Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận lần 2 môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Diễm My
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Tâm
Lớp: H341
Đơn vị: Tổng Công ty Bến Thành
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 2
MÔN QUỐC PHÒNG – AN NINH – ĐỐI NGOẠI

Câu 5: Phân tích nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng
cường quốc phòng – an ninh.
1. Cơ sở lí luận của sự kết hợp
- Kinh tế, quốc phòng, an ninh là những mặt hoạt động cơ bản của mỗi quốc gia, dân tộc có độc lập, chủ
quyền. mỗi lĩnh vực có mục đích, cách thức hoạt động và quy luật riêng, song giữa chúng có mối quan hệ, tác
động qua lại lẫn nhau. Trong đó, kinh tế là yếu tố quyết định đến quốc phòng – an ninh; ngược lại, quốc phòng –
an ninh cũng có tác động tích cực trở lại với kinh tế, bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.
+ Kinh tế quyết định đến nguồn gốc ra đời, sức mạnh của quốc phòng, an ninh. Lợi ích kinh tế suy đến
cùng là nguyên nhân làm nảy sinh các mâu thuẫn và xung đột xã hội. Để giải quyết các mâu thuẫn đó, phải có
hoạt động quốc phòng, an ninh
+ Kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, nhân lực cho hoạt động quốc phòng –
an ninh. Ăngghen đã khẳng định “Thất bại hay thắng lợi của chiến tranh đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế”. Vì
vậy, để xây dựng quốc phòng – an ninh vững mạnh phải xây dựng, phát triển kinh tế
+ Kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho quốc phòng, an
ninh, qua đó quyết định đến tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang; quyết định đến đường lối chiến lược quốc
phòng – an ninh
- Quốc phòng không chỉ phụ thuộc vào kinh tế mà còn tác động trở lại với kinh tế - xã hội trên cả góc độ
tích cực và tiêu cực
+ Quốc phòng – an ninh vững mạnh sẽ tạo môi trường hoà bình, ổn định lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi
cho phát triển kinh tế - xã hội.

+ Hoạt động quốc phòng – an ninh tiêu tốn đáng kể một phần nguồn nhân lực, vật lực, tài chính của xã
hội. Những tiêu dùng này theo Lênin là những tiêu dùng “mất đi”, không quay vào tái sản xuất xã hội. Do đó, sẽ
ảnh hưởng đến tiêu dùng của xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế.
+ Hoạt động quốc phòng – an ninh còn có thể dẫn đến huỷ hoại môi trường sinh thái, để lại hậu quả
nặng nề cho kinh tế, nhất là khi chiến tranh xảy ra. Để hạn chế những tác động tiêu cực này, phải kết hợp tốt tăng
cường củng cố quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội vào một chỉnh thể thống nhất.
Như vậy, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh là một tất yếu khách
quan. Mỗi lĩnh vực hoạt động có nội dung, phương thức riêng nhưng l...
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Tâm
Lớp: H341
Đơn vị: Tổng Công ty Bến Thành
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 2
MÔN QUỐC PHÒNG – AN NINH – ĐỐI NGOẠI
Câu 5: Phân tích nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng
cường quốc phòng – an ninh.
1. Cơ sở lí luận của sự kết hợp
 !"#
$%&'()"*+,-($#./01"2,
3&4."5$$6789:7
;",<).=(>5(2(%521?$5,.@&
A$6B.C0-&D:+50$
E$/!$0,!3(FFG&H@$,!3""

A$6(2I0=(#I5'#!)7
&JKG5L6M4I$N:.%*(%525O&PQ
(#$@F!$ )7(F!$ ),.@5
A$6(2I09:I9:B!)
"$6R-/)9:(;.8$69C9:
7
S5TU*(5,.=(>5FG./"
<)(V/)
AS7(0WT.9CQR6! %52#:
,.@5FG&
Đề cương thảo luận lần 2 môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận lần 2 môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai - Người đăng: Nguyễn Thị Diễm My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương thảo luận lần 2 môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai 9 10 312