Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Lien Truong
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5694 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trang
Câu
Câu
Câu
Câu
Câu

1:
2:
3:
4:
5:

Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 2:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
Câu 19:

Phân tích ngu n g c tư tư ng HCM ......................................... 1
Trình bày các g hình thành & phát tri n c a tư tư ng HCM ... 3
Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v v n
dt c ............... 6
Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v CM gi i phóng dt c ... 9
B ng lý lu n & th c ti n hãy ch ng minh lu n i m “CM gi i
fóng dân t c, ư c ti n hành ch
ng sáng t o & có kh
năng giành th ng l i trư c CMVS chính qu c” là 1 sáng t o
l n c a HCM .......................................................................... 12
Làm rõ tính t t y u khách quan h p quy lu t c a con ư ng i
lên CNXH VN theo tư tư ng HCM ........................................ 13
Trình bày nh ng quan i m v
c trưng, bư c i, bi n pháp
Xây d ng CNXH c a HCM ...................................................... 14
Phân tích cơ s hình thành tư tư ng HCM v v n
i oàn
k t dt c................................................................................. 19
Phân tích nh ng quan i m cơ b n c a HCM v v n
i
oàn k t dt c ........................................................................ 20
Trình bày nh ng n i dung cơ b n c a tư tư ng HCM v k t h p
S c m nh dân t c v i s c m nh th i
i ............................... 22
Phân tích và làm rõ s sáng t o c a HCM trong quan i m v
S ra
i c a CSVN ............................................................. 24
Phân tích quan i m HCM v b n ch t giai c p công nhân .... 27
N n t ng tư tư ng c a CSVN............................................... 28
Phân tích quan i m c a HCM v nh ng nguyên t c sinh ho t
t ch c c a
ng .................................................................. 29
Trình bày quan i m c a HCM v s th ng nh t b n ch t GCCN
V i tính nhân dân và tính dân t c c a Nhà nư c VN .............. 30
Nh ng chu n m c
o
c c a con ngư i VN theo HCM........ 31
Nh ng nguyên t c xây d ng
o
c CM .............................. 33
Nh ng n i dung ch y u trong tư tư ng nhân văn HCM ........ 34
Nh ng quan i m c a HCM v v trí, vai trò, tính ch t và ch c
năng c a văn hóa.................................................................. 36
Nh ng quan i m ch y u c a HCM v nh ng lĩnh v c chính
c a văn hóa .......................................................................... 40
Nh ng yêu c u trong vi c v n d ng tư tư ng
o
c, nhân
văn, văn hóa c a HCM vào vi c xây d ng m t n n văn hóa m i
con ngư i m i VN hi n na...
Trang
Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng HCM ......................................... 1
Câu 2: Trình bày các gđ hình thành & phát triển của tư tưởng HCM ... 3
Câu 3: Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về vấn đề dtộc ............... 6
Câu 4: Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dtộc ... 9
Câu 5: Bằng lý luận & thực tiễn hãy chứng minh luận điểm “CM giải
fóng dân tộc, được tiến hành chủ động sáng tạo & có khả
năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc” là 1 sáng tạo
lớn của HCM .......................................................................... 12
Câu 6: Làm rõ tính tất yếu khách quan hợp quy luật của con đường đi
lên CNXH ở VN theo tư tưởng HCM ........................................ 13
Câu 7: Trình bày những quan điểm về đặc trưng, bước đi, biện pháp
Xây dựng CNXH của HCM ...................................................... 14
Câu 8: Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về vấn đề đại đoàn
kết dtộc................................................................................. 19
Câu 9: Phân tích những quan điểm cơ bản của HCM về vấn đề đại
đoàn kết dtộc........................................................................ 20
Câu 10: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về kết hợp
Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ............................... 22
Câu 11: Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về
Sự ra đời của ĐCSVN ............................................................. 24
Câu 2: Phân tích quan điểm HCM về bản chất giai cấp công nhân .... 27
Nền tảng tư tưởng của ĐCSVN............................................... 28
Câu 13: Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc sinh hoạt
tổ chức của Đảng .................................................................. 29
Câu 14: Trình bày quan điểm của HCM về sự thống nhất bản chất GCCN
Vời tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước VN.............. 30
Câu 15: Những chuẩn mực đạo đức của con người VN theo HCM........ 31
Những nguyên tắc xây dựng đạo đức CM .............................. 33
Câu 16: Những nội dung chủ yếu trong tư tưởng nhân văn HCM ........ 34
Câu 17: Những quan điểm của HCM về vị trí, vai trò, tính chất và chức
năng của văn hóa.................................................................. 36
Câu 18: Những quan điểm chủ yếu của HCM về những lĩnh vực chính
của văn hóa .......................................................................... 40
Câu 19: Những yêu cầu trong việc vận dụng tư tưởng đạo đức, nhân
văn, văn hóa của HCM vào việc xây dựng một nền văn hóa mới
con người mới ở VN hiện nay là gì? ....................................... 44
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Lien Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 918