Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập tư hưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi thunguyet-hvhc-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
dangphucchung

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Anh hãy trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh.
Đưa ra 3 vấn đề như sau:
1/ Khái Niệm: chỉ ra khái niệm và phân tích.
2/ Nguồn gốc: Gồm có 2 nguồn gốc
a)Cơ Sở khách quan
+ Bối cảnh lịch sử:
*Bối cảnh lịch sử cuối TK 19 – đầu TK 20
*Bối cảnh thế giới
+ Tiền đề tư tưởng lý luận:
*giá trị truyền thống ( Yêu nước, nhân nghĩa, ham học hỏi, đoàn kết…)
*Tinh hoa văn hóa nhân loại (Phương đông và phương tây…)
*CN Mác-Lenin ( Cơ sở thế giới quan, phương pháp luận…)
b)Nhân tố chủ quan
+ Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh
+ Phong cách đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của HCM
+ Lòng yêu thương con người, muốn giải phóng dân tộc
3/ Quá trình hình thành (học thuộc trong giáo trình – lấy nội dung trong giáo
trình)
Câu 2: Phân tích điều kiện lịch sử xã hội dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
1/ Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Phải phân tích:
+ Trước khi Pháp xâm lược VN thì xã hội VN như thế nào?
+ Từ khi Pháp xâm lược? Có những phong trào nào nổ ra?
+ XHVN Bước sang thế kỷ XX, có những phong trào nào?
+ Khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, phong trào cứu nước đầu thế kỷ XX đang ở thời
điểm khó khăn nhất.
 Đứng trước tình hình đó, phong trào cứu nước của dân tộc ta cần phải đi theo một
con đường mới nếu muốn giành thắng lợi.
2/ Bối cảnh thời đại:
+ CNTB đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang cạnh tranh độc quyền
+ Các nước đế quốc vừa tranh giành xâu xé thuộc địa, vừa hùa nhau cùng nô dịch
những dân tộc nhỏ yếu khác. Từ đó Hồ Chí Minh thấy các dân tộc cần phải đoàn kết
để cùng chống lại đế quốc.
Câu 3: Anh hãy phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải
phóng dân tộc. Vận dụng tư tưởng của Người vào việc xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc hiện nay ở Việt Nam?
1/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc:



dangphucchung

+ Vấn đề dân tộc thuộc địa:
*Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa
*Với người, độc lập dân tộc là vấn đề cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa.
*Cách mạng dân tộc là một động lực lớn của đất nước
+ Mối quan hệ giữa vần đề dân tộc và giai cấp:
*Vấn đề dân tộc và giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau ( so sánh 3 quan điểm
của Mác – Lenin – HCM = Mác đề cao vđ giai cấp, hạ thấp vđ dân tộc, HCM kết hợp
chặt chẽ cả GC và dân tộc…)
*Với người, giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết, độc lập dân tộc gắn liền
với CNXH
*Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phó...
www.hanhchinh.com.vn dangphucchung
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Anh hãy trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình nh thành tưởng Hồ
Chí Minh.
Đưa ra 3 vấn đề như sau:
1/ Khái Niệm: chỉ ra khái niệm và phân tích.
2/ Nguồn gốc: Gồm có 2 nguồn gốc
a)Cơ Sở khách quan
+ Bối cảnh lịch sử:
*Bối cảnh lịch sử cuối TK 19 – đầu TK 20
*Bối cảnh thế giới
+ Tiền đề tư tưởng lý luận:
*giá trị truyền thống ( Yêu nước, nhân nghĩa, ham học hỏi, đoàn kết…)
*Tinh hoa văn hóa nhân loại (Phương đông và phương tây…)
*CN Mác-Lenin ( Cơ sở thế giới quan, phương pháp luận…)
b)Nhân tố chủ quan
+ Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh
+ Phong cách đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của HCM
+ Lòng yêu thương con người, muốn giải phóng dân tộc
3/ Quá trình hình thành (học thuộc trong giáo trình lấy nội dung trong giáo
trình)
Câu 2: Phân tích điều kiện lịch sử xã hội dẫn đến việc hình thành tư tưởng H C
Minh
1/ Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Phải phân tích:
+ Trước khi Pháp xâm lược VN thì xã hội VN như thế nào?
+ Từ khi Pháp xâm lược? Có những phong trào nào nổ ra?
+ XHVN Bước sang thế kỷ XX, có những phong trào nào?
+ Khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, phong trào cứu ớc đầu thế k XX đang thời
điểm khó khăn nhất.
Đứng trước tình nh đó, phong trào cứu ớc của dân tộc ta cần phải đi theo một
con đường mới nếu muốn giành thắng lợi.
2/ Bối cảnh thời đại:
+ CNTB đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang cạnh tranh độc quyền
+ Các nước đế quốc vừa tranh giành xâu thuộc địa, vừa hùa nhau cùng dịch
những dân tộc nhỏ yếu khác. Từ đó Hồ Chí Minh thấy các dân tộc cần phải đoàn kết
để cùng chống lại đế quốc.
Câu 3: Anh hãy phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải
phóng dân tộc. Vận dụng tưởng của Người vào việc xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc hiện nay ở Việt Nam?
1/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc:
đề cương ôn tập tư hưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
đề cương ôn tập tư hưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: thunguyet-hvhc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương ôn tập tư hưởng Hồ Chí Minh 9 10 391