Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi môn Lịch sử hành chính Nhà nước

Được đăng lên bởi dieuhuong8479
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 3 lần
C©u hái «n tËp lÞch sö hµnh chÝnh
C©u 1: Tr×nh bµy nh÷ng c¬ së cña sù h×nh thµnh nÒn hµnh chÝnh ®Çu tiªn ë níc
ta thêi ®¹i Hïng V¬ng - An D¬ng V¬ng?
Tr¶ lêi:
Nhµ níc mét ph¹m trï lÞch cña héi cã giai cÊp. §iÒu kiÖn quan träng mét
®Ó nhµ níc thÓ ra ®êi ®îc trªn s¶n xuÊt ph¸t triÓn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph©n
ho¸ héi. Nhµ níc ra ®êi s¶n phÈm tÊt yÕu cña mét héi m©u thuÉn kh«ng
thÓ ®iÒu hoµ ®îc. §©y mét quy luËt chung cña tÊt c¸c nhµ níc trªn thÕ giíi,
kh«ng lo¹i trõ bÊt mét quy luËt nµo c¶. nhµ níc V¨n Lang ra ®êi còng kh«ng
n»m ngoµi quy luËt ®ã.
C«ng x· n«ng th«n lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi xuÊt hiÖn phæ biÕn vµo giai ®o¹n tan
cña chÕ ®é c«ng nguyªn thuû qu¸ ®é sang héi giai cÊp, mét trong
nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù h×nh thµnh nhµ níc.
-Thêi Hïng V¬ng søc s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®· g©y ra nhiÒu biÕn ®éng héi ®a ®Õn
t×nh tr¹ng ph©n ho¸ héi nÐt vµo giai ®o¹n v¨n ho¸ §«ng S¬n. Lóc nµy ®·
giµu, ngêi nghÌo t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng ®· in ®Ëm trong khu t¸ng hay truyÒn
thuyÕt d©n gian th tÞch cæ. Tuy nhiªn,vÉn cha thËt cao, cha thËt s©u s¾c nhng
®· t¹o ra mét c¬ së x· héi cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh h×nh thµnh nhµ níc V¨n Lang.
-Nh©n thuû lîi còng ®· ®ãng vai trß rÊt quan träng ®a ®Õn h×nh thµnh
l·nh thæ chung chøc nhµ níc ®Çu tiªn vµo thêi §«ng S¬n. Khi con ngêi tiÕn
xuèng khai ph¸ vïng ®ång b»ng S«ng Hång chän th× uy tÝn vai trß cña Thôc
Ph¸n - ngêi thñ lÜnh kiÖt xuÊt cña liªn minh ngµy cµng ®îc n©ng cao. Kh¸ng chiÕn
th¾ng lîi, Thôc Ph¸n ®· thay Hïng V¬ng tù xng lµ An D¬ng V¬ng lËp ra níc ¢u L¹c.
Tªn níc ¢u L¹c bao gåm hai thµnh tè T©y ¢u (¢u ViÖt) vµ L¹c ViÖt, ph¶n ¸nh sù liªn
kÕt cña hai nhãm ngêi L¹c ViÖt vµ T©y ¢u. Níc ¢u L¹c lµ bíc kÕ tôc vµ ph¸t triÓn cao
h¬n cña níc V¨n Lang vµ tªn mét ph¹m vi réng lín h¬n. chøc m¸y nhµ níc vµ
c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh thêi ¢u L¹c vÉn kh«ng cã g× thay ®æi so víi th¬× V¨n Lang.
§øng ®Çu nhµ níc Thôc Ph¸n An D¬ng V¬ng. Díi ®ã, trong triÒu vÉn l¹c hÇu
gióp vua cai qu¶n ®Êt níc. ë c¸c ®Þa ph¬ng (bé) vÉn do c¸c l¹c tíng ®øng ®Çu qu¶n lý.
§¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp c¬ së vÉn lµ c«ng x· n«ng th«n (kÎ, chiÒng, ch¹).
Trong thêi ®¹i dùng níc, ta cã nhiÒu thµnh tùu lín, trong ®ã cã 2 thµnh tùu c¬ b¶n nhÊt
t¹o ®îc mét nÒn v¨n minh rùc rì - nÒn v¨n minh s«ng Hång vµ h×nh th¸i nhµ níc
khai - nhµ níc V¨n Lang - ¢u L¹c. Nh÷ng thµnh tùu nµy kh«ng chØ b»ng chøng
hïng hån x¸c nhËn thêi ®¹i Hïng V¬ng - An D¬ng V¬ng lµ nh÷ng thêi ®¹i thËt
cßn minh chøng cho chóng ta thÊy r»ng ®Êt níc ViÖt Nam mét lÞch dùng níc
sím, mét nÒn v¨n minh l©u ®êi, t¹o ra nÒn t¶ng bÒn v÷ng cho toµn sinh tån
ph¸t triÓn cña quèc gia d©n téc ViÖt Nam. ®ã ngêi ViÖt trªn mét l·nh thæ
chung, mét tiÕng nãi chung mét c¬ së kinh tÕ - x· héi g¾n bã trong mét thÓ chÕ nhµ n-
íckhai mét lèi sèng mang s¾c th¸i riªng biÓu thÞ trong mét nÒn v¨n minh, v¨n ho¸
chung, ®· tù kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i cña m×nh nh mét quèc gia v¨n minh cã ®ñ ®iÒu kiÖn
kh¶ n¨ng v÷ng vµng tiÕn qua nhiÒu thêi ®en tèi nhÊt cña lÞch - thêi h¬n
1000 n¨m B¾c thuéc.
C©u 2: Tr×nh bµy kh¸i qu¸t cÊu nÒn hµnh chÝnh cña thêi ®¹i dùng níc ®Çu
tiªn?
Tr¶ lêi:
Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn, héi ph©n ho¸, nhu cÇu trÞ thñy chèng giÆc ngo¹i x©m
c¸c l¹c ngêi ViÖt liªn minh víi nhau t¹o thµnh mét nhµ níc khai - Nhµ níc
V¨n Lang.
§øng ®Çu nhµ níc Hïng V¬ng ®ãng ®« ë Phong Ch©u. C¨n cø vµo c¸c di tÝch kh¶o
thêi Hïng V¬ng Phïng Nguyªn ®Õn §«ng S¬n ta thÊy kh«ng nh÷ng mÆt
kh«ng gian cã réng n tËp trung ë nh÷ng ®ång b»ng ven c¸c con sèng lín
cña B¾c Bé, B¾c Trung c¸c khu c tró thêng réng lín hµng ngh×n mÐt vu«ng
cho ®Õn vµi v¹n mÕt vu«ng vµ tÇng v¨n ho¸ dÇy, nhÊt giai ®o¹n §«ng S¬n, khu c tró
®îc më réng h¬n, khu réng tíi 250.000 m
2
. Nh÷ng khu c tró réng lín ®ã nh÷ng
xãm lµng ®Þnh c trong ®ã mét dßng chÝnh cßn mét dßng kh¸c cïng
sinh sèng. Nh÷ng xãm lµng ®ã dùa trªn c«ng n«ng th«n (chiÒng, ch¹, kÎ).
Đề cương ôn thi môn Lịch sử hành chính Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi môn Lịch sử hành chính Nhà nước - Người đăng: dieuhuong8479
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đề cương ôn thi môn Lịch sử hành chính Nhà nước 9 10 5