Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Lê Gia Nhất Nữ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Câu 1: Khái niệm TTHCM, khái niệm tư tưởng?
a) Khái niệm tư tưởng:
 Tư tưởng: là suy nghĩ, ý nghĩ, là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, biểu hiện MQH giữa con người
với thế giới.
- Tư tưởng là một hệ thống các quan điểm, luận điểm, quan niệm được xây dựng trên nền tảng triết học
nhất quán; trên cơ sở thực tiễn nhất định nhằm cải tạo thực tiễn đó
-

đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc.

b) Khái niệm Tư tưởng HCM:
- Là một hệ thống các quan điểm, luận điểm hết sức sâu sắc, toàn diện về những vấn đề cơ bản của CM
VN, từ CM dân tộc, dân chủ nhân dân đến CM xã hội CN.
-

Là sự vận dụng sáng tạo, phát triển CN Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta

-

Là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc và trí tuệ thời đại.

-

Nhằm GPDT, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đây là mục đích, là ý nghĩa hết sức to lớn của
tư tưởng HCM.

Câu 2: Đối tượng nghiên cứu của môn Tư tưởng HCM?
- Đối tượng nghiên cứu của môn TTHCM bao gồm hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận về CM
VN mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CN xã hội, những tư tưởng đó được phản ánh
trong:
+ Toàn bộ di sản của HCM
+ Thực tiễn chỉ đạo CM HCM.
Câu 3: Phương pháp nghiên cứu tư tưởng HCM?
a) Cơ sở phương pháp luận.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa học khi n/c TTHCM.
+ Nghiên cứu TTHCM phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận CN M-Lê và quan
điểm, đường lối của Đảng Cộng sản VN; bảo đảm tính khách quan khi phân tích, lý giải và đánh giá
TTHCM, tránh việc áp áp đặt, cường điệu hóa tư tưởng của Người.
- Phải có quan điểm thực tiễn và gắn lý luận với thực tiễn.
+ Nghiên cứu, học tập TTHCM cần phải quán triệt quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi
đôi với hành, phải biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, thực tiễn, phục vụ cho sự
nghiệp CM của đất nước .
-

Là quan điểm lịch sử - cụ thể

-

Quan điểm toàn diện và hệ thống
+ Luôn luôn quán triệt MQH qua lại của các yếu tố, các nội dung khác nhau trong hệ thống tư tưởng đó
và phải lấy tư tưởng cốt lõi là tư tưởng độc lập, tự do, dân chủ và CNXH.

-

Quan điểm kế thừa và phát triển
+ Nghiên cứu TTHCM không chỉ biết kế thừa mà còn phải biết sáng tạo phát triển tư tưởng của Người
trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh cụ thể của đất nước và quốc tế.

-

Kết hợp n/cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo CM của HCM.

b) Các phương pháp cụ thể

-

Phương pháp là hệ thống các nguyên tắc điều chỉnh nhận thức và hoạt độ...


  !"#
$%   !"
 !" suy nghĩ, ý nghĩ, sự phản ánh hiện thực trong ý thức, biểu hiện MQH giữa con người
với thế giới.
- tưởng một hệ thống các quan điểm, luận điểm, quan niệm được xây dựng trên nền tảng triết học
nhất quán; trên cơ sở thực tiễn nhất định nhằm cải tạo thực tiễn đó
- đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc.
&%   !"
- một hệ thống các quan điểm, luận điểm hết sức sâu sắc, toàn diện về những vấn đề bản của CM
VN, từ CM dân tộc, dân chủ nhân dân đến CM xã hội CN.
- Là sự vận dụng sáng tạo, phát triển CN Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta
- Là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc và trí tuệ thời đại.
- Nhằm GPDT, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đây là mục đích, là ý nghĩa hết sức to lớn của
tư tưởng HCM.
'( )""*+,+-$.  !"#
- Đối tượng nghiên cứu của môn TTHCM bao gồm hệ thống các quan điểm, quan niệm, luận về CM
VN cốt lõi tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNhội, những tưởng đó được phản ánh
trong:
+ Toàn bộ di sản của HCM
+ Thực tiễn chỉ đạo CM HCM.
/0 1"22"*+,  !"#
$% 13!2 1"22456
- 
+ Nghiên cứu TTHCM phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận CN M-Lê và quan
điểm, đường lối của Đảng Cộng sản VN; bảo đảm tính khách quan khi phân tích, lý giải và đánh giá
TTHCM, tránh việc áp áp đặt, cường điệu hóa tư tưởng của Người.
-  !"#$%&'&!()$
+ Nghiên cứu, học tập TTHCM cần phải quán triệt quan điểmluận gắn liền với thực tiễn, học đi
đôi với hành, phải biết vận dụng nhng kiến thức đã học vào cuộc sống, thực tiễn, phục vụ cho s
nghiệp CM của đất nước .
- * !"#&+,-.#
- /!"#011
+ Luôn luôn quán triệt MQH qua lại của các yếu tố, các nội dung khác nhau trong hệ thống tư tưởng đó
và phải lấy tư tưởng cốt lõi là tư tưởng độc lập, tự do, dân chủ và CNXH.
- /!"#23456#
+ Nghiên cứu TTHCM không chỉ biết kế thừa còn phải biết sáng tạo phát triển tưởng của Người
trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh cụ thể của đất nước và quốc tế.
- 72849!554:)$;"<=
&% +2 1"22+78
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Lê Gia Nhất Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 28