Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi tamanhphanhop-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
Theo quan điểm mácxít, triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội; là học
thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại, của nhận thức và của thái độ
con người đối với thế giới; là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên,
xã hội và tư duy. Theo Ăngghen, vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan
hệ giữa tồn tại và tư duy, hay là vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vấn đề này có hai mặt:
- Mặt thứ nhất, đó là vấn đề giữa ý thức và vật chất, cái nào có trước? cái nào quyết
định cái nào? Tùy theo cách giải quyết vấn đề này mà triết học chia thành hai trào
lưu chính: chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.
Chủ nghĩa duy vật có nguồn gốc từ thực tiễn và sự phát triển của khoa học. Chính
qua thực tiễn và khái quát hoá tri thức của nhân loại trong nhiều lĩnh vực, chủ nghĩa
duy vật thể hiện là hệ thống tri thức lý luận chung nhất gắn với lợi ích của lực lượng
xã hội tiến bộ, định hướng cho các lực lượng này trong hoạt động nhận thức và thực
tiễn. Chính vì vậy chủ nghĩa duy vật giúp con người nhận thức được thế giới, nhận
thức được bản chất , quy luật của thế giới.
Chủ nghĩa duy vật cho rằng bản chất của thế giới là vật chất, nên vật chất có trước,
tồn tại độc lập với ý thức và quyết định ý thức; còn ý thức là thuộc tính, là sự phản
ánh vật chất.
Chủ nghĩa duy vật trải qua nhiều giai đoạn phát triển với năm hình thức lịch sử cơ
bản: duy vật cổ đại (mộc mạc, chất phác), duy vật tầm thường thế kỷ V-XV, duy vật
cơ học máy móc thế kỷ XVII-XVIII, duy vật siêu hình thế kỷ XIX và duy vật mác-xít
(biện chứng).
Chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức (tinh thần) là bản chất của thế giới, nên ý thức
là cái có trước và quyết định vật chất; còn vật chất là cái có sau, là sự “biểu hiện”
của ý thức.
Chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức cơ bản: duy tâm chủ quan (coi ý thức là bản
chất của thế giới, nhưng đó là ý thức của con người nằm trong con người) và duy
tâm khách quan (cũng coi ý thức là bản chất của thế giới, nhưng đó là một thực thể
tinh thần tồn tại bên ngoài con người và độc lập với con người).
Chủ nghĩa duy tâm có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội, đó là: sự xem xét
phiến diện, tuyệt đối, thần thánh hoá một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình
nhận thức và thường gắn với lợi ích của các giai cấp, tầng lớp áp bức, bóc lột nhân
dân lao động. Chính vì thế chủ nghĩa duy tâm làm con người cho con người không
có khả năng nhận thức được thế giới.
- Mặt thứ hai, là vấn đề về khả...
1
Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
Theo quan điểm mácxít, triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội; là học
thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại, của nhận thức và của thái độ
con người đối với thế giới; là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên,
xã hội và tư duy. Theo Ăngghen, vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan
hệ giữa tồn tại và tư duy, hay là vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vấn đề này có hai mặt:
- Mặt thứ nhất, đó là vấn đề giữa ý thức và vật chất, cái nào có trước? cái nào quyết
định cái nào? Tùy theo cách giải quyết vấn đề này mà triết học chia thành hai trào
lưu chính: chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.
Chủ nghĩa duy vật có nguồn gốc từ thực tiễn và sự phát triển của khoa học. Chính
qua thực tiễn và khái quát hoá tri thức của nhân loại trong nhiều lĩnh vực, chủ nghĩa
duy vật thể hiện là hệ thống tri thức lý luận chung nhất gắn với lợi ích của lực lượng
xã hội tiến bộ, định hướng cho các lực lượng này trong hoạt động nhận thức và thực
tiễn. Chính vì vậy chủ nghĩa duy vật giúp con người nhận thức được thế giới, nhận
thức được bản chất , quy luật của thế giới.
Chủ nghĩa duy vật cho rằng bản chất của thế giới là vật chất, nên vật chất có trước,
tồn tại độc lập với ý thức và quyết định ý thức; còn ý thức là thuộc tính, là sự phản
ánh vật chất.
Chủ nghĩa duy vật trải qua nhiều giai đoạn phát triển với năm hình thức lịch sử cơ
bản: duy vật cổ đại (mộc mạc, chất phác), duy vật tầm thường thế kỷ V-XV, duy vật
cơ học máy móc thế kỷ XVII-XVIII, duy vật siêu hình thế kỷ XIX và duy vật mác-xít
(biện chứng).
Chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức (tinh thần) là bản chất của thế giới, nên ý thức
là cái có trước và quyết định vật chất; còn vật chất là cái có sau, là sự “biểu hiện
của ý thức.
Chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức cơ bản: duy tâm chủ quan (coi ý thức là bản
chất của thế giới, nhưng đó là ý thức của con người nằm trong con người) và duy
tâm khách quan (cũng coi ý thức là bản chất của thế giới, nhưng đó là một thực thể
tinh thần tồn tại bên ngoài con người và độc lập với con người).
Chủ nghĩa duy tâm có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội, đó là: sự xem xét
phiến diện, tuyệt đối, thần thánh hoá một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình
nhận thức và thường gắn với lợi ích của các giai cấp, tầng lớp áp bức, bóc lột nhân
dân lao động. Chính vì thế chủ nghĩa duy tâm làm con người cho con người không
có khả năng nhận thức được thế giới.
- Mặt thứ hai, là vấn đề về khả năng nhận thức của con người.Toàn bộ các nhà triết
học duy vật và đa số những nhà triết học duy tâm đều thừa nhận rằng thế giới có
1
Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lê Nin - Người đăng: tamanhphanhop-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lê Nin 9 10 363