnh
§¹i La ®· bÞ qu©n
ta c«ng ph¸ d÷
déi, qu©n ®Þch
trong thµnh tan vì.
Viªn tíng L¬ng
Kh¾c Trinh bÞ giÕt
chÕt, thø sö Lý
TiÔn cïng ®¸m tµn
binh tho¸t v©y t×m
®êng trèn vÒ níc.
Qu©n cøu viÖn cña
®Þch do tíng Tr×nh
B¶o chØ huy bao
b©y qu©n ta ë §¹i
La. Nhng thÊt b¹i,
Tr×nh B¶o chÕt
ngay t¹i chç. Cuéc
kh¸ng chiÕn kÕt
thóc víi thÊt b¹i
th¶m h¹i cña Nam
H¸n. §Êt níc ®éc
1

lËp, tù chñ ®îc gi÷
v÷ng, ngän cë tù
chñ chuyÓn tõ tay
hä Khóc sang hä
D¬ng. Thêi kú nµy
D¬ng §×nh NghÖ
b¾t tay x©y dùng
chÝnh quyÒn ®éc
lËp, tù chñ, bắt
tay vào c«ng cuéc
c¶i tæ ®Êt níc.
937,
KiÒu
C«ng TiÔn giÕt D¬ng §×nh NghÖ ®Ó
®o¹t chøc tiÕt ®¹i
sö, nh©n d©n bÊt
b×nh, 1 sè tíng cò
cña D¬ng §×nh
NghÖ mµ tiªu biÓu
lµ Ng« QuyÒn
quyÕt t©m tiªu diÖt
KiÒu C«ng TiÔn 
KiÒu C«ng TiÔn
sai ngêi sang cÇu
cøu vua. Nam H¸n
lîi dông thêi c¬,
Nam H¸n l¹i ph¸t
®éng cuéc chiÕn
tranh x©m lîc níc
ta lÇn thø 2, lÇn
nµy nguy hiÓm
h¬n lÇn tríc v×
qu©n ®Þch cã néi
øng, l¹i muèn vít
v¸t thÊt b¹i lÇn tríc.
Vua
Nam
H¸n sai con lµ
Ho»ng Thao thèng
lÜnh qu©n thuû
c¸ch biÕn tiÔn
sang x©m lîc níc
ta. Tríc n¹n níc

nguy cÊp Ng«
QuyÒn cè søc tËp
hîp lùc lîng c¶
d©n téc, quyÕt ®Ëp
tan mu ®å x©m lîc
cña Nam H¸n.
Ng« QuyÒn
ngêi lµm §êng
L©m (Ba V×) con
thø sö Ng« MÉn, 1
hµo trëng ®Þa phîng, tõng tham gia
x©y dùng cïng hä
Khóc, tõng theo
D¬ng §×nh NghÖ
®¸nh ®uæi qu©n
Nam h¸n 931 ®îc
giao qu¶n vïng ¸i
Ch©u réng lín. Tríc ho¹t ®éng ph¶n
tr¾c cña TiÒu C«ng
TiÔn, Ng« QuyÒn
trë thµnh ngän cê
quan träng lùc lîng yªu níc.
Sau 1 thêi
gian tËp hîp lùc lîng, Ng« QuyÒn
tõ Ch©u ¸i kÐo...
C©u 1 : Anh ( chị)
hãy nêu vai trò
dẹp loạn t cứ
của Đinh Bộ
Lĩnh? Anh ( chị)
hãy trình bày
những nét chủ
yếu về HCNN ta
dưới thời Đinh?
1. DiÔn biÕn lÞch
sö 12 sö qu©n
Cuéc c¶i
c¸ch cña Khóc
H¹o mang mét ý
nghÜa quan träng
trong viÖc h×nh
thµnh mét nÒn
hµnh chÝnh thèng
nhÊt, tËp quyÒn,
ra mét thêi
ph¸t triÓn míi cña
héi ViÖt Nam
c¸c triÒu đại
sau ®ã sÏ h×nh
thµnh.
Nam H¸n ®·
kh«ng chèng næi,
®Þch b¾t sèng.
§Þch thõa th¾ng
tiÕn s©u vµo ¸i
Ch©u (Thanh Ho¸)
ch©u Hoan (NghÖ
TÜnh) chiÕm nhiÒu
b¸u vËt, ®ãng
qu©n ë §¹i La
kiÓm so¸t 1 phÇn
miÒn ®ång b»ng
s«ng Hång.
MÆc dï qu©n
Nam H¸n ®¸nh b¹i
Khóc Thõa
nhng kh«ng thÓ
nµo cai qu¶n ®îc
c¸c Ch©u, quËn,
nh©n d©n ta ë c¸c
®Þa ph¬ng díi sù
l·nh ®¹o a c¸c
hµo trëng næi dËy
chèng qu©n Nam
H¸n.
Tiªu biÓu, D-
¬ng §×nh NghÖ từ
1 hµo trëng ë
TriÖu Ho¸ (Thanh
Ho¸) vµo 931 tiÕn
qu©n ra Giao
Ch©u, ®¸nh thµnh
§¹i La. §îc tin
vua Nam H¸n véi
®a qu©n sang
cøu viÖn. ViÖn
binh cña ®Þch cha
®Õn n¬i th× thµnh
§¹i La ®· qu©n
ta c«ng ph¸ d÷
déi, qu©n ®Þch
trong thµnh tan.
Viªn tíng L¬ng
Kh¾c Trinh giÕt
chÕt, thø sö
TiÔn cïng ®¸m tµn
binh tho¸t v©y t×m
®êng trèn níc.
Qu©n cøu viÖn cña
®Þch do tíng Tr×nh
B¶o chØ huy bao
b©y qu©n ta ë §¹i
La. Nhng thÊt b¹i,
Tr×nh B¶o chÕt
ngay t¹i chç. Cuéc
kh¸ng chiÕn kÕt
thóc víi thÊt b¹i
th¶m h¹i a Nam
H¸n. §Êt níc ®éc
lËp, chñ ®îc g
v÷ng, ngän
chñ chuyÓn tay
Khóc sang
D¬ng. Thêi nµy
D¬ng §×nh NghÖ
b¾t tay x©y dùng
chÝnh quyÒn ®éc
lËp, chñ, bắt
tay vào c«ng cuéc
c¶i tæ ®Êt níc.
937, KiÒu
C«ng TiÔn giÕt D-
¬ng §×nh NghÖ ®Ó
®o¹t chøc tiÕt ®¹i
sö, nh©n d©n t
b×nh, 1 tíng
cña D¬ng §×nh
NghÖ tiªu biÓu
Ng« QuyÒn
quyÕt t©m tiªu diÖt
KiÒu C«ng TiÔn
KiÒu C«ng TiÔn
sai ngêi sang cÇu
cøu vua. Nam H¸n
lîi dông thêi c¬,
Nam H¸n l¹i ph¸t
®éng cuéc chiÕn
tranh x©m lîc níc
ta lÇn thø 2, lÇn
nµy nguy hiÓm
h¬n lÇn tríc
qu©n ®Þch cã néi
øng, l¹i muèn vít
v¸t thÊt b¹i lÇn tr-
íc.
Vua Nam
H¸n sai con
Ho»ng Thao thèng
lÜnh qu©n thuû
c¸ch biÕn tiÔn
sang x©m lîc níc
ta. Tríc n¹n níc
1
Đề cương ôn tập môn Lịch sử Hành chính Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Lịch sử Hành chính Nhà nước - Người đăng: bovary
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Lịch sử Hành chính Nhà nước 9 10 479