Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi quanthitra-ns2-hvhc-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4525 lần   |   Lượt tải: 31 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:
MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:
Câu 1 : Trình bày hiểu biết của anh (chị ) về thông tin trong quản lý ( khái
niệm, các nguồn tạo ra thông tin quản lý, định hướng thông tin quản lý.) liên
hệ thực tế:
1.Khái niệm :
- Thông tin là tất cả những gì có thể giúp con người hiểu được về đối tượng
mà mình quan tâm.
- Thông tin trong quản lý là những tín hiệu được thu nhận, được hiểu và
được đánh giá là có ích cho việc ra quyết định.
- Thông tin trong quản lý gắn liền với quyết định quản lý.
- Có thể xem thông tin trong quản lý như là hệ thần kinh của hệ thống quản
lý nó có mặt và tác động đến mọi khâu của quá trình quản lý.
2.Đặc điểm của thông tin trong quản lý:
- Thông tin quản lý khác với tin tức thông thường của các phương tiện thông
tin đại chúng. Thông tin quản lý đòi hỏi người nhận phải hiểu đúng ý nghĩa
của thông điệp .Bởi vậy thông tin quản lý bên cạnh tính thông điệp còn phải
có địa chỉ cụ thể của người gửi và người nhận, phải có tác dụng giúp người
nhận ra được các quyết định quản lý, làm thay đổi trạng thái bất động của hệ
thống.
- Thông tn quản lý là sản phẩm của lao động quản lý, đồng thời là những
thông điệp tin tức có lợi cho hệ thống quản lý.Giống như tri thức và nhiều
sản phẩm trí tuệ, giá trị thông tin của thông tin quản lý không bị mất đi mà
thậm chí còn được tăng lên trong quá trình tiêu dùng, thông tin quản lý rất
dễ sao chép và nhân bản, những giá trị kinh tế của thông tin quản lý lại có xu
hướng giảm dần theo thời gian.
- Thông tin quản lý gắn liền với quyền uy, quyền lực lãnh đạo. Trên bình
diện xã hội, việc lắm giữ thông tin đại chúng được xem như quyền lực thứ tư
nhiều khi quyền lực của nó mạnh hơn những quyền lực cơ bản trong tam
quyền phân lập. Trong thời đại kinh tế tri thức, những nghành sử dụng thông
tin nhiều để tạo được những sản phẩm có hàm lượng thông tin cao đều chờ
thành những nghành có vai trò ngày càng quan trọng.
3.Các nguồn tạo ra thông tin trong quản lý:
- Các quyết định và hành động thực hiện các đạo luật và các văn bản pháp
luật khác.

- Phục vụ và bảo vệ quyền tự do của công dân, thông tin chỉ thị quản lý.
- Thông tin về các mối liên hệ ngược trong quá trình quản lý.
- Các tình huống có vấn đề, sung đột, cực đoan, và các tình huống phức tạp
khác cần có sự can thiệp, tác nghiệp và chủ động mạnh mẽ của chủ thể quản
lý.
- Nguồn của thông tin tạo ra từ các tình huống ( tình huống có vấn đề).
+ Xuất hiện khi bộc lộ những sai lệ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:
MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:
Câu 1 : Trình bày hiểu biết của anh (chị ) về thông tin trong quản lý ( khái
niệm, các nguồn tạo ra thông tin quản lý, định hướng thông tin quản lý.) liên
hệ thực tế:
1.Khái niệm :
- Thông tin là tất cả những gì có thể giúp con người hiểu được về đối tượng
mà mình quan tâm.
- Thông tin trong quản lý là những tín hiệu được thu nhận, được hiểu và
được đánh giá là có ích cho việc ra quyết định.
- Thông tin trong quản lý gắn liền với quyết định quản lý.
- Có thể xem thông tin trong quản lý như là hệ thần kinh của hệ thống quản
lý nó có mặt và tác động đến mọi khâu của quá trình quản lý.
2.Đặc điểm của thông tin trong quản lý:
- Thông tin quản lý khác với tin tức thông thường của các phương tiện thông
tin đại chúng. Thông tin quản lý đòi hỏi người nhận phải hiểu đúng ý nghĩa
của thông điệp .Bởi vậy thông tin quản lý bên cạnh tính thông điệp còn phải
có địa chỉ cụ thể của người gửi và người nhận, phải có tác dụng giúp người
nhận ra được các quyết định quản lý, làm thay đổi trạng thái bất động của hệ
thống.
- Thông tn quản lý là sản phẩm của lao động quản lý, đồng thời là những
thông điệp tin tức có lợi cho hệ thống quản lý.Giống như tri thức và nhiều
sản phẩm trí tuệ, giá trị thông tin của thông tin quản lý không bị mất đi mà
thậm chí còn được tăng lên trong quá trình tiêu dùng, thông tin quản lý rất
dễ sao chép và nhân bản, những giá trị kinh tế của thông tin quản lý lại có xu
hướng giảm dần theo thời gian.
- Thông tin quản lý gắn liền với quyền uy, quyền lực lãnh đạo. Trên bình
diện xã hội, việc lắm giữ thông tin đại chúng được xem như quyền lực thứ tư
nhiều khi quyền lực của nó mạnh hơn những quyền lực cơ bản trong tam
quyền phân lập. Trong thời đại kinh tế tri thức, những nghành sử dụng thông
tin nhiều để tạo được những sản phẩm có hàm lượng thông tin cao đều chờ
thành những nghành có vai trò ngày càng quan trọng.
3.Các nguồn tạo ra thông tin trong quản lý:
- Các quyết định và hành động thực hiện các đạo luật và các văn bản pháp
luật khác.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: quanthitra-ns2-hvhc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: MÔN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 298