Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi nguyenhuong6493
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
DÙNG CHO CÁC LỚP ĐÀO TẠO ĐHTX
1. Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại
đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về cơ
bản?
3. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân
tộc. Vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước.
4. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội.
Liên hệ với quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.
5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ
lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta.
6. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Sự vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong công
cuộc đổi mới hiện nay?
7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Vận dụng của Đảng ta trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
8. Những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản theo tư
tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay những vấn đề gì trong công tác
xây dựng Đảng mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm
9. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì
dân. Khái niệm “dân” ở đây được hiểu như thế nào?
10. Hãy làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước trong sạch, vững mạnh,
hiệu quả. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta phải làm gì để thực
hiện điều đó.
11. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ý nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện
nay.
12. Nội dung cơ bản tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Ý nghĩa vủa việc phát
huy sức mạnh của con người trong sự nghiệp cách mạng hiện nay của Việt
Nam.
13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chức năng của nền văn hóa mới. Vận dụng trong
sự nghiệp xây dựng nền văn hóa hiện nay.
Hà nội, ngày 9-5-2008

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
DÙNG CHO CÁC LỚP ĐÀO TẠO ĐHTX
1. Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại
đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Tại sao nói đến năm 1930, tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về
bản?
3. Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân
tộc. Vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước.
4. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của chủ nghĩa hội.
Liên hệ với quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.
5. Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa hội con đường quá độ
lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta.
6. Những quan điểm bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Sự vận
dụng tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong công
cuộc đổi mới hiện nay?
7. tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Vận dụng của Đảng ta trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
8. Những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp sản theo
tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay những vấn đề gì trong công tác
xây dựng Đảng mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm
9. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì
dân. Khái niệm “dân” ở đây được hiểu như thế nào?
10. Hãy làm tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước trong sạch, vững mạnh,
hiệu quả. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta phải làm để thực
hiện điều đó.
11. tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ý nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện
nay.
12. Nội dung bản tưởng nhân văn Hồ C Minh. Ý nghĩa vủa việc phát
huy sức mạnh của con người trong sự nghiệp cách mạng hiện nay của Việt
Nam.
13. tưởng Hồ Chí Minh về chức năng của nền văn hóa mới. Vận dụng trong
sự nghiệp xây dựng nền văn hóa hiện nay.
Hà nội, ngày 9-5-2008
Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM - Người đăng: nguyenhuong6493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM 9 10 740