Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Được đăng lên bởi khongnennoinhieu94
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CÂU 1. Trình bày khái niệm về nền kinh tế thị trường? Ưu điểm và nhược
điểm của nền kinh tế thị trường?
1. Khái niệm
• Nền KTTT là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó, SX cái
gì, SX cho ai, SX như thế nào phần lớn do thị trường quyết định.
• Thị trường: Một nhóm người mua và một nhóm người bán mua bán một
loại hàng hóa nhất định.
• Cơ chế thị trường: Các quy luật kinh tế khách quan
2. Ưu điểm và nhược điểm của nền KTTT
a- Những ưu thế:
- Tự động đáp ứng nhu cầu, có thể thanh toán được của xã hội một cách
linh hoạt và hợp lý
- Có khả năng huy động tối đa mọi tiềm năng của xã hội
- Tạo ra động lực mạnh để thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp đạt
hiệu quả cao và thông qua phá sản tạo ra cơ chế đào thải các doanh nghiệp
yếu kém.
- Phản ứng nhanh, nhạy trước các thay đổi của nhu cầu xã hội và các điều
kiện kinh tế trong nước và thế giới.
- Buộc cácdoanh nghiệp phải thường xuyên học hỏi lẫn nhau, hạn chế các
sai lầm trong kinh doanh diễn ra trong thời gian dài và trên các quy mô lớn.
- Tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công
nghệ-kỹ thuật, nền kinh tế năng động và đạt hiệu quả cao.
b- Những nhược điểm:
- Động lực lợi nhuận tạo ra môi trường thuận lợi dẫn đến nguy cơ vi phạm
pháp luật, thương mại hoá các giá trị đạo đức và đời sống tinh thần.
- Sự cạnh tranh không tổ chức dẫn đến mất cân đối vĩ mô, lạm phát, thất
nghiệp, sự phát triển có tính chu kỳ của nền kinh tế.
- Sự cạnh tranh dẫn đến độc quyền làm hạn chế nghiêm trọng các ưu điểm
của kinh tế thị trường.
- Tạo ra sự bất bình đẳng, phân hoá giàu nghèo
- Lợi ích chung dài hạn của xã hội không được chăm lo
- Mang theo các tệ nạn như buôn gian bán lậu, tham nhũng
- Tài nguyên thiên nhiên và môi trường bị tàn phá một cách có hệ thống,
nghiêm trọng và lan rộng.
- Sản sinh và dẫn đến các cuộc chiến tranh kinh tế.
CÂU 2: Tại sao nhà nước phải can thiệp vào nền kinh tế ?
Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị
trường, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng
vẫn có những hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì
bộc lộ tính hạn chế sự điều tiết của thị trường.
Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối
thu nhập xã hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, trong việc

phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng… Cùng với việc đó, thị trường cũng
không khắc phục những khuyết tật của nền...
CÂU 1. Trình bày khái niệm về nền kinh tế thị trường? Ưu điểm và nhược
điểm của nền kinh tế thị trường?
1. Khái niệm
Nền KTTT nền kinh tế vận hành theo chế thị trường, đó, SX cái
gì, SX cho ai, SX như thế nào phần lớn do thị trường quyết định.
Thị trường: Một nhóm người mua một nhóm người bán mua bán một
loại hàng hóa nhất định.
Cơ chế thị trường: Các quy luật kinh tế khách quan
2. Ưu điểm và nhược điểm của nền KTTT
a- Những ưu thế:
- T động đáp ứng nhu cầu, có thể thanh toán được của hội một cách
linh hoạt và hợp lý
- Có khả năng huy động tối đa mọi tiềm năng của xã hội
- Tạo ra động lực mạnh để thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp đạt
hiệu quả cao thông qua phá sản tạo ra chế đào thải các doanh nghiệp
yếu kém.
- Phản ứng nhanh, nhạy trước các thay đổi của nhu cầu xã hội và các điều
kiện kinh tế trong nước và thế giới.
- Buộc cácdoanh nghiệp phải thường xuyên học hỏi lẫn nhau, hạn chế các
sai lầm trong kinh doanh diễn ra trong thời gian dài và trên các quy mô lớn.
- Tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công
nghệ-kỹ thuật, nền kinh tế năng động và đạt hiệu quả cao.
b- Những nhược điểm:
- Động lực lợi nhuận tạo ra môi trường thuận lợi dẫn đến nguy cơ vi phạm
pháp luật, thương mại hoá các giá trị đạo đức và đời sống tinh thần.
- Sự cạnh tranh không tổ chức dẫn đến mất cân đối vĩ mô, lạm phát, thất
nghiệp, sự phát triển có tính chu kỳ của nền kinh tế.
- Sự cạnh tranh dẫn đến độc quyền làm hạn chế nghiêm trọng các ưu điểm
của kinh tế thị trường.
- Tạo ra sự bất bình đẳng, phân hoá giàu nghèo
- Lợi ích chung dài hạn của xã hội không được chăm lo
- Mang theo các tệ nạn như buôn gian bán lậu, tham nhũng
- Tài nguyên thiên nhiên môi trường bị tàn phá một cách hệ thống,
nghiêm trọng và lan rộng.
- Sản sinh và dẫn đến các cuộc chiến tranh kinh tế.
CÂU 2: Tại sao nhà nước phải can thiệp vào nền kinh tế ?
Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị
trường, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng
vẫn có những hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì
bộc lộ tính hạn chế sự điều tiết của thị trường.
Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối
thu nhập hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống hội, trong việc
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Người đăng: khongnennoinhieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 9 10 435