Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai

Được đăng lên bởi Master Minh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ tên: Lý Nhật Minh
Lớp: H.365
MSSV: 56

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN ( lần 1)
Môn: Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại
Câu hỏi thảo luận

Bổ sung

Câu 1: Phân tích mục tiêu chung của chiến lược bảo vệ tổ quốc
Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển của dân
tộc ta. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay quy luật đó được biểu hiện tập
trung trong hai nhiệm nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với
nhau: xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong
các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn khẳng định và chỉ đạo sự kết hợp chặt chẽ hai
nhiệm vụ chiến lược đó. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta
luôn xác định: “Bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn
xã hội và nề văn hóa; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo
vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc”. Đây là quan điểm của
Đảng ta về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Quan điểm đó được
hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa truyền thống lịch sử, tổng kết thực
tiễn và nghiên cứu khoa học về sự tác động của tình hình thế giới, trong nước;
từ quan niệm an ninh tổng hợp, toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn
hóa, đối ngoại và mọi mặt đời sống xã hội; từ quan điểm xem xét các mối đe
dọa, các nguy cơ không chỉ từ bên ngoài và cả từ bên trong; trong mối quan
hệ hữu cơ, biện chứng giửa xây dựng và bảo vệ.
Liên Xô tan rã, chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông âu sụp đổ,
CNXH hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào, tương quan lực lượng thay đổi
có lợi cho CNTB.
Tình hình thế giới nổi lên mâu thuẩn gay gắt giửa một bên là thế lực hiếu
chiến mưu toan thống trị thế giới và các thế lực theo đuôi chúng, với một bên
là nhân dân lao động và các lực lượng đấu tranh chống chiến tranh, chống chủ
nghĩa bá quyền, bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền, sự bình đẳng
giữa các quốc gia và lợi ích của mỗi nước.
Tình hình thế giới và khu vực nói trên đã tác động trực tiếp đến sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa tạo ra nhiều thuận lợi mới rất quan trọng,
đồng thời cũng gây ra những khó khăn, thách thức nghiệm trọng đối với nước
ta.
Với tình hình thế giới và khu vực như hiện nay thì cần có sự phát triển
mới cả về nội dung, quy mô, hình thức. Việc nghiên cứu và dự báo chính xác
về các tình huống phức tạp về chiến tranh và chiến lược Bảo vệTQ sẽ chỉ ra
cho quân và dân ta phương hướng đúng đắn trong việc chuẩn bị lực lượng và
thế trận, chuẩn bị sức mạnh...
Họ tên: Lý Nhật Minh
Lớp: H.365
MSSV: 56

 !"#!# $%#
&'#()$* +,-
&.&(/01(#2 34#5678)$9:(,;

 !"##$%&'(%
#%$%$)*'&$+%,(&-
./0123(4#%,5+6%1$2301!"#
789 :947;<=#>7*'?@
%$)*'&!"9 (#+ABC2:94
/<.DE4#%"5+2301(4#%, :
F:+G:#HI5:(4#%+:#
/I FJ&K(4#%94::* 2301K(4#
%>%5$'L+: M!9$
94F*'(4#%5+#NN$!O$&'
NP->Q7*RF+<>S:57*
TPB7#UF> NN*:#K
R%$5':#%4FL<:>:7*:J
&:+#$U$?V>+/I KR$/W$/X$+W
U:-7=R(P#4R(P#K#$+
%-:(%BS/(4#%!
YP2I:*2301QYP29>)5:
0123%$V$###:-'5
&'#01"E!
"NN*5P$Z,S$ (P**
*$#+<**W#[:$ (P
# 'G+*:+
\(F:(4#%](N:  :F:>(N;
+'L$^!
"NN*7&PI **>%
/(4#%"5+:R#F'$GU:
V_7&7J:B%$U+
!
6NN*7%NA&>
$4F :$:NB!6%PB(#L/
FN+BF**'E4#%"O>@=
#-[,#%Z(<'
*:Z(<>B$5'G>;> +&
(7`a/$'#$UN+!
0*'E4#%"O$'b7*>c/<$)P:)
'U4&L74:d$#P>B$5
'%,'V+:%$)+]eE4#%
,"O6%1$2301K](N:5<GKJ
?:Za*:$G($U$$:#DT(*]
(NM:(##5:7:%:/$'?#a
#:)),#>%013e393:G#7f
1
Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai - Người đăng: Master Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh - đối ngọai 9 10 37