Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận môn kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi thuyoanh0705
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2697 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Họ và tên:
Đơn vị:
Lớp: Trung cấp chính trị - Hành chính

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
Môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
(Phần Kinh tế chính trị)
Câu 1. Hai thuộc tính của hàng hoá, liên hệ hàng hoá sản xuất ở Việt
Nam.
1. Khái niệm hàng hóa: Hàng hóa là sản phẩm của lao động thỏa mãn nhu
cầu nào đó của con người thông qua trao đổi và mua bán. Hàng hóa có hai
loại: hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình.
Ví dụ: Hàng hóa hữu hình: Có thể sờ, nắm … được: Cái bàn, cái ghế …
Hàng hóa vô hình: Chỉ cảm nhận được: Dịch vụ giao thông vận tải,
khám bác sĩ, chất lượng điện năng …
2. Phân tích hai thuộc tính: Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và
giá trị.
a. Giá trị sử dụng: Công dụng của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó
của con người; Bất kỳ một sản phẩm nào do con người tạo ra đều có một hoặc
một số công dụng nhất định.
Giá trị sử dụng là do thuộc tính của tự nhiên của vật phẩm quy định,
tính chất vật lý, hóa học quyết định. Giá trị sử dụng được phát hiện dần dần
do có sự phát triển của KH-KT.
Ví dụ: Than đá dùng để đốt. Sau đó, KH-KT tìm ra thêm công dụng
mới của than đá: Nhiệt điện, trang sức …
Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng không phải cho bản thân
người sản xuất mà giá trị sử dụng nhằm phục vụ cho người khác, cho xã hội

thông qua trao đổi, mua bán …
b. Giá trị: Muốn biết giá trị, trước tiên ta nghiên cứu giá trị trao đổi.
Giá trị trao đổi: Trước hết biểu hiện về lượng, tỷ lệ trao đổi giữa hai
sản phẩm có giá trị sử dụng khác nhau.
Ví dụ: 1 mét vải đổi 5 kg thóc.
Chất giống nhau, lượng bằng nhau. Vải do sản phẩm lao động do
người lao động làm ra. Lúa cũng tương tự. Chất: Đó chính là sự trao đổi lao
động của công nhân và nông dân.
Để làm ra 1 mét vải người công nhân tốn 5 giờ lao động; Tương tự, để
tạo ra 5 kg thóc người nông dân cũng tốn 5 giờ lao động. Lượng: Lao động
kết tinh trong hàng hoá.
Thực chất của trao đổi chính là trao đổi lao động, thời gian hao phí lao
động quyết định tỷ lệ trao đổi sản phẩm.
Vậy giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng
hóa kết tinh trong hàng hóa.
3. Tính thống nhất của mâu thuẩn giữa hai thuộc tính:
Thường người bán thường quan tâm về mặt giá trị; Người mua thường
quan tâm về mặt giá trị sử dụng.
Hai thuộc tính trên của hàng hoá quan hệ thống nhất và mâu thuẫn với
nhau.


Mặt thống nhất giữa hai thuộc tính của hàng hóa: thể hiện ở chỗ cả hai
2

thuộc tính này càng đồng thời tồn tại trong một hàng hoá; một vật phải có
đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. Nếu thiếu một tro...
Họ và tên:
Đơn vị:
Lớp: Trung cấp chính trị - Hành chính
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
Môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
(Phần Kinh tế chính trị)
Câu 1. Hai thuộc tính của hàng hoá, liên hệ hàng hoá sản xuất Việt
Nam.
1. Khái niệm hàng hóa: Hàng hóa sản phẩm của lao động thỏa mãn nhu
cầu o đó của con người thông qua trao đổi và mua bán. Hàng hóa có hai
loại: hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình.
Ví dụ: Hàng hóa hữu hình: Có thể sờ, nắm … được: Cái bàn, cái ghế …
Hàng hóa hình: Chỉ cảm nhận được: Dịch vụ giao thông vận tải,
khám bác sĩ, chất lượng điện năng …
2. Phân tích hai thuộc tính: Hàng hóa hai thuộc tính: Giá tr sử dụng
giá trị.
a. Giá trị sử dụng: Công dụng của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó
của con người; Bất kỳ một sản phẩm nào do con người tạo ra đều có một hoặc
một số công dụng nhất định.
Giá trị sử dụng do thuộc tính của tự nhiên của vật phẩm quy định,
tính chất vật lý, a học quyết định. Giá tr sử dụng được phát hiện dần dần
do có sự phát triển của KH-KT.
dụ: Than đá dùng để đốt. Sau đó, KH-KT tìm ra thêm công dụng
mới của than đá: Nhiệt điện, trang sức …
Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng không phải cho bản thân
người sản xuất g trị sử dụng nhằm phục vụ cho người khác, cho hội
Đề cương thảo luận môn kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận môn kinh tế chính trị - Người đăng: thuyoanh0705
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề cương thảo luận môn kinh tế chính trị 9 10 659