Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác

Được đăng lên bởi ptsv88
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC –
LÊNIN

Câu 1: Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc
trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa ?
Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa.
Một là, phải có sự phân công lao động xã hội. Đó là sự phân chia lao động
xã hội thành các ngành nghề khác nhau trong nền sản xuất xã hội. Nó tạo
ra sự chuyên môn hóa sản xuất, tức là mỗi người chỉ sản xuất ra một hay
một số sản phẩm nhất định. Điều này mâu thuẫn với nhu cầu của chính
người sản xuất đó là cần có nhiều sản phẩm. Để giải quyết mâu thuẫn
này, người sản xuất phải trao đổi sản phẩm, do đó sản phẩm trở thành
hàng hóa.
Hai là, phải có sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
do mối quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định. Người sở hữu về tư
liệu sản xuất là người sở hữu sản phẩm lao động. Quan hệ sở hữu khác
nhau về tư liệu sản xuất làm cho những người sản xuất độc lập với nhau,
nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội nên phụ
thuộc vào nhau. Do vậy, người này phải đem sản phẩm của mình trao đổi
với người khác dưới hình thái hàng hóa.
Ở đây, phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất phụ
thuộc lẫn nhau, còn tính độc lập tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm
cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu thuẫn. Nó chỉ được giải quyết
thông qua trao đổi, mua bán dưới hình thái hàng hóa. Để có hàng hóa trao
đổi, phải sản xuất và lưu thông sản phẩm. Vì vậy, sản xuất hàng hóa, theo
đó là kinh tế hàng hóa ra đời và tồn tại.
2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất hàng hóa.
- Sản xuất hàng hóa có mục đích là để trao đổi hoặc mua bán. Sản xuất
hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để
bán chứ không phải là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người sản
xuất ra nó, tức là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông
qua việc trao đổi, mua bán.
- Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân vừa mang
tính xã hội. Nó mang tính chất xã hội vì sản phẩm làm ra để cho xã hội,
đáp ứng nhu cầu của người khác trong xã hội. Còn mang tính tư nhân bởi
vì việc sản xuất cái gì, như thế nào là công việc riêng, mang tính độc lập
của mỗi người. Tính chất tư nhân của sản xuất hàng hóa có thể phù hợp
hoặc không phù hợp với tính chất xã hội. Chính điều này đã tạo nên mâu
thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa.
3. Ưu thế của kinh tế hàng hóa.

So với kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hóa có vai trò quan trọng hơn hẳn đối
với sản xuất và đời sống xã hội, được thể hiện ở ưu thế của nó.
Kinh ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC –
LÊNIN
Câu 1: Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc
trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa ?
Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa.
Một là, phải có sự phân công lao động xã hội. Đó là sự phân chia lao động
xã hội thành các ngành nghề khác nhau trong nền sản xuất xã hội. Nó tạo
ra sự chuyên môn hóa sản xuất, tức là mỗi người chỉ sản xuất ra một hay
một số sản phẩm nhất định. Điều này mâu thuẫn với nhu cầu của chính
người sản xuất đó là cần có nhiều sản phẩm. Để giải quyết mâu thuẫn
này, người sản xuất phải trao đổi sản phẩm, do đó sản phẩm trở thành
hàng hóa.
Hai là, phải có sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
do mối quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định. Người sở hữu về tư
liệu sản xuất là người sở hữu sản phẩm lao động. Quan hệ sở hữu khác
nhau về tư liệu sản xuất làm cho những người sản xuất độc lập với nhau,
nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội nên phụ
thuộc vào nhau. Do vậy, người này phải đem sản phẩm của mình trao đổi
với người khác dưới hình thái hàng hóa.
Ở đây, phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất phụ
thuộc lẫn nhau, còn tính độc lập tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm
cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu thuẫn. Nó chỉ được giải quyết
thông qua trao đổi, mua bán dưới hình thái hàng hóa. Để có hàng hóa trao
đổi, phải sản xuất và lưu thông sản phẩm. Vì vậy, sản xuất hàng hóa, theo
đó là kinh tế hàng hóa ra đời và tồn tại.
2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất hàng hóa.
- Sản xuất hàng hóa có mục đích là để trao đổi hoặc mua bán. Sản xuất
hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để
bán chứ không phải là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người sản
xuất ra nó, tức là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông
qua việc trao đổi, mua bán.
- Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân vừa mang
tính xã hội. Nó mang tính chất xã hội vì sản phẩm làm ra để cho xã hội,
đáp ứng nhu cầu của người khác trong xã hội. Còn mang tính tư nhân bởi
vì việc sản xuất cái gì, như thế nào là công việc riêng, mang tính độc lập
của mỗi người. Tính chất tư nhân của sản xuất hàng hóa có thể phù hợp
hoặc không phù hợp với tính chất xã hội. Chính điều này đã tạo nên mâu
thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa.
3. Ưu thế của kinh tế hàng hóa.
Đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Người đăng: ptsv88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác 9 10 480