Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tâm lý học quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c¬ng t©m lý häc qu¶n lý
C©u 1: Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ho¹t ®éng qu¶n lý.
Trong ho¹t ®éng qu¶n lý cã 6 tÝnh chÊt c¬ b¶n sau:
#Ho¹t ®éng qu¶n lý võa lµ khoa häc võa lµ nghÖ thuËt, lµ mét nghÒ trong x·
héi
-Tríc hÕt trong ho¹t ®éng qu¶n lý lµ khoa häc, bëi v× ho¹t ®éng nµy võa ph¶I
nhËn thøc vµ vËn dông ®óng quy luËt n¾m v÷ng ®èi tîng cã th«ng tin ®Çy ®ñ
chÝnh x¸c, cã n¨ng lùc th× míi ®¶m b¶o vai trß qu¶n lý cña m×nh nÕu kh«ng th×
sÏ qu¶n lý v« hiÖu lùc, kÐm hiÖu qu¶.
-Ho¹t ®éng qu¶n lý lµ nghÖ thuËt bëi v× nghÖ thuËt l·nh ®¹o lµ bao gåm c¸c kü
n¨ng l·nh ®¹o ®îc x©y dùng trªn c¬ së tri thøc vµ kinh nghiÖm cña nhµ l·nh
®¹o. §ã lµ nghÖ thuËt hoµn thµnh c«ng viÖc th«ng qua con ngêi, th«ng qua tËp
thÓ. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn môc tiªu cña ngêi l·nh ®¹o ph¶i khÐo
lÐo vËn dông quyÒn lùc, nh÷ng ¶nh hëng, kinh nghiÖm ®Ó híng dÉn cÊp díi
tiÕn hµnh c«ng viÖc, hoÆc ®èi víi nh÷ng ngêi bÞ l·nh ®¹o mét c¸ch cã hiÖu
qu¶, ®iÒu chØnh mèi quan hÖ vµ m©u thuÉn, sö dông c¸c kü x¶o, thñ thuËt vµ
ph¬ng ph¸p ®Æc thï ®Ó c¶I tiÕn hoµn c¶nh t×nh h×nh. §©y lµ sù ph¶n ¸nh tæng
hîp vµ thÓ hiÖn trong c«ng t¸c vÒ t©m lý trÝ tuÖ, häc vÊn, tµi n¨ng, tè chÊt, t¸c
phong c¸ tÝnh, phÈm chÊt… kinh nghiÖm cña ngêi l·nh ®¹o
#Ho¹t ®éng qu¶n lý lµ nghÖ thuËt bëi lÏ kh«ng cã c¸ch thøc vµ quy ®Þnh thèng
nhÊt mµ nã l¹i cã tÝnh tuú c¬ linh ho¹t, nã kh«ng ph¶I vËn dông khoa häc vµ
ph¬ng ph¸p l·nh ®¹o mét c¸ch m¸y mãc, gi¶n ®¬n mµ cÇn ph¶I dùa vµo sù
thay ®æi cña t×nh h×nh ®Ó vËn dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p l·nh ®¹o ®Ó gi¶I
quyÕt ®óng vµ hiÖu qu¶ vÊn ®Ò.
-Trong ho¹t ®éng qu¶n lý nã ®îc coi lµ mét nghÖ thuËt bëi lÏ nã cã tÝnh ®Æc
thï vµ tÝnh ngÉu nhiªn, th«ng thêng lµ ph¬ng ph¸p vµ thñ thuËt ®Æc thï ®Ó gi¶I
quyÕt vÊn ®Ò trong ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña ngêi l·nh ®¹o lµ ®a ra quyÕt liÖt ®èi
víi vÊn ®Ò gÆp ph¶I trong mét t×nh huèng ®Æc biÖt ngÉu nhiªn nµo ®ã cã tÝnh
chÊt kh«ng thÓ m« pháng ®îc. H¬n n÷a nã lµ nghÖ thuËt bëi qu¶n lý vµ øng xö
theo t×nh huèng, linh ho¹t biÕt dïng ngêi ®óng vÞ trÝ phï hîp kh¶ n¨ng.
#Ho¹t ®éng qu¶n lý lµ mét nghÒ trong x· héi bëi lÏ trong qu¶n lý nã cã ®èi tîng qu¶n lý cô thÓ, nã ®ßi hái cã n¨ng khiÕu l·nh ®¹o, lßng say mª nghÒ
nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ph¶I ®îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é cao vµ ph¶I qua qu¸ tr×nh tÝch
luü kinh nghiÖm

1

Trong khi ®ã s¶n phÈm cña qu¶n lý lµ c¸c quyÕt ®Þnh mµ nã ¶nh hëng vµ t¸c
®éng tÝch cùc nÕu lµ quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, hay tiªu cùc nÕu lµ quyÕt ®Þnh sai
lÇm tíi sù ph¸t triÓn cña x· héi
#Ho¹t ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng phøc t¹...
§Ò c¬ng t©m lý häc qu¶n lý
C©u 1: Tr×nh bµy ph©n tÝch c¸c tÝnh chÊt b¶n cña ho¹t ®éng qu¶n lý.
Trong ho¹t ®éng qu¶n lý cã 6 tÝnh chÊt c¬ b¶n sau:
#Ho¹t ®éng qu¶n võa khoa häc võa nghÖ thuËt, lµ mét nghÒ trong
héi
-Tríc hÕt trong ho¹t ®éng qu¶n khoa häc, bëi ho¹t ®éng nµy võa ph¶I
nhËn thøc vËn dông ®óng quy luËt n¾m v÷ng ®èi tîng th«ng tin ®Çy ®ñ
chÝnh x¸c, cã n¨ng lùc th× míi ®¶m b¶o vai trß qu¶n lý cña m×nh nÕu kh«ng th×
sÏ qu¶n lý v« hiÖu lùc, kÐm hiÖu qu¶.
-Ho¹t ®éng qu¶n lýnghÖ thuËt bëi v× nghÖ thuËt l·nh ®¹obao gåm c¸c
n¨ng l·nh ®¹o ®îc x©y dùng trªn tri thøc vµ kinh nghiÖm cña nhµ l·nh
®¹o. §ã nghÖ thuËt hoµn thµnh c«ng viÖc th«ng qua con ngêi, th«ng qua tËp
thÓ. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn môc tiªu cña ngêi l·nh ®¹o ph¶i khÐo
lÐo vËn dông quyÒn lùc, nh÷ng ¶nh hëng, kinh nghiÖm ®Ó híng dÉn cÊp díi
tiÕn hµnh c«ng viÖc, hoÆc ®èi víi nh÷ng ngêi l·nh ®¹o mét c¸ch hiÖu
qu¶, ®iÒu chØnh mèi quan m©u thuÉn, dông c¸c x¶o, t thuËt
ph¬ng ph¸p ®Æc thï ®Ó c¶I tiÕn hoµn c¶nh t×nh h×nh. §©y ph¶n ¸nh tæng
hîp thÓ hiÖn trong c«ng t¸c t©m trÝ tuÖ, häc vÊn, tµi n¨ng, chÊt, t¸c
phong c¸ tÝnh, phÈm chÊt kinh nghiÖm cña ngêi l·nh ®¹o
#Ho¹t ®éng qu¶n lý lµ nghÖ thuËt bëi lÏ kh«ng cã c¸ch thøc vµ quy ®Þnh thèng
nhÊt l¹i cã tÝnh tuú linh ho¹t, kh«ng ph¶I vËn dông khoa häc
ph¬ng ph¸p l·nh ®¹o mét c¸ch m¸y mãc, gi¶n ®¬n mµ cÇn ph¶I dùa vµo
thay ®æi cña t×nh h×nh ®Ó vËn dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p l·nh ®¹o ®Ó gi¶I
quyÕt ®óng vµ hiÖu qu¶ vÊn ®Ò.
-Trong ho¹t ®éng qu¶n ®îc coi mét nghÖ thuËt bëi tÝnh ®Æc
thï tÝnh ngÉu nhiªn, th«ng thêng ph¬ng ph¸p vµ thñ thuËt ®Æc thï ®Ó gi¶I
quyÕt vÊn ®Ò trong ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña ngêi l·nh ®¹o ®a ra quyÕt liÖt ®èi
víi vÊn ®Ò gÆp ph¶I trong mét t×nh huèng ®Æc biÖt ngÉu nhiªn nµo ®ã cã tÝnh
chÊt kh«ng thÓ m« pháng ®îc. H¬n n÷a nã lµ nghÖ thuËt bëi qu¶n lý vµ øng
theo t×nh huèng, linh ho¹t biÕt dïng ngêi ®óng vÞ trÝ phï hîp kh¶ n¨ng.
#Ho¹t ®éng qu¶n mét nghÒ tronghéi bëi trong qu¶n ®èi t-
îng qu¶n thÓ, ®ßi hái n¨ng khiÕu l·nh ®¹o, lßng say nghÒ
nghiÖp, ®Æc biÖt ph¶I ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ph¶I qua qu¸ tr×nh tÝch
luü kinh nghiÖm
1
Đề cương tâm lý học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tâm lý học quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương tâm lý học quản lý 9 10 474