Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh

Được đăng lên bởi Master Minh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
MÔN QUỐC PHÒNG – AN NINH
Câu 1: Phân tích mục tiêu tổng quát của Chiến lược bảo vệ tổ quốc.
Chiến lược bảo vệ tổ quốc là kế sách xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp
có tính khả thi, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ QP-AN để
bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN VN.Chiến lược, mục tiêu bảo vệ tổ quốc chính là cụ thể hóa đường
lối QP-AN , đối ngoại của Đảng, QP-AN là công cuộc giữ nước, muốn thực hiện QPAN thì cần phải
có chiến lược giữ nước.
Đảng và Nhà nước hoạch định chiến lược dựa trên những cơ sở về bối cảnh chiến lược quốc tế,
dựa trên nền tảng của học thuyết Mac-Lenin và Tư tưởng HCM về bảo vệ tổ quốc XHCN, về đường
lối quan điểm của Đảng về xây dựng đất nước và tăng cường QP-AN, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn
hiện nay.Căn cứ về kinh nghiệm truyền thống giữ nước,căn cứ về dự báo tình hình.
- Căn cứ học thuyết Mac-Lenin và Tư tưởng HCM về bảo vệ tổ quốc XHCN:
Trên cơ sở nghiên cứu bản chât của CNTB và qui luật ra đời tồn tại phát triển của tổ quốc
XHCN .Mac khẳng định :” gccn chỉ từ bỏ vũ khí khi chiến thắng hoàn toàn CNTB, xây dựng thành
công CNXH”.
Lenin khẳng định thắng lợi và sự tồn tại của một nước xã hội chủ nghĩa nhất định sẽ bị các thế
lực phản động trong nước cấu kết với giai cấp tư sản nước ngoài hòng đập tan nhà nước vô sản, phục
hồi chế độ tư bản,Do đó việc bảo vệ thành quả của cách mạng là một tất yếu khách quan. Lenin cho
rằng : “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”.Do đó việc “giành chính quyền đa
khó,giữ chính quyền còn khó hơn”Ta hoàn thành cuộc cách mạng và cuộc cách mạng của chúng ta có
gia trị khi ta bảo vệ thành quả đạt được, cho nên trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ tổ quốc là bảo vệ
thành quả đó.
HCM đã khẳng định “ Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng
và của cải để giữ quyền tự do, độc lập ấy “.Giữ nước phải dựa vào dân “ lấy dân làm gốc” là sức
mạnh để giữ nước và bảo vệ tổ quốc.
- Căn cứ về đường lối, quan điểm Đảng ta về xây dựng đất nước và tăng cường QP-AN, bảo
vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay: cương lĩnh đề ra chiến lược phát triển đất nước ĐH XI đã chỉ ro
những nội dung cơ bản về tăng cường QPAN trong giai đoạn hiện nay: “ Tăng cường QP, giữ vững
ANQG, trật tự an toàn xa hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đảng, nhà nước và...


 !"#!$%&'()!*+$,-./!01234&(5!6
 !"!#$"%%
&'()*)"%!+","-./012
3"+451617'2&#,"
-./01")8#9"-./01:";"3<!-.01=>%
&"3<7
9"1<)?!#@3"ABC
?!#@C"8#$ D#/EFGB"5DC451C,"
#28#9"CH ?!"I<J","-./01@""#)
# 7J*C"@ C""3<J*C?!==7
 !"#$
G@AB"*H8#1GKL@#,M)%@28#
4517D#N"OP
 P7
EFN"+"!M)8#;<Q;8"R#IS
!%;"@"<I<"#I%<"T"L%#<:%
M;U&8#)";I #7EF
@("O!"#$#%&'(%)*(+,-.U&!/$012
(3/$04(5-G#;)";)"8#V"#&
"#@#)@""#)# 
&7
5DQN"WG2?H;61 FI>!"')"
8#2"3 C!?;L%I W7X3<%?!#?HWI ?H"P*
)2"3<7
%&'!( %)*+,-./%01&234#(
 !5%6$A"RC@#%@2I<954YQZ@[
3";?"ACJ","-.01@""#)# OW6789:33
;9<)=>2#?,&@)A$78$BC>1+7D
)1(9EF;F???7GHI.)=9:GJKL
D)=;F3.:%)M178?I,$=/$N)>?
?$=>A>.C1#678GJ%/$I09:;-.
7*5!819.-:;;/*<
 !$ \!]:"##QV@"@=?!"<"3
<7G@"^I@#<#@Q#A, ;I@#"HH@Q
#"#)L #:"#'_ "%IC?!"<"3
<%:WC%T":"",P%!OP7D7D7>B?)*7D
7D7>?'-7X3<%?!#?HWI ?H"P%W#*?H
H@]C"PJ,"H?HH ?!"?H"<)!W@"I
"P%T"3":",":""R%:"'
@;;:"2%>^="%HF#7
/G!@","##9"?HH#Q
&3"!<)3"!L!<*&`"R#C!
@"3"J#@"&!<#@aI
bX33";L%8 C"IcQ8#I<
bX33"#@TQ)8#";45179d )%@2
bX33"#'@@L!#Q;8"T"8#H?H:"
;<)L%8":@,"B@;"#")J","
!8#I<7
e
Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh - Người đăng: Master Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương thảo luận môn quốc phòng - an ninh 9 10 840