Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Sử 9 HKI

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Yến Nhi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 9 HỌC KÌ I
I/ Phần Lịch sử thế giới:
1/ Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu
những năm 70 của thế kỉ XX.
2/ Nêu những cơ sở hình thành hệ thống XHCN; Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu
diễn ra như thế nào? Nguyên nhân tan rã, hậu quả.
3/ Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu
của mỗi giai đoạn.
4/ Khái quát được tình hình chung của các nước châu Á
5/ Những nét nổi bật của Đông Nam Á từ sau năm 1945, tổ chức ASEAN: Thời gian thành lập, mục tiêu hoạt
động.
6/ Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực khu vực
Đông Nam Á”? Lập bảng thống kê về các nước khu vực Đông Nam Á theo mẫu
Tên nước
Thời gian giành độc lập
Thủ đô
Thời gian gia nhập ASEAN
7/ Khái quát được những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của các nước châu Phi và Mỹ La-tinh sau chiến
tranh TG II.
8/ Cách mạng Cu-ba đã diễn ra như thế nào? Trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ giữa Cu-ba với Việt
Nam.
9/ Tình hình kinh tế Mỹ, Nhật Bản sau chiến tranh TG II, thành tựu và nguyên nhân phát triển của nền kinh tế
Mỹ, Nhật Bản.
10/ Tình hình chung của các nước Tây Âu sau chiến tranh TG II. Quá trình liên kết khu vực châu Âu, vì sao
có sự liên kết? Lập bảng thống kê về sự thành lập các tổ chức liên kết kinh tế châu Âu.
Thời gian
Các tổ chức liên kết
4/1951
3/1957
7/1967
12/1991
11/ So sánh tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) theo các
tiêu chí sau:
Tổ chức
ASEAN
EU
Tiêu chí
Hoàn cảnh ra đời
Thời gian thành lập(mang tên)
Mục tiêu hoạt động hiện nay
12/ Hội nghị I-an-ta đã thông qua những quyết định quan trọng nào? Hậu quả. Nêu nhiệm vụ chính của tổ
chức Liên hợp quốc. Cho biết tên 4 tổ chức của Liên hợp quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
13/ Các xu hướng phát triển của thế giới từ sau “Chiến tranh lạnh”. Xu thế chung của thế giới hiện nay.
Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?
14/ Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật. Ý nghĩa, tác động của cách mạng KH-KT.
15/ Lập niên biểu các sự kiện lịch sử tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại từ sau năm 1945 đến nay.
Thời gian
Nội dung sự kiện
- 2/9/1945
- 8/1/1949
- 1/1/1959
- 1960
-…
II/ Phần Lịch sử Việt Nam:
1/ Chương trình khai hác thuộc địa của thực dân Pháp lần II đã diễn ra như thế nào? Sự phân hoá giai cấp
trong XH Việt Nam sau chiến tranh TG I.
2/ Phong trào c...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 9 HỌC KÌ I
I/ Phần Lịch sử thế giới:
1/ Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu
những năm 70 của thế kỉ XX.
2/ Nêu những cơ sở hình thành hệ thống XHCN; Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu
diễn ra như thế nào? Nguyên nhân tan rã, hậu quả.
3/ Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu
của mỗi giai đoạn.
4/ Khái quát được tình hình chung của các nước châu Á
5/ Những nét nổi bật của Đông Nam Á từ sau năm 1945, tổ chức ASEAN: Thời gian thành lập, mục tiêu hoạt
động.
6/ Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực khu vực
Đông Nam Á”? Lập bảng thống kê về các nước khu vực Đông Nam Á theo mẫu
Tên nước Thời gian giành độc lập Thủ đô Thời gian gia nhập ASEAN
7/ Khái quát được những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của các nước châu Phi và Mỹ La-tinh sau chiến
tranh TG II.
8/ Cách mạng Cu-ba đã diễn ra như thế nào? Trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ giữa Cu-ba với Việt
Nam.
9/ Tình hình kinh tế Mỹ, Nhật Bản sau chiến tranh TG II, thành tựu và nguyên nhân phát triển của nền kinh tế
Mỹ, Nhật Bản.
10/ Tình hình chung của các nước Tây Âu sau chiến tranh TG II. Quá trình liên kết khu vực châu Âu, vì sao
có sự liên kết? Lập bảng thống kê về sự thành lập các tổ chức liên kết kinh tế châu Âu.
Thời gian Các tổ chức liên kết
4/1951
3/1957
7/1967
12/1991
11/ So sánh tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) theo các
tiêu chí sau:
Tổ chức
Tiêu chí
ASEAN EU
Hoàn cảnh ra đời
Thời gian thành lập(mang tên)
Mục tiêu hoạt động hiện nay
12/ Hội nghị I-an-ta đã thông qua những quyết định quan trọng nào? Hậu quả. Nêu nhiệm vụ chính của tổ
chức Liên hợp quốc. Cho biết tên 4 tổ chức của Liên hợp quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
13/ Các xu hướng phát triển của thế giới từ sau “Chiến tranh lạnh”. Xu thế chung của thế giới hiện nay.
Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?
14/ Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật. Ý nghĩa, tác động của cách mạng KH-KT.
15/ Lập niên biểu các sự kiện lịch sử tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại từ sau năm 1945 đến nay.
Thời gian Nội dung sự kiện
- 2/9/1945 -
- 8/1/1949 -
- 1/1/1959 -
- 1960 -…
II/ Phần Lịch sử Việt Nam:
1/ Chương trình khai hác thuộc địa của thực dân Pháp lần II đã diễn ra như thế nào? Sự phân hoá giai cấp
trong XH Việt Nam sau chiến tranh TG I.
2/ Phong trào công nhân Việt Nam (1919-1925): Diễn biến, ý nghĩa; căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào
công nhân Việt Nam phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh TG I?
Đề cương Sử 9 HKI - Trang 2
Đề cương Sử 9 HKI - Người đăng: Nguyễn Thị Yến Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương Sử 9 HKI 9 10 755