Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị

Được đăng lên bởi lam-dien
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 17275 lần   |   Lượt tải: 80 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Trình độ trung cấp chính trị
Câu 1: Phân tích khái niệm, đặc điểm, cấu trúc của Hệ thống chính trị Việt Nam.
I. Khái niệm hệ thống chính trị và đặc điểm hệ thống chính trị Việt Nam.
1.Khái niệm HTCT: Có nhiều quan điểm khác nhau về Hệ thống chính trị:
- Theo quan điểm tuyệt đối hóa vai trò kinh tế thì Hệ thống chính trị là một chỉnh thể gồm các tổ chức
thể hiện bản chất, bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền.
- Hệ thống chính trị là tổng thể các tổ chức chính trị của xã hội được chính thức thừa nhận về mặt pháp lý
nhằm thực hiện quyền lực chính trị của xã hội đó. Hệ thống này bao gồm Nhà nước, các Chính đảng, các Nghiệp
đoàn và các tổ chức chính trị khác - trong đó Nhà nước là yếu tố cơ bản, trung tâm.
- Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền lực
chính trị trong xã hội.
- Hệ thống chính trị là một cơ cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị
- xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đó được chế định theo tư
tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó…
- Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền lực
chính trị trong xã hội. Hệ thống chính trị là một cơ cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ
chức chính trị - xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đó được
chế định theo tư tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó.
- Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm nhà nước, các đảng
chính trị, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau nhằm tác
động vào mọi mặt của đời sống xã hội để củng cố, duy trì và phát triển chế độ xã hội đương thời phù hợp với
lợi ích của chủ thể cầm quyền.
- Trên quan điểm hệ thống cấu trúc như trên có thể xem Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức
chính trị xã hội hợp pháp bao gồm cả các tổ chức do giai cấp cầm quyền lập nên và các tổ chức do giai cấp
khác lập nên theo quy định của pháp luật. Các Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị hợp pháp cùng quan
hệ qua lại trong sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó để chi phối quá trình kinh tế xã hội nhằm bảo vệ, duy
trì và phát triển chế độ xã hội đương thời, bảo đảm quyền lực và ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Trình độ trung cấp chính trị
Câu 1: Phân tích khái niệm, đặc điểm, cấu trúc của Hệ thống chính trị Việt Nam.
I. Khái niệm hệ thống chính trị và đặc điểm hệ thống chính trị Việt Nam.
1.Khái niệm HTCT: Có nhiều quan điểm khác nhau về Hệ thống chính trị:
- Theo quan điểm tuyệt đối hóa vai trò kinh tế thì Hệ thống chính trị một chỉnh thể gồm các tổ chức
thể hiện bản chất, bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền.
- Hệ thng chính trlà tổng th các t chức chính trcủa xã hội được chính thức thừa nhận về mặt pháp lý
nhằm thực hiện quyền lực chính tr củahội đó. Hệ thống này bao gồm Nhà ớc, các Chính đảng, các Nghiệp
đn và c tổ chức cnh trị khác - trong đó N nước yếu tố cơ bản, trung m.
- Hệ thống chính trị hệ thống các tổ chức thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền lực
chính trị trong xã hội.
- Hệ thống chính trị một cơ cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị
- xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đó được chế định theo
tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó…
- Hệ thống chính trị hệ thống các tổ chức thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền lực
chính trị trong hội. Hệ thống chính trị một cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị, nhà nước,c tổ
chức chính trị - hội tồn tại hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đó được
chế định theo tư tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó.
- Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm nhà nước, các đảng
chính trị, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau nhằm tác
động vào mọi mặt của đời sống xã hội để củng cố, duy trì và phát triển chế độ xã hội đương thời phù hợp với
lợi ích của chủ thể cầm quyền.
- Trên quan điểm hệ thống cấu trúc như trên thể xem Hệ thống chính trị hệ thống các tổ chức
chính trị hội hợp pháp bao gồm cả các tổ chức do giai cấp cầm quyền lập nên các tổ chức do giai cấp
khác lập nên theo quy định của pháp luật. Các Đảng, Nhà nước các tổ chức chính trị hợp pháp cùng quan
hệ qua lại trong sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó để chi phối quá trình kinh tế hội nhằm bảo vệ, duy
trì và phát triển chế độ xã hội đương thời, bảo đảm quyền lực và lợi ích của giai cấp cầm quyền xã hội.
- Hệ thống chính trị Việt Nam tổng thể các thể chế chính trị bao gồm Đảng CSVN, NN CHXHCN
VN, Mặt trận TQVN, 5 đoàn thể chính trị - hội: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mình, Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt
Nam. Quần chúng nhân dân thành viên của mặt trận tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Hệ thống
chính trị VN được tổ chức hoạt động dựa trên nền tảng CN Mác Leenin tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục tiêu
cơ bản của Hệ thống CTVN là độc lập dân tộc và CNXH nhằm xây dựng nước VN dân giàu, nước mạnh, xã hội
dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Đặc điểm của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay:
- Tính nhất nguyên chính trị
+ Không có chính đảng đối lập: Chế độ chính trị ở Việt Nam là thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm
quyền. Trong những giai đoạn lịch sử nhất định, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn Đảng Dân chủ
Đảng hội. Tuy nhiên, hai đảng này được tổ chức hoạt động như những đồng minh chiến lược của Đảng
Cộng sản Việt Nam, thừa nhận vai trò lãnh đạo vị trí cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. H
thống chính trị ở Việt Nam là thể chế nhất nguyên chính trị, không tồn tại các đảng chính trị đối lập.
+ Nhất nguyên về tổ chức (các thành phần đều “cánh tay nối dài” của Đảng): Hệ thống chính trị
Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi tổ chức thành viên của hệ
thống chính trị đều do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vừa đóng vai trò hình thức tổ chức quyền lực của
nhân dân (Nhà nước), tổ chức tập hợp, đoàn kết quần chúng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng
(Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội), vừa là tổ chức mà qua đó Đảng Cộng sản thực hiện sự lãnh
đạo chính trị đối với xã hội.
+ Nhất nguyên về tưởng: Tính nhất nguyên chính trị của hệ thống chính trị được thể hiện ở tính nhất
nguyên tư tưởng. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tính thống nhất
Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm nhiều tổ chức tính chất, vị trí, vai trò, chức năng khác nhau nhưng
quan hệ chặt chẽ, gắn với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Sự thống nhất của các thành viên đa dạng,
phong phú về tổ chức, phương thức hoạt động trong hệ thống chính trị đã tạo điều kiện để phát huy sức mạnh
1
Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị - Người đăng: lam-dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị 9 10 591