Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Lịch Sử VIệt Nam CổTrung Đại

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Những giá trị văn hóa được tạo nên từ thời đại Hùng Vương giúp
dân tộc ta vượt qua những thử thách thời Bắc thuộc ?
1. Âm mưu, thủ đoạn của phong kiến phương Bắc:
Trong hơn nghìn năm xâm lược và đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến
phương Bắc đã thực hiện nhiều chính sách và biện pháp đồng hóa nhân dân,
nhằm biến nước ta thành một bộ phận của Trung Quốc.
* Chính sách về kinh tế:
+ Chính sách bao trùm của tất cả các chính quyền phong kiến Trung Quốc là ra
sức vơ vét tài nguyên và của cải trên toàn cõi Việt. Dựa vào tổ chức quan lại,
quân đội chặt chẽ và tương đối mạnh, chính quyền đô hộ ra sức bóc lột và đàn
áp nhân dân . Chúng ra sức chiếm đất, xây dựng cơ sở kinh tế riêng để duy trì
nền thống trị lâu dài trên đất nước ta . Điều này được thể hiện ở chỗ: Chúng
thực hiện chính sách đồn điền. Bắt nhân dân ta nộp cống phẩm và các loại thuế,
chính sách thuế của chính quyền ngoại tộc rất nặng, có đến hàng trăm thứ thuế,
dân nghèo thậm chí phải bán vợ đợ con để trang trải thuế má . Ngoài ra chúng
còn bắt nhân dân ta đi lao dịch cực khổ.
* Chính sách về chính trị - xã hội:
+ Thiết lập bộ máy đô hộ, đưa quan lại, pháp luật sang để cai trị.
+ Dùng chính sách mua chuộc, dụ dỗ hoặc phá rối các quốc gia láng giềng, xúi
giục họ đánh nhau rồi mượn cớ can thiệp.
+ Thiết lập hệ thống chính trị - hành chính khắc nghiệt; thu cống phẩm, tô thuế
ở các vùng đất chiếm đóng; đồng hóa cư dân bản địa.
* Chính sách về văn hóa:
+ Các thế lực phong kiến Trung Quốc muốn thủ tiêu văn hóa bản địa như trang
phục, phong tục, tập quán…để đồng hóa nhân dân ta. Chúng đưa dân Trung
Quốc sang nước Việt nhằm mang phong tục, tập quán Trung Quốc để truyền bá
vào nước ta thông qua cuộc sống thường ngày.
* Chính sách về tư tưởng:
+ Phong kiến phương Bắc đặt chân đến đất Nam không chỉ mang ý đồ chính trị
mà còn mang theo văn hóa bản địa. Hành trang chủ yếu của văn hóa bản địa là
Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo với nội dung phục vụ cho mục tiêu đồng hóa.

2. Quá trình chống Bắc thuộc của nhân dân ta:
Sau nghìn năm Bắc thuộc chẳng những dân tộc ta không bị đồng hóa mà còn
làm cho nền văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng. Trong cuộc đấu tranh
chống Hán hóa, dân tộc ta đã kế thừa một cách chọn lọc thể hiện ở các lĩnh vực
sau:
* Văn hóa chính trị:
+ Trong một nghìn năm Bắc thuộc, bọn xâm lược ngoại bang ra sức tìm mọi
cách để truyền bá Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo vào nước ta. Nhưng số
người theo Nho không nhiều; còn Phật giáo và Đạo giáo lại đi sâu vào dân gian,
hòa lẫn vào tín ngưỡng bản đ...
Câu 1: Những giá trị văn hóa được tạo nên từ thời đại Hùng Vương giúp
dân tộc ta vượt qua những thử thách thời Bắc thuộc ?
1. Âm mưu, thủ đoạn của phong kiến phương Bắc:
Trong hơn nghìn năm xâm c đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến
phương Bắc đã thực hiện nhiều chính sách biện pháp đồng hóa nhân dân,
nhằm biến nước ta thành một bộ phận của Trung Quốc.
* Chính sách về kinh tế:
+ Chính sách bao trùm của tất cả các chính quyền phong kiến Trung Quốc là ra
sức vét tài nguyên và của cải trên toàn cõi Việt. Dựa vào tổ chức quan lại,
quân đội chặt chẽ và tương đối mạnh, chính quyền đô hộ ra sức bóc lột đàn
áp nhân dân . Chúng ra sức chiếm đất, xây dựng s kinh tế riêng để duy trì
nền thống trị lâu dài trên đất nước ta . Điều này được thể hiện chỗ: Chúng
thực hiện chính sách đồn điền. Bắt nhân dân ta nộp cống phẩm và các loại thuế,
chính sách thuế của chính quyền ngoại tộc rất nặng,đến hàng trăm thứ thuế,
dân nghèo thậm chí phải bán v đcon để trang trải thuế . Ngoài ra chúng
còn bắt nhân dân ta đi lao dịch cực khổ.
* Chính sách về chính trị - xã hội:
+ Thiết lập bộ máy đô hộ, đưa quan lại, pháp luật sang để cai trị.
+ Dùng chính sách mua chuộc, dụ dỗ hoặc p rối các quốc gia láng giềng, xúi
giục họ đánh nhau rồi mượn cớ can thiệp.
+ Thiết lập hệ thống chính trị - hành chính khắc nghiệt; thu cống phẩm, tô thuế
ở các vùng đất chiếm đóng; đồng hóa cư dân bản địa.
* Chính sách về văn hóa:
+ Các thế lực phong kiến Trung Quốc muốn thủ tiêu văn hóa bản địa như trang
phục, phong tục, tập quán…để đồng hóa nhân dân ta. Chúng đưa dân Trung
Quốc sangc Việt nhằm mang phong tục, tập quán Trung Quốc để truyền bá
vào nước ta thông qua cuộc sống thường ngày.
* Chính sách về tư tưởng:
+ Phong kiến phương Bắc đặt chân đến đất Nam không chỉ mang ý đồ chính trị
còn mang theo văn hóa bản địa. Hành trang ch yếu của văn hóa bản địa
Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo với nội dung phục vụ cho mục tiêu đồng hóa.
Đề cương ôn tập môn Lịch Sử VIệt Nam CổTrung Đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Lịch Sử VIệt Nam CổTrung Đại - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Lịch Sử VIệt Nam CổTrung Đại 9 10 595