Ktl-icon-tai-lieu

Đê cương ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi hoanghs
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:

PHẦN 1: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Mục lục
I. Lý luận chung về nhà nước
Bản chất, đặc trưng, vai trò nhà nước
Chức năng, hình thức, bộ máy nhà nước
Bản chất, đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam
Hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam
Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN
Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp
Hệ thống chính trị Việt Nam
Các chức năng cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam

2
5
8
11
13
17
22
24
29

II. Lý luận chung về pháp luật
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:

Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các thuộc tính cơ bản của
pháp luật
Hình thức, chức năng, các mối liên hệ, nguồn của pháp luật
Bản chất, đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam. Các mối
liên hệ
Lý luận và thực trạng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Xu hướng cơ bản phát triển pháp luật
Quan hệ pháp luật
Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật
Ý thức pháp luật
Cơ chế điều chỉnh pháp luật

32
35
39
40
43
45
48
51
55

Phần I: Lý luận chung về nhà nước
Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước.
I. Bản chất nhà nước:
- Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết là
một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự
thống trị giai cấp.
- Tính giai cấp:
Trong xã hội có giai cấp đối kháng, sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác
thể hiện trên 3 mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng.
1

Muốn đạt được hiệu quả thống trị, giai cấp thống trị sử dụng nhà nước như là một
công cụ sắc bén nhất, thông qua nhà nước, quyền lực kinh tế đủ sức mạnh để duy trì quan hệ
bóc lột. Có trong tay công cụ nhà nước, giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế bảo vệ quyền sở hữu
của mình, đàn áp được sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột. Trở thành giai cấp thống trị về
chính trị.
Thông qua nhà nước giai cấp thống trị tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị của
mình. Hợp pháp hóa ý chí của giai cấp mình thành ý chí của nhà nước, buộc các giai cấp
khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.
Nắm quyền lực kinh tế và chính trị bằng con đường nhà nước, giai cấp thống trị xây
dựng hệ thống tư tưởng giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị xã hội buộc các giai cấp
khác lệ thuộc về tư tưởng.
Nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc vì nó củng cố và bảo vệ lợi ích của giai cấp
thống trị.
Ví dụ:. Nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản: nhà nước
có...
PHẦN 1: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Mục lục
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
I. Lý luận chung về nhà nước
Bản chất, đặc trưng, vai trò nhà nước
Chức năng, hình thức, bộ máy nhà nước
Bản chất, đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam
Hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam
Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN
Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp
Hệ thống chính trị Việt Nam
Các chức năng cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam
II. Lý luận chung về pháp luật
Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các thuộc tính cơ bản của
pháp luật
Hình thức, chức năng, các mối liên hệ, nguồn của pháp luật
Bản chất, đặc điểm bản của pháp luật Việt Nam. Các mối
liên hệ
Lý luận và thực trạng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Xu hướng cơ bản phát triển pháp luật
Quan hệ pháp luật
Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật
Ý thức pháp luật
Cơ chế điều chỉnh pháp luật
2
5
8
11
13
17
22
24
29
32
35
39
40
43
45
48
51
55
Phần I: Lý luận chung về nhà nước
Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước.
I. Bản chất nhà nước:
- Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết
một b máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là b máy duy trì s
thống trị giai cấp.
- Tính giai cấp:
Trong hội giai cấp đối kháng, sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác
thể hiện trên 3 mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng.
1
Đê cương ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đê cương ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luật - Người đăng: hoanghs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Đê cương ôn tập môn lý luận chung nhà nước và pháp luật 9 10 417