Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Lưu Thế Tài
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG ÔN THI TÔT NGHIỆP
PHẦN
“THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”
DÙNG CHO HỆ ĐẠI HỌC (KHỐI KỸ THUẬT)
KHÓA 2008 - 2013
GỒM 3 NHÓM VẤN ĐỀ
Vấn đề 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy
tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
a. Ph.Ăngghen khái quát vấn đề cơ bản của triết học
Trong tác phẩm “L.Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của Triết học cổ điểm Đức”
Ph.Ăngghenđã chỉ rõ: “Vấn đề cơ bản lớn nhất của mọi triết học, đặc biệt là triết học
hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại” 1.
Trong thế giới có vô vàn hiện tượng nhưng chung qui lại chúng ta chỉ phân làm hai
loại, một là, những hiện tượng vật chất (tồn tại, tự nhiên), hai là, những hiện tượng tinh
thần (tư duy, ý thức). Do vậy, vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được goi là
“vấn đề cơ bản lớn nhất” hay “vấn đề tối cao” của triết học. Việc giải quyết vấn đề này là
cơ sở, là điểm xuất phát để giải quyết mọi vấn đề khác của triết học.
b. Nội dung và ý nghĩa của vấn đề cơ bản của triết học
* Nội dung của vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt (hai phương diện):
Theo Mác - Ăngghen:“Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học
hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại”2.
Vấn đề này gồm hai mặt:
- Mặt thứ nhất (mặt bản thể luận) trả lời câu hỏi: trong mối quan hệ giữa tư duy và
tồn tại, giữa ý thức và vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào sinh ra cái nào,
cái nào quyết định cái nào?
- Mặt thứ hai (mặt nhận thức luận) trả lời câu hỏi: tư duy con người có khả năng nhận
thức thế giới chung quanh hay không?
Thực chất vấn đề cơ bản của triết học đó là vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất
và ý thức. Bởi vì:
1

C.Mác & Ph.Ănggen, Toàn tập, t.21, tr.403.

2

Sđd, tr.403.

1

- Vật chất và ý thức là hai hiện tượng rộng lớn nhất của đời sống con người
- Đây là vấn đề xuyên suốt trong mọi hệ thống triết học.
- Giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức nó là cơ sơ để phân định lập trường
triết học của các trường phái, các khuynh hướng, các hình thức của triết học.
c. Sự đối lập giữa hai quan điểm duy vật và duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ
bản của triết học
* Giải quyết mặt thứ nhất:
- Chủ nghĩa duy vật cho rằng vật chất (tồn tại, tự nhiên) có trước , ý thức (tư duy, tinh
thần) có sau, vật chất quyết định ý thức.
- Chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức (tư duy, tinh thần) có ...
NỘI DUNG ÔN THI TÔT NGHIỆP
PHẦN
“THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”
DÙNG CHO HỆ ĐẠI HỌC (KHỐI KỸ THUẬT)
KHÓA 2008 - 2013
GỒM 3 NHÓM VẤN ĐỀ
Vấn đề 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy
tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
a. Ph.Ăngghen khái quát vấn đề cơ bản của triết học
Trong c phm L.Phoi-ơ-bắc và s o chung của Triết học c điểm Đức
Ph.Ăngghenđã chỉ : Vấn đ cơ bn lớn nhất của mọi triết học, đc bit triết học
hiện đại, vấn đquan hgiữa tư duy với tồn tại”
1
.
Trong thế giới vàn hiện tượng nhưng chung qui lại chúng ta chphân làm hai
loại, một , những hiện tượng vật chất (tồn tại, tự nhiên), hai , những hiện ng tinh
thần (tư duy, ý thức). Do vậy, vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất ý thức được goi
“vấn đề cơ bản lớn nhất” hay “vấn đề tối cao” của triết học. Việc giải quyết vấn đề này là
cơ sở, là điểm xuất phát để giải quyết mọi vấn đề khác của triết học.
b. Nội dung và ý nghĩa của vấn đề cơ bản của triết học
* Nội dung của vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt (hai phương diện):
Theo Mác - Ăngghen:“Vấn đề bản lớn của mọi triết học, đặc biệt của triết học
hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại”
2
.
Vấn đề này gồm hai mặt:
- Mặt thứ nhất (mặt bản thể luận) trả lời câu hỏi: trong mối quan hệ giữa duy
tồn tại, giữa ý thức vật chất thì cái nào trước, cái nào sau, cái nào sinh ra cái nào,
cái nào quyết định cái nào?
- Mặt thứ hai (mặt nhận thức luận) trả lời câu hỏi: tư duy con người có khả năng nhận
thức thế giới chung quanh hay không?
Thực chất vấn đề bản của triết học đó vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất
và ý thức. Bởi vì:
1
C.Mác & Ph.Ănggen, Toàn tập, t.21, tr.403.
2
d, tr.403.
1
Đề cương ôn thi pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi pháp luật đại cương - Người đăng: Lưu Thế Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề cương ôn thi pháp luật đại cương 9 10 322