Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1 : Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh :
I. Khái niệm tư tưởng HCM :
- Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng VN , từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng
XHCN .
- Là kết quả của sự vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ
thể của nước ta , đồng thời là sự kết tinh những tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của
thời đại nhằm giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp , giải phóng con người .
II. Cơ sở hình thành TTHCM:
1. Cơ sở khách quan :
a. Bối cảnh lịch sử ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh:
* Trong nước :
- HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động,
trong nước thực dân Pháp đang xâm lược .
- Các cuộc đấu tranh của nhân dân ta dưới ngọn cờ “ Cần Vương “ , các sĩ phu lãnh
đạo đều thất bại . Hệ tư tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước các nhiệm vu lịch
sử.
* Quốc tế :
- Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa .
- Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản , sự thức tỉnh của châu
Á đầu thế kỷ XX đã dẫn đến một cao trào mới của cách mạng thế giới với đỉnh cao
là cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
b. Các tiền đề tư tưởng lý luận :
* Giá trị truyền thống dân tộc :
- Ý thức chủ quyền quốc gia , tự lực , tự cường , yêu nước .
- Tinh thần tương thân tương ái , nhân nghĩa , cố kết cộng đồng .
- Sự thuỷ chung , khoan dung , độ lượng .
- Thông minh , sáng tạo , quý trọng hiền tài .

 Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước thúc giục Nguyễn Tất Thành ra đi tìm
đường cứu nước để đấu tranh giải phóng dân tộc.
* Tinh hoa văn hoá nhân loại :
+ Tư tưởng và văn hoá phương Đông :
- Nho giáo :triết lí hành động : nhân nghĩa ; triết lí nhân sinh : tu thân , tề gia ; đầ
cao văn hoá trung hiếu .
- Phật giáo : tư tưởng vị tha , từ bi , bác ái , cứu khổ cứu nạn ; coi trọng tinh thần
bình đẳng ; chống phân biệt đẳng cấp ; chăm lo điều thiện .
- Chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn : dân tộc độc lập , dân quyền tự do , dân
sinh hạnh phúc .
+ Tư tưởng và vănhoá phương Tây :
- Người tiếp thu các giá trị của bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách
mạng Pháp ; các giá trị về quyền sống , quyền tự do , quyền mưu cầu hạnh phúc
của tuyên ngôn độc lập ở Mĩ Năm 1776.
* Chủ nghĩa Mác – Lênin :
- Thực tiễn trong gần 10 năm đi tìm đường cứu nước , nhất là sau khi đọc Sơ thảo
lần thứ nhất Các luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin năm 1920 .
Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc .
- Người ...
Câu 1 : Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh :
I. Khái niệm tư tưởng HCM :
- Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng VN , từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng
XHCN .
- Là kết quả của sự vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ
thể của nước ta , đồng thời là sự kết tinh những tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của
thời đại nhằm giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp , giải phóng con người .
II. Cơ sở hình thành TTHCM:
1. Cơ sở khách quan :
a. Bối cảnh lịch sử ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh:
* Trong nước :
- HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động,
trong nước thực dân Pháp đang xâm lược .
- Các cuộc đấu tranh của nhân dân ta dưới ngọn cờ “ Cần Vương “ , các sĩ phu lãnh
đạo đều thất bại . Hệ tư tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước các nhiệm vu lịch
sử.
* Quốc tế :
- Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa .
- Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản , sự thức tỉnh của châu
Á đầu thế kỷ XX đã dẫn đến một cao trào mới của cách mạng thế giới với đỉnh cao
là cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
b. Các tiền đề tư tưởng lý luận :
* Giá trị truyền thống dân tộc :
- Ý thức chủ quyền quốc gia , tự lực , tự cường , yêu nước .
- Tinh thần tương thân tương ái , nhân nghĩa , cố kết cộng đồng .
- Sự thuỷ chung , khoan dung , độ lượng .
- Thông minh , sáng tạo , quý trọng hiền tài .
Đề cương ôn tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 10 617