Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận môn TP HCM học

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Trí
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu 1 : Nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra bởi những yếu
tố cơ bản nào? Theo đồng chí, nguồn lực nó mang tính quyết
định đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh? Vì sao?
Chúng ta cần làm gì để phát triển nguồn lực đó?
A. CHỦ ĐỀ : Nguồn lực chính của TP.HCM.
B. TRỌNG TÂM
1. Các nguồn lực chính của TP.HCM
- Các nuồn lực tự nhiên (vị trí địa hình, khí hậu, sông ngòi – kênh
rạch, hệ sinh thái – thổ nhưỡng).
- Các yếu tố kinh tế xã hội (yếu tố hạ tầng cơ sở, yếu tố con người –
nguồn nhân lực).
2. Nguồn lực quan trọng nhất : Con người – nguồn nhân lực
3. Các biện pháp cần làm để thúc đẩy và phát triển nguồn nhân lực.
C. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra từ 2 yếu tố là
tự nhiên và kinh tế – xã hội :
1.1. Các yếu tố tự nhiên
- Vị trí – địa hình.
+ Nằm ở vị trí trung tâm Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò
gắn kết, nối liền Đông – Tây Nam bộ với nhau, tạo ra những động
lực quan trọng, tác động, thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên nhiều
mặt cả Nam bộ. Thành phố có nhiều thuận lợi trong sự phát triển
chung của cả khu vực và cả nước.
+ Ở vào vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, Thành phố nằm trong
tổng thể sự vận động phát triển của khu vực Đông Nam Á (lục địa
và hải đảo) - nối liền Nam Á và Đông Bắc Á. Thành phố có những
thuận lợi quan trọng phát triển mạnh ra bên ngoài, gắn kết phát triển
của Đông Nam Á và cả châu Á.
+ Nằm ở vị trí chiến lược - trên hành lang của trục lộ giao thông hàng
hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, thành phố
Hồ Chí Minh có tiềm năng, thế mạnh rất lớn để phát triển phong
phú, đa dạng về kinh tế biển.
+ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng địa hình đồng bằng châu thổ
phù sa, lưu vực sông Đồng Nai - Bến Nghé – Cửu Long. Một vùng
đồng bằng trũng, thấp và tương đối bằng phẳng. Đây là cơ sở địa lý
tự nhiên hết sức quan trọng, tạo ra những tiềm năng, thế mạnh cho
quy hoạch, phát triển về mặt đô thị.
- Khí hậu.
+ Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể Nam bộ mang tính chất và
chịu tác động, ảnh hưởng rất mạnh bởi khí hậu nhiệt đới, gió mùa,
cận xích đạo.
+ Nằm trên bao lơn của biển đông, phía Nam kéo dài, hướng vào vịnh
Thái Lan nên khí hậu Thành phố còn chịu ảnh hưởng, tác động
mạnh mẽ bởi đặc điểm, tính chất khí hậu hải dương khá rõ và đậm
nét.
+ Những yếu tố và đặc điểm khí hậu trên đã mang đến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành một vùng đất có những thuận lợi
cơ bản, đưa đến sự phát triển...
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG CÂU HỎI THẢO LUẬN PHẦN NHẬN XÉT BỔ
SUNG
Câu 1 : Nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra bởi những yếu
tố bản nào? Theo đồng chí, nguồn lực mang tính quyết
định đối với s phát triển của thành phố H C Minh? sao?
Chúng ta cần làm gì để phát triển nguồn lực đó?
A. CHỦ ĐỀ : Nguồn lực chính của TP.HCM.
B. TRỌNG TÂM
1. Các nguồn lực chính của TP.HCM
- Các nuồn lực tự nhiên (vị t địa nh, khí hậu, sông ngòi kênh
rạch, hệ sinh thái – thổ nhưỡng).
- Các yếu tố kinh tế hội (yếu tố hạ tầng sở, yếu tố con người
nguồn nhân lực).
2. Nguồn lực quan trọng nhất : Con người – nguồn nhân lực
3. Các biện pháp cần làm để thúc đẩy và phát triển nguồn nhân lực.
C. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Nguồn lực của thành phố H C Minh được tạo ra từ 2 yếu tố
tự nhiên và kinh tế – xã hội :
1.1. Các yếu tố tự nhiên
- Vị trí – địa hình.
+ Nằm vị trí trung tâm Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò
gắn kết, nối liền Đông Tây Nam bộ với nhau, tạo ra những động
lực quan trọng, tác động, thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên nhiều
mặt cả Nam bộ. Thành phố nhiều thuận lợi trong sự phát triển
chung của cả khu vực và cả nước.
+ vào vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, Thành phố nằm trong
tổng thể s vận động phát triển của khu vực Đông Nam Á (lục địa
hải đảo) - nối liền Nam Á Đông Bắc Á. Thành phố những
thuận lợi quan trọng phát triển mạnh ra bên ngoài, gắn kết phát triển
của Đông Nam Á và cả châu Á.
+ Nằm ở vị trí chiến lược - trên hành lang của trục lộ giao thông hàng
hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, thành phố
Hồ Chí Minh tiềm năng, thế mạnh rất lớn để phát triển phong
phú, đa dạng về kinh tế biển.
+ Thành phố H Chí Minh thuộc vùng địa hình đồng bằng châu thổ
phù sa, lưu vực sông Đồng Nai - Bến Nghé Cửu Long. Một vùng
đồng bằng trũng, thấptương đối bằng phẳng. Đây làsở địa lý
tự nhiên hết sức quan trọng, tạo ra những tiềm ng, thế mạnh cho
quy hoạch, phát triển về mặt đô thị.
- Khí hậu.
+ Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể Nam bộ mang tính chất và
chịu tác động, nh hưởng rất mạnh bởi khí hậu nhiệt đới, gió mùa,
cận xích đạo.
+ Nằm trên bao lơn của biển đông, phía Nam kéo dài, hướng vào vịnh
Thái Lan nên khí hậu Thành phố còn chịu nh hưởng, c động
mạnh mbởi đặc điểm, tính chất khí hậu hải dương khá rõ và đậm
nét.
+ Những yếu tố đặc điểm khí hậu trên đã mang đến cho Sài Gòn -
thành phố Hồ Chí Minh trở thành một vùng đất những thuận lợi
bản, đưa đến sự phát triển nhanh và liên tục trong suốt lịch sử
hơn 300 năm.
- Sông ngòi – kênh rạch.
1
Đề cương thảo luận môn TP HCM học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận môn TP HCM học - Người đăng: Nguyễn Mạnh Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề cương thảo luận môn TP HCM học 9 10 877