Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập triết học

Được đăng lên bởi hathupt-gmail-com
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT HỌC
Lớp Triết học CHK19 - ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia HN

TABLES OF CONTENT

1.

Vấn đề cơ bản của triết học
Nội dung cơ bản của triết học là j?(nêu qua 2 nội dung cơ bản of triết h ọc)
Giải quyết vấn đề cơ bản ==> hình thành các tr ường phái triết h ọc khác
nhau(duy vật or duy tâm) ==> mâu thuẫn, đấu tranh phê phán l ẫn nhau
==> giải quyết mâu thuẫn
Túm lại:
+ Giải quyết vấn đề đúng đắn => phát triển
+ Giải quyết ko đúng đắn => tụt lùi

1. Vấn đề cơ bản của triết học
Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa ý thức và vật ch ất
(hay giữa tư duy và tồn tại / tinh thần và tự nhiên). Trong tác phẩm Lútvích
Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức , Ph.Angghen đã chỉ rõ: “ Vấn đề
cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại, là v ấn đề quan h ệ
giữa tư duy và tồn tại”1. Sở dĩ gọi vấn đề quan hệ giữa ý thức và vật chất, tư duy và
tồn tại là vấn đề cơ bản của triết học vì:
Thứ nhất, đây chính là vấn đề liên quan trực tiếp tới vấn đề quan hệ giữa linh
hồn của con người với thể xác mà ngay từ thời cổ xưa con ng ười đã đặt ra. Chính t ừ
việc giải thích những giấc mơ, người xưa đi tới quan niệm v ề s ự tách r ời gi ữa linh
hồn và thể xác, về sự bất tử của linh hồn. Từ đó nảy sinh vấn đề quan hệ giữa linh
hồn con người với thế giới bên ngoài. Khi triết học ra đời với t ư cách lý lu ận v ề th ế
giới và về quan hệ giữa con người với thế giới thì nó không th ể không gi ải quy ết
vấn đề này.
1C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, T.21, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 403.

Thứ hai, suy cho cùng, tất cả các hiện tượng xảy ra trong thế giới đều có thể qui
về một trong hai mảng hiện tượng lớn nhất trong th ế giới - ho ặc nó thu ộc m ảng
hiện tượng vật chất, hoặc nó thuộc mảng hiện t ượng tinh th ần. V ấn đề quan h ệ
giữa tinh thần và vật chất, hay giữa tư duy và tồn tại chính là vấn đề quan h ệ gi ữa
hai mảng hiện tượng lớn nhất này trong thế giới. Triết h ọc với t ư cách lý lu ận chung
nhất về thế giới không thể không đề cập, giải quyết quan hệ giữa chúng. Điều đó
được biểu hiện ở chỗ, tất cả các học thuyết triết học, dù chúng có s ự khác nhau nh ư
thế nào thì cũng phải trả lời các câu hỏi như: Tư duy con người có quan hệ thế nào
với sự vật bên ngoài? Thế giới được tạo ra trong đầu óc con người có quan h ệ th ế
nào với thế giới tồn tại bên ngoài đầu óc con người? Tư duy con người có kh ả n ăng
hiểu biết được tồn tại bên ngoài hay không? v.v..
- Thứ ba, vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa ý th ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT HỌC
Lớp Triết học CHK19 - ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia HN
Đề cương ôn tập triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập triết học - Người đăng: hathupt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Đề cương ôn tập triết học 9 10 167