Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lênin

Được đăng lên bởi yumi250496
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2232 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC
Câu 1: Những điều kiện tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác?
Câu 2: CNDV, CNDT là gì? Cơ sở để phân chia các trường phái triết học thành
CNDV, CNDT?
Câu 3: Phân tích định nghĩa vật chất của Lê Nin? Ý nghĩa định nghĩa?
Câu 4: Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội ý thức?
Câu 5: Bản chất Ý thức?
Câu 6: Mối quan hệ biện chứng giữa Vật chất và Ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 7: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 8: Nguyên lý về sự phát triển ý nghĩa phương pháp luận? Phạm trù cái chung cái
riêng nguyên nhân kết quả?
Câu 9: Quy luật chuyền hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về
chất và ngược lại? Chú ý nêu KN lượng, chất?
Câu 10: Thực tiễn là gì? Các hình thức cơ bản của thực tiễn cho VD? Tại sao nói thực
tiễn sản xuất Vật chất là quyết định nhất?
Câu 11: Khái niệm kết cấu LLSX? Trong LLSX nhân tố nào là quan trọng nhất tại
sao?
Câu 12: Khái niệm kết cấu QHSX. Trong QHSX nhân tố nào là quan trọng nhất tại
sao?
Câu 13: Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX?
Câu 14: khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Liên hệ CSHT và KTTT ở
VN hiện nay?
Câu 15: Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT?
Câu 16: Khái niệm Tồn Tại Xã Hội, Ý thức Xã Hội cho VD? Vai trò quyết định của
TTXH đối với YTXH. Tính độc lập tương đối của YTXH so với TTXH?
Câu 17: Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân?

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1

Người soạn: Lê Văn Hùng
- Tài liệu được soạn trên cơ sở giáo trình và tham khảo nhiều tài liệu khác;
- Tài liệu không có giá trị chứng nhận bản quyền tác giả;
- Lưu hành nội bộ.

HÀ NỘI, 2013

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
I. Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành
- Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống các quan điểm và học thuyết khoa học do
C.Mác (Karl Marx 1818 – 1883) và Ph.Ăngghen (Friedrich Egels, 1820 - 1895) xây
dựng, V. I. Lênin (Vladimir Ilich Lênin 1870 - 1924) bảo vệ và phát triển; được hình
thành và phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kế thừa những giá trị tư tưởng của
nhân loại; là thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và
thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng
nhân dân lao động khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
- Nội dung của chủ nghĩa...
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC
Câu 1: Những điều kiện tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác?
Câu 2: CNDV, CNDT gì? Cơ sở để phân chia các trường phái triết học thành
CNDV, CNDT?
Câu 3: Phân tích định nghĩa vật chất của Lê Nin? Ý nghĩa định nghĩa?
Câu 4: Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội ý thức?
Câu 5: Bản chất Ý thức?
Câu 6: Mối quan hệ biện chứng giữa Vật chất và Ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 7: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 8: Nguyên về sự phát triển ý nghĩa phương pháp luận? Phạm trù cái chung cái
riêng nguyên nhân kết quả?
Câu 9: Quy luật chuyền hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về
chất và ngược lại? Chú ý nêu KN lượng, chất?
Câu 10: Thực tiễn gì? Các hình thức bản của thực tiễn cho VD? Tại sao i thực
tiễn sản xuất Vật chất là quyết định nhất?
Câu 11: Khái niệm kết cấu LLSX? Trong LLSX nhân tố nào quan trọng nhất tại
sao?
Câu 12: Khái niệm kết cấu QHSX. Trong QHSX nhân tố nào quan trọng nhất tại
sao?
Câu 13: Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX?
Câu 14: khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng? Liên hệ CSHT KTTT
VN hiện nay?
Câu 15: Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT?
Câu 16: Khái niệm Tồn Tại Hội, Ý thức Hội cho VD? Vai trò quyết định của
TTXH đối với YTXH. Tính độc lập tương đối của YTXH so với TTXH?
Câu 17: Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân?
Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lênin - Người đăng: yumi250496
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đề cương ôn tập nguyên lý Mác Lênin 9 10 856