Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi môn Hiến Pháp

Được đăng lên bởi ngocthuy24793
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾP PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Gợi ý trả lời:
1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến
pháp, cụ thể: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980,
Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp năm 2013.
2. Ngày, tháng, năm Quốc hội nước ta thông qua các bản Hiến pháp
như sau:
- Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa được Quốc hội Khóa I (kỳ họp thứ 2) thông qua ngày 09/11/1946.
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Khóa I (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa VI (kỳ họp thứ 7) thông qua ngày 18/12/1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa VIII (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 15/4/1992. Hiến pháp năm 1992
được gọi là Hiến pháp của Việt Nam trong thời kỳ đầu của tiến trình đổi mới.
Ngày 25/12/2001, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa X đã thông qua Nghị
quyết số 51/2001/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
- Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII (kỳ họp thứ 6) thông qua ngày 28/11/2013. Đây là bản Hiến pháp
của thời kỳ tiếp tục đổi mới đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và
hội nhập quốc tế.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực
từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa
đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Gợi ý trả lời:
1. Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được
thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII ngày 28/11/2013 có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2014.
Hiến pháp năm 2013 vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bản Hiến pháp
năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hoá các quan điểm,
phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương ...
ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾP PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Gợi ý trả lời:
1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta 05 bản Hiến
pháp, cụ thể: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980,
Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp năm 2013.
2. Ngày, tháng, năm Quốc hội nước ta thông qua các bản Hiến pháp
như sau:
- Hiến pháp năm 1946 bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa được Quốc hội Khóa I (kỳ họp thứ 2) thông qua ngày 09/11/1946.
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Khóa I (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa VI (kỳ họp thứ 7) thông qua ngày 18/12/1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa VIII (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 15/4/1992. Hiến pháp năm 1992
được gọi là Hiến pháp của Việt Nam trong thời kỳ đầu của tiến trình đổi mới.
Ngày 25/12/2001, tại k họp thứ 10, Quốc hội khóa X đã thông qua Nghị
quyết số 51/2001/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
- Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII (kỳ họp thứ 6) thông qua ngày 28/11/2013. Đây bản Hiến pháp
của thời kỳ tiếp tục đổi mới đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và
hội nhập quốc tế.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu lực
từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2001) bao nhiêu điều được gi nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa
đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Gợi ý trả lời:
1. Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được
thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII ngày 28/11/2013 hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2014.
Hiến pháp năm 2013 vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bản Hiến pháp
năm 1946, m 1959, năm 1980 năm 1992, vừa thể chế hoá các quan điểm,
phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).
2. So với Hiến pháp năm 1992 ược sửa đổi, bổ sung năm 2001) Hiến
pháp năm 2013 7 điều được giữ nguyên, cụ thể:
1
Đề cương ôn thi môn Hiến Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi môn Hiến Pháp - Người đăng: ngocthuy24793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề cương ôn thi môn Hiến Pháp 9 10 259