Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị

Được đăng lên bởi Phuc Tran Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị
Dùng cho hệ đại học & cao đẳng
Phương thức thi
- Hình thức thi: 100% trắc nghiệm trên máy sử dụng giáo trình “Những nguyên lý căn bản
của chủ nghĩa Mác – Lê Nin”.
- Thời gian làm bài là 60 phút
- Trọng số: 100 % điểm tổng kết
- Không sử dụng tài liệu

Nội dung ôn thi
1.Quan hệ giữa vật chất & ý thức theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng
2.Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí là gì?
3. Ý thức nảy sinh từ nguồn gốc nào
4.Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra
những nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
5.Từ nguyên lý về “sự phát triển” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những
nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
6. Lượng của sự vật là gì?
7. Chất của sự vật là gì?
8.Qui luật từ“Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính
nào của sự phát triển?
9. Mối liên hệ giữa lượng & chất của sự vật?
10.Khái niệm về “Độ”?
11.Khi một xã hội có sự biến đổi căn bản về “chất” được gọi là gì?
12. Khái niệm về “Cách mạng”?
13.Việc không tôn trọng quá trình tích luỹ về lượng ở mức độ cần thiết cho sự biến đổi về chất
là biểu hiện của xu hướng nào?

1

14. “Mặt đối lập” là gì?
15. Khái niệm về “Mâu thuẫn”?
16. Các tính chất chung của mâu thuẫn?
17. Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng?
18. “Mâu thuẫn” tồn tại như thế nào?
19. Mâu thuẫn cơ bản của sự vật, hiện tượng là mâu thuẫn gì?
20. Mâu thuẫn đối kháng tồn tại trong lĩnh vực nào?
21. Tính chất của các “mặt đối lập” là gì?
22.Qui luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” nói lên đặc tính nào của sự vận
động và phát triển?
23.“Phủ định biện chứng” là gì?
24.Phủ định biện chứng có số lần phủ định là bao nhiêu?
25.Sự Phủ định biện chứng diễn ra theo hình thức nào?
26.Qui luật “Phủ định của phủ định”nói lên đặc tính nào của sự phát triển?
27.Chân lý là gì ?
28.Tiêu chuẩn của chân lý ?
29.Thực tiễn là gì?
30.Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
38.Trong hoạt động thực tiễn cần lưu ý vấn đề gì?
31. Cách mạng xã hội là gì?
32. Sản xuất hàng hóa là gì?
33. Sản xuất hàng hóa ra đời, tồn tại trong điều kiện nào?
34. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa?
35. Ưu thế của sản xuất hàng hóa?
36. Hàng hóa là gì?
37. Giá trị sử dụng của hàng hóa là gì?
38. Thước đo lượng giá trị xã hội của hàng hoá?
39. Yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị hàng hóa?
40. Tác động của nhân tố...
Đề cương ôn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị
Dùng cho hệ đại học & cao đẳng
Phương thức thi
- Hình thức thi: 100% trắc nghiệm trên máy sử dụng giáo trình “Những nguyên lý căn bản
của chủ nghĩa Mác – Lê Nin”.
- Thời gian làm bài là 60 phút
- Trọng số: 100 % điểm tổng kết
- Không sử dụng tài liệu
Nội dung ôn thi
1.Quan hệ giữa vật chất & ý thức theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng
2.Theo anh (chị) bệnh chquan, duy ý chí là gì?
3. Ý thức nảy sinh từ nguồn gốc nào
4.Từ nguyên về “mối liên hệ ph biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta t ra
những nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
5.Từ nguyên về “sự phát triển” của Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những
nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
6. Lượng của sự vật là gì?
7. Chất của sự vật là gì?
8.Qui luật từ“Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính
nào của sự phát triển?
9. Mối liên hgiữa ng & chất của sự vật?
10.Khái niệm về “Độ”?
11.Khi một xã hội có sbiến đi căn bản về chất được gi là gì?
12. Khái niệm về “Cách mạng”?
13.Việc kng tôn trọng quá trình tích luvlượng mức đ cần thiết cho sbiến đổi vchất
biu hin của xu ng nào?
1
Đề cương ôn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị - Trang 2
Đề cương ôn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị - Người đăng: Phuc Tran Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị 9 10 121