Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Vũ Công Tiến
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU 1: Đồng chí hãy phân tích: Nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM, làm rõ
mối quan hệ giữa các nguồn gốc đó và khẳng định nhân tố có vai trò quan trọng
nhất.
(Truyền thống dân tộc - Tinh hoa văn hóa nhân loại - Chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ quan của Hồ Chí Minh).
Bài làm
Chủ tịch HCM - vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, điều đó đã
được dân tộc VN và cả nhân loại ngày nay thừa nhận. Với thiên tài trí tuệ của mình, với
lòng yêu nước nồng nàn và thương dân sâu sắc, Bác - từ một con người giản dị bình
thường đã trở thành nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà lý luận thiên tài của cách mạng VN.
Người là sự kết tinh những giá trị tinh hoa nhất của văn hóa dân tộc và của nhân loại,
là bước phát triển mới của CN Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của VN. Tư tưởng ấy
có giá trị vô cùng to lớn, định hướng cho CM VN trong hơn nữa thế kỷ qua, góp phần
thúc đẩy tiến trình văn minh, tiến bộ của nhân loại. Hiện nay tư tưởng HCM đang tiếp
tục soi đường cho CM nước ta trong sự nghiệp đổi mới, cương lĩnh của Đảng ta năm
1991 đã xác định:” Đảng lấy CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động”. Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực
tiễn lịch sử Đảng ta và CM VN từ khi có Đảng lớn Hội nghị TW 6 (lần 2) khóa 8 khi bàn
về quyết định những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, một
lần nữa khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng là:” Chủ nghĩa Mác-Lênin
và tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”.
Tư tưởng HCM là sản phẩm của sự kết hợp sáng tạo CN Mác-Lênin với
phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là lý luận chiến lược CM d.tộc,
dân chủ nhân dân tiến lên CNXH, là khoa học về quy luật phát triển xã hội thuộc
địa nửa phong kiến, kinh tế chưa phát triển, là hệ tư tưởng của giai cấp công
nhân và nhân dân VN trong thời đại mới. Hay có thể nói đó là một hệ thống
những luận điểm về cách mạng VN từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
tiến lên CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và con người, xây
dựng một nước VN hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần
vào CM thế giới.
Tư tưởng HCM hình thành và phát triển từ trong quá trình Người tham gia các
hoạt động tìm đường cứu nước, từ những kinh nghiệm phong phú được tích lũy
qua quá trình hoạt động phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và thực tiễn
lãnh đạo CM VN, tư tưởng của người được hình thành không tách rời những
nguồn gốc xã hội lúc bấy giờ.
Hồ chủ tịch là người kế thừa xuất sắc những giá ...
CÂU 1: Đồng chí hãy phân tích: Nguồn gốc hình thành tưởng HCM, làm rõ
mối quan hệ giữa các nguồn gốc đókhẳng định nhân tố có vai trò quan trọng
nhất.
(Truyền thống dân tộc - Tinh hoa văn hóa nhân loại - Chủ nghĩa Mác-Lênin -
Chủ quan của Hồ Chí Minh).
Bài làm
Chủ tch HCM - vị anh hùngn tc, mt danh nhânn hóa thế gii, điu đó đã
đưc n tc VN và cả nhân loại ngày nay thừa nhn. Với thiên tài trí tucủa mình, với
lòng yêu nước nng nàn và thương dân sâu sc, Bác - t mt con người gin d bình
thưng đã trở thành ntư tưởng vĩ đi, mt nhà lý lun thiên tài ca cách mng VN.
Người là s kết tinh nhng giá trị tinh hoa nht ca văn hóa dân tc và ca nhân loi,
là bước phát trin mi của CN Mác-Lênin trong điều kiện c thể của VN. Tư tưngy
có giá trị vô cùng to ln, đnh hướng cho CM VN trong hơn na thế kỷ qua, góp phn
thúc đy tiến tnh văn minh, tiến bộ ca nhân loi. Hiện nay tư tưởng HCM đang tiếp
tc soi đường cho CM nước ta trong s nghiệp đi mới, cương lĩnh của Đng ta năm
1991 đã xác đnh:” Đng ly CN Mác-nin và tư tưởng HCM làm nn tng tư tưởng,
kim ch nam cho hành đng. Đây là kết lun rút ra từ kết qu tng kết sâu sc thc
tin lch sĐng ta và CM VN từ khi có Đng ln Hi ngh TW 6 (ln 2) ka 8 khi bàn
v quyết đnh nhng nhiệm vcơ bn và cp ch trong công tác xây dựng Đảng, mt
ln na khng đnh quan đim có tính ngun tc ca Đng là:” Chủ nghĩa Mác-Lênin
và tư tưởng HCM nn tng tư tưởng, kim ch nam cho hành động của Đng.
tưởng HCM sản phẩm của sự kết hợp sáng tạo CN Mác-Lênin với
phong trào công nhân phong trào yêu nước, luận chiến lược CM d.tộc,
dân chủ nhân dân tiến lên CNXH, là khoa học về quy luật phát triển xã hội thuộc
địa nửa phong kiến, kinh tế chưa pt triển, h tư tưởng của giai cấp công
nhân nn dân VN trong thời đại mới. Hay thể nói đó một hệ thống
những luận điểm về ch mạng VN t ch mạng n tộc dân chủ nhân dân
tiến lên CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng hội con người, xây
dựng một nước VN hòa bình, thống nhất, đc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần
vào CM thế giới.
Tư tưởng HCM hình thành và phát triển từ trong quá trình Người tham gia các
hoạt động tìm đường cứu nước, từ những kinh nghiệm phong phú được tích lũy
qua quá trình hoạt động phong trào cộng sản công nhân quốc tế thực tiễn
lãnh đạo CM VN, tưởng của người được hình thành không tách rời những
nguồn gốc xã hội lúc bấy giờ.
Hồ chủ tịch người kế thừa xuất sắc những giá trị truyền thống văn hóa tốt
đẹp của nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đó là truyền thống
kiên cường bất khuất, nhân nghĩa, yêu chuộng tự do hòa bình, đoàn kết cộng
đồng d.tộc. Bác người tiếp thu, nhận thức rất sớm sâu sắc những truyền
thống tốt đẹp đó. Trong cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than dưới hai
tầng áp bức bóc lột chính nguồn động lực hun đúc cho Bác hình thành nguồn
gốc tưởng đầu tiên của Người, nguồn gốc đó toàn bộ tinh hoa văn hóa VN
được kết tinh qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước, nổi bật nhất chủ
nghĩa yêu nước VN.
Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, điều đó đã được chứng minh trong lịch sử
cả thế giới ngày nay thừa nhận, sống trên một mảnh đất không rộng người
Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM - Người đăng: Vũ Công Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM 9 10 862