Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị

Được đăng lên bởi lam-dien
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 18012 lần   |   Lượt tải: 83 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Trình độ trung cấp chính trị
Câu 1: Phân tích khái niệm, đặc điểm, cấu trúc của Hệ thống chính trị Việt Nam.
I. Khái niệm hệ thống chính trị và đặc điểm hệ thống chính trị Việt Nam.
1.Khái niệm HTCT: Có nhiều quan điểm khác nhau về Hệ thống chính trị:
- Theo quan điểm tuyệt đối hóa vai trò kinh tế thì Hệ thống chính trị là một chỉnh thể gồm các tổ chức
thể hiện bản chất, bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền.
- Hệ thống chính trị là tổng thể các tổ chức chính trị của xã hội được chính thức thừa nhận về mặt pháp lý
nhằm thực hiện quyền lực chính trị của xã hội đó. Hệ thống này bao gồm Nhà nước, các Chính đảng, các Nghiệp
đoàn và các tổ chức chính trị khác - trong đó Nhà nước là yếu tố cơ bản, trung tâm.
- Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền lực
chính trị trong xã hội.
- Hệ thống chính trị là một cơ cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị
- xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đó được chế định theo tư
tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó…
- Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền lực
chính trị trong xã hội. Hệ thống chính trị là một cơ cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ
chức chính trị - xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đó được
chế định theo tư tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó.
- Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm nhà nước, các đảng
chính trị, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau nhằm tác
động vào mọi mặt của đời sống xã hội để củng cố, duy trì và phát triển chế độ xã hội đương thời phù hợp với
lợi ích của chủ thể cầm quyền.
- Trên quan điểm hệ thống cấu trúc như trên có thể xem Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức
chính trị xã hội hợp pháp bao gồm cả các tổ chức do giai cấp cầm quyền lập nên và các tổ chức do giai cấp
khác lập nên theo quy định của pháp luật. Các Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị hợp pháp cùng quan
hệ qua lại trong sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó để chi phối quá trình kinh tế xã hội nhằm bảo vệ, duy
trì và phát triển chế độ xã hội đương thời, bảo đảm quyền lực và ...
+ Mặt trận tổ quốc Việt Nam: là liên minh chính trị của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc và tôn
giáo, nhiệm vụ của MTTQVN củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân,
động viên nhân dân tích cực tham gia và quản lý nhà nước.
+ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam: là tổ chức của giai cấp công nhân và cán bộ viên chức nhà nước,
bảo đảm đời sống vật chất của các thành viên và bảo vệ lợi ích của họ.
+ Đoàn TNCSHCM là tổ chức rèn luyện và bồi dưỡng thế hệ trẻ, lực lượng xung kích trong lao động sản
xuất và nghiên cứu khoa học.
+ Hội Liên hiệp phụ nViệt Nam: tổ chức của phụ nữ Việt Nam, nhiệm vụ giáo dục thành viên
hiểu rõ vai trò của họ đối với Tổ quốc, động viên họ nâng cao tinh thần phấn đấu vương lên trong mọi lĩnh vực
xã hội.
+ Hội nông dân Việt Nam: đại biểu của giai cấp nông dân, nhiệm vụ động viên nông dân hăng hái
lao động sản xuất và tham gia xây dựng, quản lý nhà nước.
+Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức chính trị - hội trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản
Việt Nam lãnh đạo, đại diện ý chí, nguyện vọng của Cựu chiến binh- đó những người đã tham gia đơn vị
trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đã
nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 5 tổ chức đoàn thể chính trị - hội: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội
Cựu chiến binh Việt Nam vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng
bảo vệ đất nước; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân của các hội viên, đoàn viên, giữ gìn kỷ
cương phép nước, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dânsở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể
hiện ý chí nguyện vọng; phát huy khả năng tham gia bầu cử Quốc hội Hội đồng Nhân dân; tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện giám sát của nhân dân với
cán bộ, công chức và giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
Các tổ chức chính trị - hội của nhân dân nhiệm vụ giáo dục chính trị tưởng, động viên phát
huy tính tích cực hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo bảo vệ lợi
ích chính đáng hợp pháp của nhân dân; tham gia vào công việc quản Nhàớc, quản hội, giữ vững
tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước nhân dân, góp phần thực hiện thúc đẩy quá
trình dân chủ hoá và đổi mới xã hội, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Hệ thống chính trị nước ta được tổ chức theo một hệ thống từ Trung ương đến sở. sở phân cấp
theo quản lý hành chính gồm có xã, phường, thị trấn. Hệ thống chính trịcơ sở bao gồm: Tổ chức cơ sở Đảng,
Hội đồng Nhân dân xã, phường; Uỷ ban Nhân dân xã, phường; Mặt trận Tổ quốc xã, phường các tổ chức
chính trị-xã hội khác như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến
binh xã, phường, thị trấnTất cảc tổ chức trên đều vị trí, vai trò nhiệm vụ được quy định trong Luật
Tổ chức của hệ thống chính trị ở nước ta.
Hệ thống chính trị sở vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức vận động nhân dân thực hiện
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền
làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế-hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân
4
Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị - Trang 5
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị - Người đăng: lam-dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề cương ôn thi môn nhà nước và pháp luật, trình độ trung cấp chính trị 9 10 325