Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Lý luận Hành chính Nhà nước

Được đăng lên bởi Cherry Bi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3286 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Đề cương ôn tập
Môn: Lý luận Hành chính Nhà nước
Câu 1: Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các dạng quản lý xã hội khác
để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
* Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học là sự tác động có
tổ chức có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu
đã định trước
* Quản lý báo gồm 3 dạng
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản lý tổ chức con người (quản lý xã hội)
* Quản lý xã hội báo cáo gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết thành hệ thống chặt chẽ. Đây là dạng quản
lý phức tạp nhất nhưng cũng là hoàn thiện nhất vì đối tượng quản lý là con người có lý trí và mối quan hệ nảy sinh
liên tục. Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng phong phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu,
cả hữu hình lẫn vô hinh
* Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của quản lý xã hội
* Quản lý Nhà nước cũng như quản lý xã hội báo giờ cũng bao hàm chủ thể và đối tượng. Chủ thể quản lý
đềulà các thực tế có tổ chức có lý trí và đối tượng quản lý là con người với đủ bản chất xã hội của mình.
* Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyền của chủ thể do tổ chức trao cho, là
phương tiện để chủ thể quản lý Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng quản lý.
* Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động quản lý xã hội khác. Tính tổ chức là nền tảng
của hoạt động quản lý.
* Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ cũng phải có thông tin. Thôn tin trong quá trình Nhà nước nói
riêng trong quản lý xã hội nói chung là cơ sở căn bản của quản lý các tác nghiệp quản lý.
* Quản lý Nhà nước phải có mục tiêu nhất định không nằm ngoài các yếu tố cấu thành quá trình quản lý xã
hội.
* Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội nhưng quản lý nhà nước là một dạng
quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động quản lý
xã hội khác.
* Quản lý Nhà nước, chủ thể quản lý là các cơ quan trong bộ máy Nhà nước: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp.
Còn quản lý xã hội chủ thể của nó là các thực thể có lý trí và có tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức khác v.v...
- Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân, mọi cá nhân sống và làm việc trên lãnh
thổ quốc gia và phạm vi của nó mang tính toàn diện trên mọi lĩnh vực. C...
http://svhanhchinh.vn
Đề cương ôn tập
Môn: Lý luận Hành chính Nhà nước
Câu 1: Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các dạng quản lý xã hội khác
để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
* Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học là stác động
tổ chức có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm hướng nh vi của đối tượng đạt tới mục tiêu
đã định trước
* Quản lý báo gồm 3 dạng
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản lý tổ chức con người (quản lý xã hội)
* Quản lý xã hội báo cáo gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết thành hệ thống chặt chẽ. Đây là dạng quản
phức tạp nhất nhưng cũng hoàn thiện nhấtđối tượng quản lý con người trí mối quan hệ nảy sinh
liên tục. Xã hội càng phát triển t mối quan hệ giữa họ càng phong phú, đa dạng, phức tạp cbề rộng lẫn chiều sâu,
cả hữu hình lẫn vô hinh
* Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của quản lý xã hội
* Quản Nhà nước cũng như quản xã hội báo giờ cũng bao hàm chủ thể đối tượng. Chủ thể quản
đềulà các thực tế có tổ chức có lý trí và đối tượng quản lý là con người với đủ bản chất xã hội của mình.
* Quản lý Nhà nưc bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyn của chủ thể do tổ chức trao cho, là
phương tiện để chủ thể quản lý Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng quản lý.
* Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động quản lý xã hội khác. Tính tổ chức là nền tảng
của hoạt động quản lý.
* Quản hội, quản Nhà nước bao giờ cũng phải thông tin. Thôn tin trong quá trình N nước nói
riêng trong quản lý xã hội nói chung là cơ sở căn bản của quản lý các tác nghiệp quản lý.
* Quản lý Nhà nước phảimục tiêu nhất định không nằm ngoài các yếu t cấu thành quá trình quảnxã
hội.
* Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội nhưng quản lý nhà nước là một dạng
quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt gia quản lý Nhà nước với các hoạt động quản
xã hội khác.
* Quản lý Nhà nước, chủ thể quản lý là các cơ quan trong bộ máy Nhà nước: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp.
Còn quản lý xã hội chủ thể của nó là các thực thể có lý trí và có tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức khác v.v...
- Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân, mọi cá nhân sống và làm việc trên lãnh
thổ quốc gia và phạm vi củamang tính toàn diện trên mọi lĩnh vực. Còn đối tượng quản lý của quản lý hội
bao gồm các cá nhân, các nhóm trong phạm vi một tổ chức.
- Quản lý Nhà nước mang tính quyền lực Nớc và s dụng pháp luật làm công cụ chủ yếu để duy trì trật
tự xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển. Quản lý xã hội mang tính quyền lực hội sử dụng các quy phạm quychế nội
bộ để điều chỉnh các quan hệ.
Câu 2: Phân tích khái niệm hành chính công từ các góc độ tiếp cận cơ bản.
Các khái niệm Hành chính công từ các góc độ cơ bản sau đâu:
- Cách tiếp cận từ giác độ quản : Theo cách tiếp cận này Hành chính công được hiểu theo nghĩa là jd quản lý Nhà
nước, nghĩa là nhấn mạnh Hành chính công từ giác độ quản lý và tổ chức các cơ quan công quyền.
+ ở đây Hành chính công có nhiệm vụ cơ bản là phải chỉ huy, lãnh đạo, phối hợp và kiểm soát mọi hoạt động của các
chủ thể nhân trong quốc gia để đạt được mục tiêu quốc gia, đây đồng nhất Hành chính công với quản N
nước.
+ Theo cách tiếp cận quản Nhà ớc cũng thể hiểu hành chính công hoạt động thực thi quản N nước,
nhằm duy trì và phát triển cao các mối quan hệ giữa xã hội và pháp luật, thoả mãn nhu cầu hợp pháp của con người.
+ T cách tiếp cận y thì Hành chính công cần lưu ý một sc điểm Hành chính công là hoạt động thực thi quyền
hành pháp, hành chính công là sự tác động có tổ chức và tuân thủ theo quy tắc của pháp luật và pháp chế.
- Cách tiếp cận từ giác độ chính trị: thì Hành chính công là hoạt động liên quan đến xây dựng và thực thi chính sách
công như tư vấn chính sách, xây dựng dự thảo hay thừa nhận Hành chính công là người thực thi đầy đủ Hiến pháp và
pháp luật của Nhà nước, Hành chính công biến các mục tiêu chính trị thành các mục tiêu cụ thể và hiện thực.
- Cách tiếp cận từ giác độ pháp lý: Thì Hành chính công luật tỏng hành động đưa pháp luật o đời sống, ban
hành ra các n bản dưới luật để thể hiện luật, triển khai các văn bản pháp luật của Nhà nước và biến các ý tưởng đó
thành sản phẩm cụ thể.
- Cách tiếp cận Hành chính công từ thuật ngữ khu vực công: Thì Hành chính công là s quản lý của các cơ quan
hành chính Nhà ớc đối với các chủ thể khác của xã hội, và Nhà nước tham gia nhiều vào các hoạt động mà khu vực
tư không làm.
- Cách tiếp cận coi Hành chính công là khoa học và nghệ thuật:
1
Đề cương ôn tập môn Lý luận Hành chính Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Lý luận Hành chính Nhà nước - Người đăng: Cherry Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Lý luận Hành chính Nhà nước 9 10 221