Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi Nam T. Le
Số trang: 269 trang   |   Lượt xem: 13006 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đề cương ôn tập : LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Câu 1: Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập?
Câu 2: Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam?
Câu 3: Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại ?
Câu 4: Sự hình thành và phát triển của đạo Phật thời cổ trung đại, phân tích ảnh
hưởng tích cực của Đạo phật đối với xã hội Việt Nam hiện nay ?
Câu 5: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Quốc thời
cổ trung đại?
Câu 6: Những thành tựu của văn minh TQ thời cổ trung đại và chứng minh ảnh
hưởng của những thành tựu đó đối với sự phát triển văn minh thế giới?
Câu 7: Bốn phát minh lớn về KHKT của Trung Quốc thời cổ trung đại và ý nghĩa
của nó ?
Câu 8: Quá trình hình thành tư tưởng nho giáo và phân tích những đặc điểm chính
của tư tưởng này. Nêu ảnh hưởng của nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện
nay ?
Câu 9: Điều kiện hình thành nền văn minh khu vực Đông nam Á và những thành tựu
cơ bản của nền văn minh đó, Việt Nam đã có những đóng góp gì cho nền văn minh
khu vực?
Câu 10: Điều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp – La Mã và những thành tựu cơ
bản của nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại ?
Câu 11: Sự ra đời và phát triển của đạo Ky tô thời cổ trung đại ở châu Âu ?
Câu 12: Hoàn cảnh ra đời nền Văn Hóa Tây Âu ? Những thành tựu nổi bật của nền
văn minh Tây Âu thời phục hưng ? Nội dung tư tưởng Văn Hóa Tây Âu ?
Câu 13: Kết quả và ảnh hưởng của công cuộc phát kiến địa lý đối với sự phát triển
của văn minh nhân loại ?
Câu 14: Hoàn cảnh ra đời và ảnh hưởng của phong trào văn hóa phục hưng ?
Câu 15: Quá trình cải cách tôn giáo và sự hình thành của đạo tin Lành ở Tây Âu
thời trung đại ?
Câu 16: Quá trình hình thành và đặc điểm của chế độ phong kiến Tây Âu, phân tích,
so sánh những đặc điểm chủ yếu của chế độ phong kiến Phương Đông – Phương
Tây?
Câu 17: Cách mạng công nghiệp và những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng
đó?
Câu 18: Nguồn gốc của cuộc cách mạng KHKT lần 2 (Cách mạng công nghệ) ?
Những thành tựu cơ bản của văn minh thế giới nửa thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI ?
Câu 19: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của nền văn minh công
nghiệp, Nền văn minh công nghiệp đã có đóng góp gì cho sự phát triển chung của
nhân loại và công cuộc CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay ?
Câu 20: Kể tên nền văn minh trên thế giới mà A/c yêu thích, cơ sở hình thành của
nền văn minh tiêu biểu ?
Câu 21: Thế nào là cách mạng công nghiệp, những thành tựu của KHCN nửa sau
thế kỷ XX có tác động thế nào đến quá trình công nghiệ...
Đề cương ôn tập : LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Câu 1: Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập?
Câu 2: Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam?
Câu 3: Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại ?
Câu 4: Sự hình thành phát triển của đạo Phật thời cổ trung đại, phân tích ảnh
hưởng tích cực của Đạo phật đối với xã hội Việt Nam hiện nay ?
Câu 5: Điều kiệnnh thành những thành tựu bản của văn minh Trung Quốc thời
cổ trung đại?
Câu 6: Những thành tựu của văn minh TQ thời cổ trung đại chứng minh ảnh
hưởng của những thành tựu đó đối với sự phát triển văn minh thế giới?
Câu 7: Bốn phát minh lớn về KHKT của Trung Quốc thời cổ trung đại ý nghĩa
của nó ?
Câu 8: Quá trình hình thành tưởng nho giáo phân tích những đặc điểm chính
của tưởng này. Nêu ảnh hưởng của nho giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện
nay ?
Câu 9: Điều kiện hình thành nền văn minh khu vực Đông nam Á những thành tựu
bản của nền văn minh đó, Việt Nam đã những đóng góp cho nền văn minh
khu vực?
Câu 10: Điều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp La những thành tựu
bản của nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại ?
Câu 11: Sự ra đời và phát triển của đạo Ky tô thời cổ trung đại ở châu Âu ?
Câu 12: Hoàn cảnh ra đời nền Văn Hóa Tây Âu ? Những thành tựu nổi bật của nền
văn minh Tây Âu thời phục hưng ? Nội dung tư tưởng Văn Hóa Tây Âu ?
Câu 13: Kết quả ảnh hưởng của công cuộc phát kiến địa đối với sự phát triển
của văn minh nhân loại ?
Câu 14: Hoàn cảnh ra đời và ảnh hưởng của phong trào văn hóa phục hưng ?
Câu 15: Quá trình cải cách tôn giáo sự hình thành của đạo tin Lành Tây Âu
thời trung đại ?
Câu 16: Quá trình hình thành đặc điểm của chế độ phong kiến Tây Âu, phân tích,
so sánh những đặc điểm chủ yếu của chế độ phong kiến Phương Đông Phương
Tây?
Câu 17: Cách mạng công nghiệp những thành tựu bản của cuộc cách mạng
đó?
Câu 18: Nguồn gốc của cuộc cách mạng KHKT lần 2 (Cách mạng công nghệ) ?
Những thành tựu cơ bản của văn minh thế giới nửa thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI ?
Câu 19: Điều kiện hình thành những thành tựu bản của nền văn minh công
nghiệp, Nền văn minh công nghiệp đã đóng góp cho sự phát triển chung của
nhân loại và công cuộc CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay ?
Câu 20: Kể tên nền văn minh trên thế giới A/c yêu thích, sở hình thành của
nền văn minh tiêu biểu ?
Câu 21: Thế nào cách mạng công nghiệp, những thành tựu của KHCN nửa sau
thế kỷ XX tác động thế nào đến quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa việt
Nam hiện nay. ?
“ Đề cương ôn tập Lịch Sử Văn Minh Thế Giới ” Trang 1
Đề cương ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: Nam T. Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
269 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới 9 10 217