Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN
Phần một
I. Quan hệ giữa vật chất và ý thức
1. Trình bày vật chất, ý thức
1.1. Vật chất
a) Phạm trù vật chất
Vật chất với tư cách là phạm trù triết học đã có lịch sử phát triển trên 2.500 năm.
Ngay từ thời cổ đại, xung quanh phạm trù vật chất đã diển ra cuộc đấu tranh không khoan
nhượng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Đồng thời, cũng giống những phạm
trù khác, phạm trù vật chất có quá trình phát triển gắn liền với thực tiễn và nhận thức của
con người.
Theo Lênin phạm trù vật chất là một phạm trù rộng đến cùng cực, rộng nhất, mà cho
đến nay, thực ra nhận thức luận vẫn chưa vượt quá được. Khi định nghĩa vật chất không thể
quy nó về vật thể hoặc một thuộc tính cụ thể nào đó, cũng không thể quy về phạm trù rộng
hơn vì đến nay chưa có phạm trù nào rộng hơn phạm trù vật chất. Do vậy, chỉ có thể định
nghĩa vật chất trong quan hệ với ý thức, phạm trù đối lập với nó và trong quan hệ ấy, vật
chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai. Bằng phương pháp như vậy Lênin đã đưa ra định
nghĩa kinh điển về vật chất:
“Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn
tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Theo định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất:
Thứ nhất, cần phân biệt khái niệm “vật chất” với tư cách là phạm trù triết học với
khái niệm “vật chất” được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành (tức khái niệm dùng
để chỉ những dạng vật chất cụ thể, cảm tính; những biểu hiện cụ thể của thế giới vật chất tự
nhiên hay xã hội). Vật chất với tư cách là phạm trù triết học là kết quả của sự khái quát hóa,
trừu tượng hóa những thuộc tính, những mối liên hệ vốn có của các sự vật, hiện tượng nên
nó phản ánh cái chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi.
Thứ hai, thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất của mọi tồn tại vật chất được khái quát
trong phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng là thuộc tính tồn tại khách quan,
tức là thuộc tính tồn tại ngoài ý thức, độc lập, không phụ thuộc vào ý thức của con người,
cho dù con người có nhận thức được hay không nhận thức được nó.
Thứ ba, vật chất (dưới hình thức tồn tại cụ thể của nó) là cái có thể gây nên cảm giác
1/26

ở con người khi nó trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan của con ngư...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN
Phần một
I. Quan hệ giữa vật chất và ý thức
1. Trình bày vật chất, ý thức
1.1. Vật chất
a) Phạm trù vật chất
Vật chất với ch phạm trù triết học đã có lịch sử phát triển trên 2.500 năm.
Ngay từ thời cổ đại, xung quanh phạm trù vật chất đã diển ra cuộc đấu tranh không khoan
nhượng giữa chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm. Đồng thời, cũng giống những phạm
trù khác, phạm trù vật chất quá trình phát triển gắn liền với thực tiễn nhận thức của
con người.
Theo Lênin phạm trù vật chất một phạm trù rộng đến cùng cực, rộng nhất, cho
đến nay, thực ra nhận thức luận vẫn chưa vượt quá được. Khi định nghĩa vật chất không thể
quy về vật thể hoặc một thuộc tính cụ th nào đó, cũng không thể quy về phạm trù rộng
hơn đến nay chưa có phạm trù nào rộng n phạm trù vật chất. Do vậy, chỉ thể định
nghĩa vật chất trong quan hệ với ý thức, phạm trù đối lập với trong quan hệ y, vật
chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai. Bằng phương pháp như vậy Lênin đã đưa ra định
nghĩa kinh điển về vật chất:
“Vật chất phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh tồn
tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Theo định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất:
Thứ nhất, cần phân biệt khái niệm “vật chất” với cách là phạm trù triết học với
khái niệm “vật chất” được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành (tức khái niệm dùng
để chỉ những dạng vật chất cụ thể, cảm tính; những biểu hiện cụ thể của thế giới vật chất tự
nhiên hay xã hội). Vật chất với tư cách là phạm trù triết học kết quả của sự khái quát hóa,
trừu tượng hóa những thuộc tính, những mối liên hệ vốn của các sự vật, hiện ợng nên
nó phản ánh cái chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi.
Thứ hai, thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất của mọi tồn tại vật chất được khái quát
trong phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng thuộc tính tồn tại khách quan,
tức thuộc tính tồn tại ngoài ý thức, độc lập, không phụ thuộc vào ý thức của con người,
cho dù con người có nhận thức được hay không nhận thức được nó.
Thứ ba, vật chất (dưới hình thức tồn tại cụ thể của nó) cái có thể gây nên cảm giác
1/26
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác Lê Nin - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác Lê Nin 9 10 564