Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 2 )

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 8817 lần   |   Lượt tải: 56 lần
Câu 1 : Hàng hoá là gì ? Hai thuộc tính của hàng hoá ? Tính chất hai mặt của
lao động sản xuất hàng hoá ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này ?
1/ Khái niệm hàng hoá :
Hàng hoá là sản phẩm của lao động, có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con
người thông qua trao đổi mua bán. Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình như : sắt,
thép, lương thực, thực phẩm...hoặc ở dạng vô hình như : dịch vụ thương mại, giáo
viên, bác sỹ, nghệ sĩ …
2/ Hai thuộc tính của hàng hoá :
Hàng hóa bao giờ cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Một sản
phẩm chỉ trở thành hàng hoá khi nó vừa có giá trị vừa có giá trị sử dụng.
a/ Giá trị sử dụng của hàng hoá:
+ Là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.
Giá trị sử dụng của một hàng hoá là do những thuộc tính tự nhiên của thực thể
hàng hoá đó quyết định . Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn. Xã hội loài
người càng phát triển thì càng phát hiện ra nhiều thuộc tính tự nhiên có ích của vật
phẩm và lợi dụng những thuộc tính tự nhiên đó để tạo ra nhiều loại giá trị sử dụng
khác nhau, đáp ứng nhu cầu của con người.
+ Là giá trị sử dụng cho XH, không phải dành cho người sản xuất ra nó mà
dành cho người mua nó. Do vậy, giá trị sử dụng của hàng hoá tuỳ thuộc vào sự
đánh giá của người mua, tuỳ theo nhu cầu, thị hiếu của họ.
+ Giá trị sử dụng còn bao gồm mặt chất và mặt lượng của nó . Mặt chất của
giá trị sử dụng do các yếu tố vật chất cấu thành nó quyết định, là công dụng những
thuộc tính có ích của vật phẩm. Mặt lượng của giá trị sử dụng được biểu hiện ra
ngoài bằng các đơn vị đo lường với các thước đo khác nhau. Có thể nói , chất và
lượng của giá trị sử dụng phụ thuộc vào trình độ lao động, trình độ phát triển của
khoa học kỹ thuật và nguyên vật liệu cấu thành hàng hoá.
b/ Giá trị hàng hoá:
+ Theo Mác: Muốn hiểu giá trị của hàng hoá phải đi từ giá trị trao đổi của nó.
Giá trị trao đổi là một quan hệ tỉ lệ về số lượng mà giá trị sử dụng này trao đổi với
giá trị sử dụng khác.

+ Giá trị hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh
trong hàng hoá . Chất của giá trị hàng hoá là lao động , vì vậy sản phẩm nào không
có lao động của người sản xuất chứa đựng trong đó , thì nó không có giá trị . Sản
phẩm nào lao động hao phí để sản xuất ra chúng càng nhiều thì giá trị càng cao.
Chính lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá, tạo thành giá trị của hàng hoá, là
cơ sở chung cho việc trao đổi.
3/ Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá :
+ Hàng hoá có hai thuộc tính không phải là do có hai t...
Câu 1 : Hàng hoá là gì ? Hai thuộc tính của hàng hoá ? Tính chất hai mặt của
lao động sản xuất hàng hoá ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này ?
1/ Khái niệm hàng hoá :
Hàng hoá là sản phẩm của lao động, có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con
người thông qua trao đổi mua bán. Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình như : sắt,
thép, lương thực, thực phẩm...hoặc ở dạng vô hình như : dịch vụ thương mại, giáo
viên, bác sỹ, nghệ sĩ …
2/ Hai thuộc tính của hàng hoá :
Hàng hóa bao giờ cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Một sản
phẩm chỉ trở thành hàng hoá khi nó vừa có giá trị vừa có giá trị sử dụng.
a/ Giá trị sử dụng của hàng hoá:
+ Là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.
Giá trị sử dụng của một hàng hoá là do những thuộc tính tự nhiên của thực thể
hàng hoá đó quyết định . Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn. Xã hội loài
người càng phát triển thì càng phát hiện ra nhiều thuộc tính tự nhiên có ích của vật
phẩm và lợi dụng những thuộc tính tự nhiên đó để tạo ra nhiều loại giá trị sử dụng
khác nhau, đáp ứng nhu cầu của con người.
+ Là giá trị sử dụng cho XH, không phải dành cho người sản xuất ra nó mà
dành cho người mua nó. Do vậy, giá trị sử dụng của hàng hoá tuỳ thuộc vào sự
đánh giá của người mua, tuỳ theo nhu cầu, thị hiếu của họ.
+ Giá trị sử dụng còn bao gồm mặt chất và mặt lượng của nó . Mặt chất của
giá trị sử dụng do các yếu tố vật chất cấu thành nó quyết định, là công dụng những
thuộc tính có ích của vật phẩm. Mặt lượng của giá trị sử dụng được biểu hiện ra
ngoài bằng các đơn vị đo lường với các thước đo khác nhau. Có thể nói , chất và
lượng của giá trị sử dụng phụ thuộc vào trình độ lao động, trình độ phát triển của
khoa học kỹ thuật và nguyên vật liệu cấu thành hàng hoá.
b/ Giá trị hàng hoá:
+ Theo Mác: Muốn hiểu giá trị của hàng hoá phải đi từ giá trị trao đổi của nó.
Giá trị trao đổi là một quan hệ tỉ lệ về số lượng mà giá trị sử dụng này trao đổi với
giá trị sử dụng khác.
Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 2 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 2 ) - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương ôn tập triết học Mác Lênin ( học phần 2 ) 9 10 168